آ

 • آیت، علیرضا توجیه رسیدگی افتراقی برای جرایم اقتصادی: تهدید جرم یا خطر مرتکب؟ [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 239-267]

 • آذری، هاجر رویکرد نوین به شناسایی حقوق بشر زنان قربانی خشونت جنسی در کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (کنوانسیون استانبول) [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 193-219]

 • آرش پور، علیرضا پاکسازی قومی مسلمانان میانمار؛ جنایت علیه بشریت یا نسل کشی؟ [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 45-73]

 • آزیز، سید محسن بازاندیشی فقهی در قاعدة منع مجازات مضاعف و نقد رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 111-138]

 • آشوری، محمد طریقیّت یا موضوعیّت روش دادرسی مطالعۀ تطبیقی در فقه امامیّه، حقوق اروپایی و حقوق موضوعه [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 95-115]

 • آشوری، محمد نظام حقوقی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بیگناه؛ پژوهشی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 47-79]

 • آشوری، محمد «بررسی تطبیقی موضوع و ماهیت اجازه و حکم قانون در پرتو سرزنش پذیری اخلاقی » [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 109-134]

 • آشوری، محمد فلسفه سلب حیات با نگاهی بر حقوق کیفری ایران [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 9-41]

 • آشوری، محمد جرم اسیدپاشی در بستر تحولات قانونی با نگاهی به « قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب 1398» [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 9-42]

 • آشوری، محمد الزامات اصل بی‌طرفی در تحقیقات مقدماتی با چالش‌ها و راهکارها در نظام دادرسی ایران [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 9-37]

 • آشوری، محمد نقش قدرت در فرایندِ جرم‌انگاری-کیفرگذاری [دوره 11، شماره 43، 1402، صفحه 9-39]

 • آقایی، امین حمایت از منافع عمومی حقوق کیفری؛ مطالعه تطبیقی ایران و برخی کشورها [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 197-224]

 • آقایی، نسترن تاثیر اشتباه در محاسبه دفعات تکرار حد [دوره 11، شماره 43، 1402، صفحه 41-45]

 • آقایاری، مهدی «نظریّة خنثی‌سازی جرم و ارتباط آن با عدالت ترمیمی» [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 85-112]

 • آقابابایی، حسین جنبه عمومی جنایت در حقوق کیفری ایران؛ از تحولات قانونی تا چالش‌های حقوقی- قضایی [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 187-216]

 • آقابابایی بخشایش، علی ضرورت بازنگری در ملاک و آیین جبران خسارت از متهمان بازداشت شده در فرایند دادرسی کیفری ایران [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 253-278]

 • آقا بابا بنی، اسماعیل واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 9-32]

 • آهنگران، محمد رسول ماهیت پرداخت تفاضل دیه از سوی ثالث و آثار آن [دوره 11، شماره 42، 1402، صفحه 153-179]

ا

 • ایارگر، حسین نظارت بر مجرمان خطرناک: چالش ها و راهکارها [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 9-37]

 • ابراهیمی، شهرام تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 147-174]

 • ابراهیم زرندی، محمد احسان جزیه و تحلیل جغرافیایی جرایم مواد مخدر در شهر کرمان [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 93-122]

 • ابولمعالی الحسینی، سید وحید دکترین شخص ثالث در تحقیقات کیفری سایبری [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 101-141]

 • احدی، سیف اله قاعده‌انگاری تابعیت حق عفو از حق قصاص در اطلاق و اشتراط [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 103-129]

 • احمدی، احمد آثار جهانی شدن جرم در قلمرو حقوق کیفری شکلی ایران [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 115-144]

 • احمدی، اصغر بزه دیده شناسی سبز [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 37-67]

 • احمدی، اصغر بزه‌دیدگی عرصه‌های کوهستانی؛ نمودها و چالش‌ها [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 199-227]

 • احمدی نژاد، مریم موانع استرداد و اخراج مجرمین در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-32]

 • اختری، عباس جایگاه حقوق بزه دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 41-73]

 • ایرانی، امیر بایسته‌‌های بنیادین وصف‌‌گذاری «به خطراندازی» احتمالیِ رفتار در حقوق کیفری [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 161-192]

 • اردبیلی، محمدعلی فلسفه سلب حیات با نگاهی بر حقوق کیفری ایران [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 9-41]

 • اردبیلی، محمد علی «بررسی تطبیقی موضوع و ماهیت اجازه و حکم قانون در پرتو سرزنش پذیری اخلاقی » [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 109-134]

 • ایروانیان، امیر رشا و ارتشا خصوصی در اسناد بین المللی و حقوق ایران [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 261-286]

 • اسحاقی، سید جعفر پیشگیری وضعی تقنینی از جرم شکنجه [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 89-123]

 • اسدی، داوود عوامل برون سازمانی مؤثر بر احتمال بروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی و راهکارهای پیشگیری از آن (مطالعه موردی کارکنان آگاهی، مواد مخدر و سرکلانتری های پنجم و نهم فاتب) [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 1-216]

 • اسعدی، سیدحسین چالش تعیین دادگاه ایرانی صالح در رسیدگی به جرایم ارتکابی اشخاص بی تابعیت در خارج از کشور [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 147-175]

 • اسفندیاری بهرآسمان، محمدصالح نگرشی جامعه شناسانه بر تحولات مجازات اعدام نسبت به مجرمان مواد مخدر [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 125-157]

 • اسلامی، رضا تاثیر عدالت ترمیمی بر تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 213-247]

 • اسماعیلی، مهدی هرزه نگاری سایبری: از مبانی نظری تا الگوهای واکنش کیفری [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 173-200]

 • اسماعیلی، مهدی قتل‌‌های سادیسمی در پزشکی و حقوق کیفری ایران [دوره 12، شماره 44، 1402، صفحه 163-197]

 • اسماعیلی آذر، غلامرضا بازنگری در طبقه‌‌بندی جرائم در پرتو عیارسنجی نوین از جرم [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 127-158]

 • اسمعیل زاده، شیما نقد فقهی و حقوقی «تترُّس» و «اجتناب از طاغوت» در مبانی اندیشۀ تروریسم تکفیری [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 133-160]

 • اشرافی، ارسلان رشا و ارتشا خصوصی در اسناد بین المللی و حقوق ایران [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 261-286]

 • اصغری، عبدالرضا جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و مصر [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 141-174]

 • اصغری، مرتضی نظام مستقل صلاحیّت دیوان کیفری بین‌‌المللی نسبت به جنایت تجاوز ارضی [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 9-36]

 • اعتمادی، امیر ایجاد ترس از اِعمال خشونت به‌مثابه‌ی تهاجمی علیه تمامیت روانی اشخاص، در نظام‌های کیفری ایران و انگلستان [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 9-38]

 • اعتمادی، امیر مصلحت‌گرایی در عفو یا تبدیل مجازات محکومان به حبس‌های غیرتعزیری [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 217-244]

 • اعظمی، علی اصغر بررسی تعدد نتیجه و مقایسه آن با تعدد جرم [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 159-189]

 • افتخار، مریم بازتوانی بزه دیده در پرتو بزه دیده‌شناسی بالینی [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 127-154]

 • افراسیابی، علی مدیریت پیشگیری وضعی از جرم در پلیس ایران [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 82-98]

 • افراسیابی، علی قلمروِ کیفری در رسیدگی‌های انضباطی پلیس ایران [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 63-83]

 • افراسیابی، علی جایگاه و حدود اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری ایران [دوره 7، شماره 25، 1397]

 • اکبری، بهنام بررسی تطبیقی بسترهای ملی و بین المللی پیرامون مبارزه با اختلاس [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 165-194]

 • اکبری، جهاندار فلسفه سلب حیات با نگاهی بر حقوق کیفری ایران [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 9-41]

 • اکبری، شایان بررسی آثار مکتب اگزیستانسیالیسم بر حقوق کیفری [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 221-253]

 • اکبری، محسن قتل مانع حقیقی موانع ارث [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 121-136]

 • اکبری، مسعود سیاست کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزهدیده گردشگری جنسی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 121-146]

 • اکبری، مسعود امنیت گرایی سیاست جنایی [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 39-67]

 • اکرمی، روح االله دیه طحال: با نقدی بر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 121-146]

 • اکرمی، روح الله نقش اثباتی بارداری در جرم زنا از منظر فقه و حقوق کشورهای اسلامی [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 101-131]

 • الهام، غلامحسین تحلیل مفهوم و شرایط تحقق دام گستری با رویکردی تطبیقی در حقوق کیفری آمریکا و ایران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 107-135]

 • الهام، غلامحسین شکل گیری حق داشتن سلاح و تاثیر آن بر حقوق کیفری [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 73-102]

 • الهام، غلامحسین مسئولیت کیفری کاربر خودروی خودران در قبال صدمات وارده توسط آن‌ [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 201-229]

 • الهی منش، محمد رضا پیوند رفتار و عنصر ضرر در بزه مرکب، چالش‌‌های تعیین قانونی و احراز قضایی با تأکید بر بزه کلاهبرداری [دوره 11، شماره 42، 1402، صفحه 211-244]

 • امام دادی، علیرضا انتقال ویروس ایدز و شروع به ارتکاب قتل عمد [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 1-14]

 • امیدی، جلیل تحلیل برساختگرایانه ی فرایند جرمانگاری در ایران بر اساس نظریه واقعیت اجتماعی جرم [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 145-172]

 • امیدی، جلیل «تبیین سیاست کاهش آسیب از منظر اصول فقه» [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 141-170]

 • امیدی، جلیل بسترهایِ مداخله کیفری در حوزه فقر؛ از سیاستِ جنگ با فقر تا سیاستِ جنگ با فقرا [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 75-107]

 • امیران بخشایش، امیر اثر محکومیت زدایی و کیفرزدایی قاعده درء در جنایات موجب قصاص با رویکردی به قانون مجازات اسلامی1392 [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 59-87]

 • امیران بخشایش، امیر تأملی در استثناءات ماده 121 قانون مجازات اسلامی(مصوب1392) [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 175-197]

 • امینی، زهرا بررسی تطبیقی حمایت از شهود در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و منشور شهود انگلستان [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 115-153]

 • امینی، عیسی پاسخ ها غیرکیفری به مسائل نقض حریم خصوصی در سیاست جنایی ایران و کانادا [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 203-228]

ب

 • بابایی، علی حسن اقتضاء تعقیب در دیوان کیفری بین المللی در نگاهی تطبیقی با نظامهای ملی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 75-105]

 • بابایی، محمدعلی ابعاد جرم‌زایی سیاست مسکن مهر [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 33-56]

 • بابازاده، زهرا رویکرد نوین به شناسایی حقوق بشر زنان قربانی خشونت جنسی در کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (کنوانسیون استانبول) [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 193-219]

 • باقری، احمد بررسی جامع دو رویکرد فقهی متضاد در تعیین مقدار تعزیر [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 47-77]

 • باقری، نادیا دفاع مقابله به مثل از منظر رویه محاکم کیفری بین المللی [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 163-196]

 • باقری نژاد، زینب مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی ناقضین اصول بنیادین دادرسی کیفری [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 73-92]

 • باقری نژاد، زینب هستی شناسی اصول بنیادین دادرسی کیفری [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 187-219]

 • باوی، محمود اقدام علیه آزادی تن شهروندان توسط مقامات رسمی در حقوق جزای ایران و فرانسه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 159-182]

 • برزگر، محمد رضا مسئولیت کیفری کاربر خودروی خودران در قبال صدمات وارده توسط آن‌ [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 201-229]

 • برزگر، مهری کارکرد روش های پیش بینی تکرار جرم در اعطای آزادی مشروط [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 9-36]

 • برزگر، مهری مراکز اطلاعات مالی: از پیش‌بینی و پیشگیری پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تا چالش‌های تبادل اطلاعات/ با تکیه بر حقوق ایران [دوره 11، شماره 42، 1402، صفحه 83-119]

 • برنجی اردستانی، مرجان بررسی جایگاه امنیت گرایی در سیاست کیفری ایران و آمریکا [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 67-91]

 • برهانی، محسن تعزیرات منصوص شرعی؛ مفهوم فقهی و مصادیق قانونی [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 89-112]

 • بسامی، مسعود تحلیل تعدد معنوی جرم در حقوق کیفری ایران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 69-100]

 • بسامی، مسعود تحلیل وضعیت مقدمه بودن جرمی برای جرم دیگردرحقوق کیفری ایران [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 81-102]

 • بسامی، مسعود تحلیل مسئولیّت کیفری ناشی از تصرّف در مال لقطه [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 37-64]

 • بکایی، منصوره ‏«تحلیل جرم امساک در فقه جزایی امامیه و حقوق موضوعه»‏ [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 105-124]

 • بیگی، جمال جنایت جنگی پزشکی؛ رهیافت های مفهومی و مصداقی [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 229-260]

 • بیگی زاده، بهروز کاربست آیین دادرسی کیفری افتراقی نسبت به اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 43-68]

 • بهرامی گرو، مجتبی ایده های نوآورانه و اندیشه های مجرمانه: مرز تأمین مالی جمعی و تأمین مالی تروریسم [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 129-157]

 • بهره مند، حمید نیمرخ جرم‌شناختی بزه‌کاران سایبری [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 65-80]

پ

 • پاکزاد، بتول ضرورت بازنگری در ملاک و آیین جبران خسارت از متهمان بازداشت شده در فرایند دادرسی کیفری ایران [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 253-278]

 • پیری، حیدر کاربست استدلال قیاسی در نظام حقوق بین الملل کیفری؛ نبایدها، بایدها و شایدها [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 139-169]

 • پرویزی، سیروس حمایت از بزه دیده غیرمستقیم در قتل عمدی در ایران و اسناد بین المللی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 159-185]

 • پوربافرانی، حسن اعتبار رای کیفری خارجی در مرحله تحقیقات مقدماتی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 9-33]

 • پوربافرانی، حسن ضرورت‌سنجی تصویب قانون انتقال محکومین به حبس [دوره 12، شماره 45، 1402]

 • پور بافرانی، حسن مبانی و تحولات اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه تابعیت [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 9-30]

 • پور لطف الله، حسن تعارض أقاریر در باب قتل [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 35-58]

 • پور لطف اله، حسن امکان‌سنجیِ فقهیِ توافق بر اجرای نادرست قصاص [دوره 11، شماره 43، 1402، صفحه 105-133]

 • پورمازار، محمد واکاوی جایگاه میانجی‌گری در شوراهای حلّ اختلاف با رویکرد جامعه‌شناختی؛ (از منظر اعضای شعب شوراهای تهران) [دوره 12، شماره 45، 1402]

 • پورمحمدی، نگین بررسی تحریک علنی و مستقیم به ارتکاب نسل‌کشی در حقوق کیفری بین‌المللی [دوره 11، شماره 43، 1402، صفحه 193-228]

 • پیوست، رحمان چالش‌‌های دادستان در اجرای دادرسی‌عادلانه و راهکارهای ان [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 71-104]

ت

 • تدین، عباس زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 39-67]

 • تدین، عباس هستی شناسی اصول بنیادین دادرسی کیفری [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 187-219]

 • تقی پور، علیرضا واکنش کیفری در برابر نافرمانی مدنی [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 257-286]

 • تقی زاده، ابراهیم انتقال ویروس ایدز و شروع به ارتکاب قتل عمد [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 1-14]

 • تنهایی، فرزاد ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 39-72]

 • توجهی، عبدالعی بررسی جایگاه امنیت گرایی در سیاست کیفری ایران و آمریکا [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 67-91]

 • توجهی، عبدالعلی درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 93-119]

 • توجهی، عبدالعلی نیمرخ جرم‌شناختی بزه‌کاران سایبری [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 65-80]

 • توجهی، عبدالعلی در جدال امنیت گرایی و موازین دادرسی منصفانه [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 7-34]

 • توجهی، عبدالعلی گونه‌شناسی محدودیت‌های حق دسترسی به وکیل در جرایم امنیتی با تأکید بر مرحلۀ پیش دادرسی: مطالعۀ تطبیقی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 75-108]

 • توحیدی، احمد رضا اقتضاء تعقیب در دیوان کیفری بین المللی در نگاهی تطبیقی با نظامهای ملی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 75-105]

 • توحیدی، طاهر نقش قدرت در فرایندِ جرم‌انگاری-کیفرگذاری [دوره 11، شماره 43، 1402، صفحه 9-39]

 • توسلی نائینی، منوچهر جرم سیاسی منفی: درآمدی بر نگرشی نو به معنای جرم سیاسی [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 69-103]

ث

 • ثقفی، پریسا تحریم اینترنتی: کنش یا واکنش کیفری در سطح حقوق بین‌الملل [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 105-125]

ج

 • جانی پور، مجتبی مفهوم موسع اقدامات مجرمانه مشترک در حقوق کیفری بین الملل [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 137-164]

 • جانی پور، مجتبی دفاع مقابله به مثل از منظر رویه محاکم کیفری بین المللی [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 163-196]

 • جانی پور، مجتبی ملاحظاتی پیرامون جزای نقدی روزانه و احراز درآمد مجرم [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 71-97]

 • جانی پور، مجتبی بررسی تحریک علنی و مستقیم به ارتکاب نسل‌کشی در حقوق کیفری بین‌المللی [دوره 11، شماره 43، 1402، صفحه 193-228]

 • جباری، مصطفی تأمّلی در عدول ولی دم از حق قصاص پس از شروع عملیات اجرای حکم ( نقد و بررسی آراء فقها در چارچوب مصالح اجتماعی ) [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 135-162]

 • جعفری، امین قصه‌های ایرانی از منظر پیشگیری در حوزه کودکان«از ظرفیت نظری تا استفاده عملی» [دوره 11، شماره 42، 1402، صفحه 45-81]

 • جعفری، مجتبی تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی(مصوب 1392 [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 175-196]

 • جعفری، مجتبی تحلیل انتقادی مرزهای رضایت در جرم تجاوز جنسی: حقوق موضوعه و ضرورت‌های اصلاح آن [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 113-127]

 • جعفری، مجتبی تأمّلی در ماهیّت و قلمرو اراده در تحقّق مسئولیت کیفری [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 121-141]

 • جعفری، مجتبی باز اندیشی در مفهوم مسئولیت کیفری فعل غیر [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 173-200]

 • جعفری، مجتبی تأمّلی در عدول ولی دم از حق قصاص پس از شروع عملیات اجرای حکم ( نقد و بررسی آراء فقها در چارچوب مصالح اجتماعی ) [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 135-162]

 • جعفری، محمد جواد بررسی تعدد نتیجه و مقایسه آن با تعدد جرم [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 159-189]

 • جعفرزاده، سیامک تحولات بنیادین قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در فرآیند تحقیقات مقدماتی [دوره 11، شماره 42، 1402، صفحه 121-151]

 • جلیلیان، مهدی مبانی فقهی و فلسفی گسترة خویش مالکی در باب عملیّات جرّاحی زیبایی؛ با نگاهی به حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 173-202]

 • جمشیدی، علیرضا متناسب بودن تعقیب کیفری: مفهوم، مبانی و جلوهها در حقوق ایران و انگلستان [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 143-161]

 • جهانی، بهزاد دستگیری شهروندی در حقوق ایران و انگلستان [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 35-58]

 • جهاندوست دالنجان، مسعود واکاوی "ضابطه" شبهه رافع مسئولیّت و مجازات در اندیشه‎ی فقیهان امامیه [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 163-189]

 • جوادی، حسین جرم‌‌شناسی جرایم حکومتی از منظر نظریه‌‌ی فرصت [دوره 12، شماره 44، 1402، صفحه 9-52]

 • جوادی حسین آبادی، حسین تحلیل رابطه ی مؤلفه های هویت دینی و پیشگیری از جرم [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 91-125]

 • جوان جعفری، عبدالرضا نقش زنان بزه دیده در ارتکاب جرایم جنسی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 41-71]

 • جوان جعفری، عبدالرضا چالش‌های حقوق کیفری درمواجهه با خشونت ورزشکاران در فوتبال [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 57-81]

 • جوان جعفری، عبدالرضا نگرشی جامعه شناسانه بر تحولات مجازات اعدام نسبت به مجرمان مواد مخدر [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 125-157]

 • جوان جعفری، عبدالرضا تأثیر تحولات اجتماعی- سیاسی دهه اول انقلاب اسلامی ایران بر گفتمان های حاکم بر کیفرهای بدنی [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 77-107]

 • جوان جعفری، عبدالرضا رویکردی جامعه‌‌شناختی نسبت به گذار از گفتمان گناهواره به گفتمان فنی درباره‌‌ی جرم در حقوق ایران پس از انقلاب [دوره 12، شماره 44، 1402، صفحه 89-124]

 • جوان جعفری، عبدالرضا ارتباط معدل تحصیلی، قومیت، توان اقتصادی و وضعیت فیزیکی با خرده‌فرهنگ خشونت با تکیه بر مولفه‌های بنیادین و سطحی موثر بر نابهنجاری [دوره 12، شماره 45، 1402]

 • جوان جعفری بجنوردی، عبدالرضا مفهوم قدرت در جامعه شناسی کیفری [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 38-9]

 • جوان جعفری بجنوردی، عبدالرضا نقض آزادی جریان اطلاعات در فرآیند پیشگیری موقعیت مدار از جرائم سایبری [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 69-100]

 • جوان جعفری بجنوردی، عبدالرضا تأثیر جنسیت بر میزان گرایش به اجرای مجازات‌های شدید جسمانی در ایران (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 109-142]

 • جوان جعفری بجنوردی، عبدالرضا بررسی تطبیقی مداخلة ناظران در حقوق ایران و آمریکا [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 71-100]

 • جوان جعفری بجنوردی، عبدالرضا بازنمایی رسانه‌‌ای هکر به مثابه‌‌ی مرزباز: ‌‌به سوی تحلیل جرم‌‌شناسانه‌‌ی فرهنگی‌‌ سریال نهنگ آبی [دوره 11، شماره 43، 1402، صفحه 155-191]

 • جوانمردی، محمد تحلیل جرم اظهارنظر غیرقانونی بازرس و حسابرس نسبت به اطلاعات مالی ارائه‌شده [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 117-148]

 • جواهری، غلامرضا هرزه نگاری سایبری: از مبانی نظری تا الگوهای واکنش کیفری [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 173-200]

 • جودکی، بهزاد تحقق سنجی امکان وقوع قتل نفس به واسطه ترک فعل [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 99-120]

 • جوهر، سعید ارتباط مسئولیت اجتماعی و مسئولیت کیفری تعامل یا تقابل [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 87-113]

ح

 • حاتمی، صدیقه نقد و تحلیل مبانی فقهی ماده 619 قانون مجازات اسلامی(مصوّب ۱۳۹۲) [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 165-186]

 • حاجی تبار فیروزجائی، حسن چالش‌های دادرسی جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب در حقوق ایران [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 165-186]

 • حاجی تبار فیروز جائی، حسن هرزه نگاری سایبری: از مبانی نظری تا الگوهای واکنش کیفری [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 173-200]

 • حاجی ده آبادی، احمد ترک فعل در جنایات غیرعمدی: از معیار تا مصداق [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 233-259]

 • حاجی ده آبادی، محمدعلی مبانی، اصول و ساز وکارهای اجرایی مدلِ کیفر گذاری هدفمند [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 101-134]

 • حاجی ده آبادی، محمد علی مطالعه جرم شناختی ساختار روانی مرتکبین جرایم علیه بشریت [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 48-68]

 • حاجی ده آبادی، محمد علی تحلیل جرم شناختی راهکارهای پیشگیری از جنایات علیه بشریت [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 103-140]

 • حاحی ده آبادی، احمد مبانی فقهی و فلسفی گسترة خویش مالکی در باب عملیّات جرّاحی زیبایی؛ با نگاهی به حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 173-202]

 • حائری، محمدحسن نقد و تحلیل مبانی فقهی ماده 619 قانون مجازات اسلامی(مصوّب ۱۳۹۲) [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 165-186]

 • حائری، محمود بازاندیشی فقهی در قاعدة منع مجازات مضاعف و نقد رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 111-138]

 • حبیب زاده، محمدجعفر حمایت از منافع عمومی حقوق کیفری؛ مطالعه تطبیقی ایران و برخی کشورها [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 197-224]

 • حبیب زاده، محمد جعفر ابزارگرایی کیفری: قلمرو، مفهوم، شاخص ها [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 47-71]

 • حبیب زاده، محمد جعفر تحلیل برساختگرایانه ی فرایند جرمانگاری در ایران بر اساس نظریه واقعیت اجتماعی جرم [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 145-172]

 • حبیب زاده، محمد جعفر ضمانت اجرای کیفری گروگان گیری در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 41-72]

 • حبیب زاده، محمد جعفر «تبیین سیاست کاهش آسیب از منظر اصول فقه» [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 141-170]

 • حبیب زاده، محمد جعفر بسترهایِ مداخله کیفری در حوزه فقر؛ از سیاستِ جنگ با فقر تا سیاستِ جنگ با فقرا [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 75-107]

 • حبیب زاده، محمد جعفر واکاوی اثربخشی اعدام در جرایم مواد مخدر در پرتو تئوریهای تحلیل اقتصادی جرم [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 9-39]

 • حجازی، سید امرالدین شورای امنیت سازمان ملل متحد و تاثیر آن در ایجاد امنیت و عدالت کیفری بین‌المللی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 9-46]

 • حدادزاده، محمدرضا واکاوی اثربخشی اعدام در جرایم مواد مخدر در پرتو تئوریهای تحلیل اقتصادی جرم [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 9-39]

 • حیدری، حسین مطالعه تطبیقی مقررات کیفری عبرانی و حمورابی [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 115-143]

 • حیدری، مسعود بررسی تعدد نتیجه و مقایسه آن با تعدد جرم [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 159-189]

 • حسینی، انسیه کانون اصلاح و تربیت از منظر پیشگیری رشدمدار [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 71-93]

 • حسینی، سید حسین نقش جنسیت مؤنث در ارتکاب و پیشگیری از جرایم جنسی [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 147-167]

 • حسینی، سید محمد تحلیل بزه دیده شناختی جرایم یقه سفید ها [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 9-40]

 • حسینی، سید محمد جزیه و تحلیل جغرافیایی جرایم مواد مخدر در شهر کرمان [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 93-122]

 • حسینی، سید محمد «جرم شناسی عصب»؛ رویکردی نوین در تحلیلِ جرایم خشونت آمیزِ اطفال و نوجوانان (با تاکید بر منحنی سن- جرم) [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 127-196]

 • حسینی، سید محمد بررسی تأثیر دیدگاه‌های انسان‌شناختی و معرفت‌شناختی دیوید هیوم بر مفهوم «جرم» در اندیشه بنتام و میل [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 179-212]

 • حسینی، سیّد محمد ایجاد ترس از اِعمال خشونت به‌مثابه‌ی تهاجمی علیه تمامیت روانی اشخاص، در نظام‌های کیفری ایران و انگلستان [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 9-38]

 • حسینی، سیده ساعده بررسی تطبیقی مداخلة ناظران در حقوق ایران و آمریکا [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 71-100]

 • حسینی، فاطمه بررسی تجربه‌‌ی زیسته‌‌ی نوجوانان بزهکار در فرایند دادرسی از دیدگاه مددکاری اجتماعی [دوره 12، شماره 44، 1402، صفحه 199-231]

 • حسینی‌نژاد براگوری، فریدون ملاحظاتی پیرامون جزای نقدی روزانه و احراز درآمد مجرم [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 71-97]

 • حقیقت، نگین جرم اسیدپاشی در بستر تحولات قانونی با نگاهی به « قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب 1398» [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 9-42]

خ

 • خادمی، امیر رویکردی جامعه‌‌شناختی نسبت به گذار از گفتمان گناهواره به گفتمان فنی درباره‌‌ی جرم در حقوق ایران پس از انقلاب [دوره 12، شماره 44، 1402، صفحه 89-124]

 • خاقانی اصفهانی، مهدی زمیولوژیِ بدرفتاری‌های آکادمیک؛ نقد جرم‌شناختیِ ناموازنه‌ی روابط دانشگاهیِ قدرت [دوره 12، شماره 45، 1402]

 • خاکسار، داوود عوامل مؤثر بر صدور مجازات‌های جایگزین حبس [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 9-40]

 • خاکسار آرانی، جنت مطالعه تطبیقی مقررات کیفری عبرانی و حمورابی [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 115-143]

 • خالقی، ابوالفتح مدیریت پیشگیری وضعی از جرم در پلیس ایران [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 82-98]

 • خالقی، ابوالفتح سیاست تقنینی کیفری ایران در صیانت از منابع آب با عنایت به اسناد بینالمللی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 119-141]

 • خالقی، ابوالفتح کاستی‌های تقنینی در کاهش فساد در معاملات دولتی در پرتو رهنمودهای OECD [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 171-211]

 • خالقی، ابوالفتح تحریم اینترنتی: کنش یا واکنش کیفری در سطح حقوق بین‌الملل [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 105-125]

 • خان احمدی، حسن بررسی صلاحیت دادگاه‌های ایران نسبت به جرائم تبعه غیر ایرانی علیه ایرانی در خارج از ایران (صلاحیت شخصی منفعل در حقوق ایران [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 70-93]

 • خدایار، حسین بازخوانی تحلیلی- انتقادی مفهوم اقامه‌ حد و تعطیل حد [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 265-297]

 • خدایار، حسین بازاندیشی فقهی در قاعدة منع مجازات مضاعف و نقد رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 111-138]

 • خدایار، حسین بازخوانی انتقادی انگاره‌‌ی «دوگانگی کیفر» در نظام کیفری اسلام در پرتو کاربردشناسی حد و تعزیر [دوره 12، شماره 45، 1402]

 • خدادی، ابوالقاسم بازتوانی بزه دیده در پرتو بزه دیده‌شناسی بالینی [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 127-154]

 • خدادی، ابوالقاسم ابتکارعمل‌های کاربست برنامه‌های ترمیمی در محاکم کیفری اطفال و نوجوانان تهران [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 43-76]

 • خدادادی، سید بهمن تبار شناسی تحولات عدالت کیفری اروپا در قلمرو رفتارهای جنسی (قرون 15-17) [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 9-32]

 • خدادادی، سید بهمن جستاری در کارکرد‌‌ باوری نرم دین؛ (مطالعه موردی دستگاه قضایی ایالات متحده آمریکا ) [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 75-97]

 • خدادادی، سید بهمن جواز اعمال کیفر به موجب از دست دهیِ حق بر مجازات نشدن [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 9-41]

 • خرمی عراقی، عرفان بررسی تطبیقی مفهوم فقهی«شبهه دارئه»؛ سازوکارکیفرزدایانه [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 67-101]

 • خسروشاهی، قدرت الله بررسی جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 175-206]

 • خسرو شاهی، قدرت الله بزه دیده شناسی سبز [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 37-67]

 • خسرو شاهی، قدرت الله جرم‌‌شناسی جرایم حکومتی از منظر نظریه‌‌ی فرصت [دوره 12، شماره 44، 1402، صفحه 9-52]

 • خسرو شاهی، قدرت اله تحلیل رابطه ی مؤلفه های هویت دینی و پیشگیری از جرم [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 91-125]

 • خلیل زاده، ایرج قانون جزای عرفی و نقش آن در شکل‌گیری حقوق کیفری ایران [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 225-255]

د

 • دارابی پناه، شهین بررسی جایگزین‌های زندان با تکیه بر دیدگاه زندانیان [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 281-317]

 • دانش ناری، حمیدرضا تحلیل بزه‌ دیدگی جنسی زنان در شبکه‌های اجتماعی: نمونه‌پژوهی تانگو [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 65-101]

 • دانش ناری، حمیدرضا تحلیل جرم‌شناختی رویکردهای جنسیت‌محور در آثار سینمایی ایران نمونه‌‌پژوهی فیلم مستانه [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 41-73]

 • داورنیا، رحیم حمایت از بزه دیده غیرمستقیم در قتل عمدی در ایران و اسناد بین المللی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 159-185]

 • دراج، بهزاد مبانی صلاحیّت و مکانیزم پذیرش دعوا در دیوان کیفری بین‌‌المللی [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 289-311]

 • دیرباز، مرضیه حمایتهای حقوقی دیوان کیفری بین المللی از بزه دیدگان [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 99-117]

 • درویش زاده، محمد جواد تاثیر اشتباه در محاسبه دفعات تکرار حد [دوره 11، شماره 43، 1402، صفحه 41-45]

 • دعاگویان، داوود عوامل برون سازمانی مؤثر بر احتمال بروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی و راهکارهای پیشگیری از آن (مطالعه موردی کارکنان آگاهی، مواد مخدر و سرکلانتری های پنجم و نهم فاتب) [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 1-216]

 • دهقانی، پریسا مدخلهای ورود و کارکردهای شرط مارتنس در حقوق بین الملل کیفری [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 203-237]

 • دهقانی، علی در جدال امنیت گرایی و موازین دادرسی منصفانه [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 7-34]

 • دهقانی، علی الزامات اصل بی‌طرفی در تحقیقات مقدماتی با چالش‌ها و راهکارها در نظام دادرسی ایران [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 9-37]

 • دهقانیان، رضا ضابطه فقهی و حقوقی دراحصان مسافر [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 99-123]

 • دیوسالار، نادر مبانی استقلال وکیل و روند حق دفاع در پرتو تحولات تقنینی ایران [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 133-163]

ذ

 • ذاکر صالحی، غلامرضا ارتقای سلامت دستگاه قضا : موردکاوی مبارزه با پدیده واسطه گری [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 33-60]

ر

 • رایجیان اصلی، مهرداد تحلیل بزه دیده شناسانۀ اسیدپاشی با نگاهی به پرونده آمنه بهرامی نوا [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 9-32]

 • رایجیان اصلی، مهرداد بازاندیشی دادرسی دادگرانه در پرتو اصل هم ترازی حق های بزه دیده و متّهم [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 131-148]

 • رایجیان اصلی، مهرداد انتخاب سبک زندگی در پرتو راهبردهای سیاست جنایی [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 221-251]

 • راسته، مرتضی تقابل سازکار حمایت از شهود و بزهدیدگان با حقّ متهم بر دادرسی علنی (مطالعه در نظام بین‌‌المللی حقوق بشر) [دوره 12، شماره 44، 1402، صفحه 125-162]

 • رجایی، زهرا پیشگیری وضعی تقنینی از جرم شکنجه [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 89-123]

 • رجبی تاج امیر، ابراهیم راهبردهای پیشگیرانه موقعیّت‌‌مدار پلیس در مقابله با جرایم تروریستی [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 253-287]

 • رحیمی، حمید تحلیل فقهی-حقوقی بزه قوادی [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 45-70]

 • رحمانی، قدرت الله استثنا پذیری اصل علنی بودن دادرسی در رسیدگی به جرایم رسانه ای : گذار از یک سنت معیوب قضایی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 177-198]

 • رحمانی، محمد مختصات تئوریک سیاست جنایی حکومت جمهوری اسلامی ایران )تحلیل مبانی، اصول و مدلبندی در مقام تئوری [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 9-38]

 • رحمانیان، حامد ابزارگرایی کیفری: قلمرو، مفهوم، شاخص ها [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 47-71]

 • رحیمی پور، ایمان «تبیین سیاست کاهش آسیب از منظر اصول فقه» [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 141-170]

 • رحمتی، علی دلایل و مبانی حقوقیِ تأسیس دادگاه های کیفری مختلط (بین المللی شده) از منظرِ داخلی و بین المللی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 299-329]

 • رحمتی فر، مهدی ارتقای سلامت دستگاه قضا : موردکاوی مبارزه با پدیده واسطه گری [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 33-60]

 • رحمدل، منصور ضرورت بازنگری در ملاک و آیین جبران خسارت از متهمان بازداشت شده در فرایند دادرسی کیفری ایران [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 253-278]

 • رحمدل، منصور الزامات اصل بی‌طرفی در تحقیقات مقدماتی با چالش‌ها و راهکارها در نظام دادرسی ایران [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 9-37]

 • رحیمی نژاد، اسمعیل «نظریّة خنثی‌سازی جرم و ارتباط آن با عدالت ترمیمی» [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 85-112]

 • رحیمی نژاد، عباس الگوهای تصمیم گیری قضایی در آمریکا و ایران [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 143-164]

 • رستگاری، ماندانا جرم دعوت به خودکشی در حقوق کیفری ایران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 87-106]

 • رستمی، جواد حذف و یا اختیاری کردن ضمان عاقله و پیشنهاد جایگزین کردن «صندوق تأمین خسارت‌‌های بدنی ناشی از جرایم خطایی» [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 193-220]

 • رستمی، لمیاء تحلیل انتشار حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران از نگاه فلسفه کیفری [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 137-165]

 • رستمی، هادی احراز رابطة سببیت در فرض مداخله عوامل گوناگون در جنایات و خسارات مالی (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392) [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 144-171]

 • رستمی، هادی تحول در نظام کیفردهی در پرتو فرآیند تمدن [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 99-131]

 • رستمی، هادی فروپاشیِ آیین دادرسی کیفریِ منصفانه در رویارویی با بحران‌های سیاسی و اجتماعی [دوره 11، شماره 43، 1402، صفحه 67-103]

 • رستمی غازانی، امید زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 33-64]

 • رستمی غازانی، امید مطالعه تطبیقی بزه احتکار در حقوق کیفری ایران و افغانستان [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 221-251]

 • رشنوادی، حجت الله سیاست تقنینی کیفری ایران در صیانت از منابع آب با عنایت به اسناد بینالمللی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 119-141]

 • رضایی، محسن آثار جهانی شدن جرم در قلمرو حقوق کیفری شکلی ایران [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 115-144]

 • رضایی، محسن ضوابط حاکم بر کاربرد مصلحتِ‌دینی در سیاستگذاری‌های جنایی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 149-175]

 • رضا قلی زاده، ابراهیم جبرانِ خسارتِ متهمانِ بازداشت شدهِ بی‌گناه در نظام عدالت کیفری ایران و فرانسه [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 81-111]

 • رضائیان کوچی، محمد رضا تحلیلی بر بایسته‌های سیاست کیفری بزه‌دیده‌مدار در جرائم ناشی از نفرت [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 213-244]

 • رضوی، سید علی جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و مصر [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 141-174]

 • رضوی، سید محمد جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و مصر [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 141-174]

 • رضوانی، سودابه سلبِ آزادی پیشگیری محور با تأکید بر ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 9-42]

 • رضوانی، سودابه بررسی تطبیقی مفهوم فقهی«شبهه دارئه»؛ سازوکارکیفرزدایانه [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 67-101]

 • رضوی فرد، بهزاد کیفیات مشدده در فرایند کیفردهیِ جنایات بین المللی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 69-89]

 • رضوی فرد، بهزاد کار آمدی و ناکار آمدی کیفر حبس در حقوق بین الملل کیفری [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 181-203]

 • رضوی فرد، بهزاد حمایتهای حقوقی دیوان کیفری بین المللی از بزه دیدگان [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 99-117]

 • رضوی فرد، بهزاد کیفیات مخففه کیفر در اسناد و آراء محاکم کیفری بین المللی [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 9-34]

 • رضوی فرد، بهزاد مسئولیت کیفری در فضای سایبر در حقوق ایران [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 29-45]

 • رضوی فرد، بهزاد جایگزینی سازوکار کلاسیک استرداد با قرار جلب اروپایی در حقوق کیفری اتحادیه اروپا [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 79-107]

 • رضوی فرد، بهزاد بزهکاری‌‌ منطقه‌‌ای: از علّت‌‌شناسی تا راهکاریابی [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 41-65]

 • رضوی فرد، بهزاد الزامات قانونی صیانت از منابع آب در حقوق ایران و فرانسه در پرتو سیاست جنایی مشارکتی [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 9-40]

 • رفیعی، علی پاسخ ها غیرکیفری به مسائل نقض حریم خصوصی در سیاست جنایی ایران و کانادا [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 203-228]

 • رفیع زاده، علی دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 147-169]

 • رفیع نژاد، علی اعظم الگویی برای تقویّت حمایت از بزه دیدگان جرایم بین‌‌المللی در آفریقا [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 137-164]

 • رمضانی قوام آبادی، محمد حسین توسعه تدریجی عدالت کیفری منطقه‌ای با تاکید بر دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 261-283]

 • رمضانی قوام آبادی، محمد حسین مدخلهای ورود و کارکردهای شرط مارتنس در حقوق بین الملل کیفری [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 203-237]

 • رهامی، روح الله تحول اخلاق عمومی و اصول حاکم بر جرم‌انگاری آن؛ رویکردهای فلسفی و حقوق بشری [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 113-142]

 • رهبرپور، محمدرضا چالش های حقوقی – قضاییِ جرم افساد فی الأرض در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 205-232]

 • رهگشا، امیر حسین مبانی قاعدۀ «بطلان دلیل» در حقوق ایران و آمریکا [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 139-172]

 • روح الامینی، محمود مطالعه تطبیقی جرم غیرعمدی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 97-130]

 • روستایی، مهر انگیز توجیه مداخله ی کیفری؛ اصول و ضرورتها [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 35-66]

 • روستائی، علیرضا پاکسازی قومی مسلمانان میانمار؛ جنایت علیه بشریت یا نسل کشی؟ [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 45-73]

 • رئیسی، لیلا بررسی حقوقی مسایل مرتبط با تعهد به محاکمه یا استرداد» در پرتو رای ۲۰ جولای ۲۰۱۲ دیوان بین المللی دادگستری (دعوای بلژیک علیه سنگال) [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 109-137]

ز

 • زارع، ابراهیم نقش نهاد تعدد جرم در تعیین مجازات‌ جایگزین های حبس؛ تخفیف یا تشدید؟ [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 103-128]

 • زارع، ابراهیم اصل تناسب کلی، مبنایی برای تعیین کیفر متناسب در جرائم متعدد [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 39-70]

 • زارع، محمد کاظم تحلیل انتشار حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران از نگاه فلسفه کیفری [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 137-165]

 • زالی‌پور مداب، مهران مصلحت‌گرایی در عفو یا تبدیل مجازات محکومان به حبس‌های غیرتعزیری [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 217-244]

 • زجاجی، حمید رضا مطالعه تعزیرات منصوص شرعی در فقه و حقوق کیفری ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 131-163]

 • زراعت، عباس چگونگی بازتعقیب متهم پس از صدور قرار منع تعقیب از سوی دادگاه [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 221-245]

 • زراعت پیشه، رویا کلیشه‌های جنسیتی موثر بر وقوع تجاوز جنسی در مولفه ‌های فرهنگ ایرانی [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 151-177]

 • زمانی، محمود جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟ [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 167-199]

 • زندی، روح اله چالش‌های عملی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در رویه قضایی با تأکید بر بزه کلاهبرداری و سرقت [دوره 12، شماره 45، 1402]

س

 • سایبانی، علیرضا بررسی تطبیقی دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران با تأکید بر اصل حتمیت اجرای مجازاتها [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 187-220]

 • ساداتی، سید محمدجواد ارتباط معدل تحصیلی، قومیت، توان اقتصادی و وضعیت فیزیکی با خرده‌فرهنگ خشونت با تکیه بر مولفه‌های بنیادین و سطحی موثر بر نابهنجاری [دوره 12، شماره 45، 1402]

 • ساداتی، سید محمد جواد مفهوم قدرت در جامعه شناسی کیفری [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 38-9]

 • ساداتی، سید محمد جواد تأثیر جنسیت بر میزان گرایش به اجرای مجازات‌های شدید جسمانی در ایران (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 109-142]

 • ساداتی، سید محمد جواد روابط معنا-نماد و الهیات مجازات: پدیداری آیین تعذیب [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 77-112]

 • ساداتی، سید محمد جواد رویکردی جامعه‌‌شناختی نسبت به گذار از گفتمان گناهواره به گفتمان فنی درباره‌‌ی جرم در حقوق ایران پس از انقلاب [دوره 12، شماره 44، 1402، صفحه 89-124]

 • ساداتی، سیدمحمدمهدی تأثیرپذیری قواعد تعدّد جرم از اهداف تعزیر [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 75-110]

 • ساداتی، سیدمحمدمهدی مبانی و معیارهای کیفرگذاری حبس پیشگیرانه در حقوق آلمان، ایران و فقه امامیه [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 159-191]

 • ساریخانی، عادل واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 9-32]

 • ساریخانی، عادل قلمروِ کیفری در رسیدگی‌های انضباطی پلیس ایران [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 63-83]

 • ساریخانی، عادل جنایت نظیر و اشتباه در جنایت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 191-226]

 • ساعد، محمدجعفر الگویی برای تقویّت حمایت از بزه دیدگان جرایم بین‌‌المللی در آفریقا [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 137-164]

 • ساقیان، محد مهدی تقویت حقوق و آزادی های متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری مصوب 92 [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 113-136]

 • ساقیان، محمد مهدی باز تعریف اصول حاکم بر دادرسی کیفری در پرتو ‌‌‌‌اساسی ‌سازی آیین دادرسی کیفری [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 41-70]

 • سالار زایی، امیر حمزه بررسی سیاست کیفری اسلام از منظر حدیث نبوی درءالحد [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 15-40]

 • سالاری شهر بابکی، میرزا مهدی واکاوی پیشگیری از جرایم در ایران با تمرکز بر نظریه‌ سیستمی در علوم سیاسی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 43-74]

 • سبحانی، مهین ارزیابی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 9-43]

 • سبحانی، مهین دفاع مقابله به مثل از منظر رویه محاکم کیفری بین المللی [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 163-196]

 • سبحانی، مهین بررسی تحریک علنی و مستقیم به ارتکاب نسل‌کشی در حقوق کیفری بین‌المللی [دوره 11، شماره 43، 1402، صفحه 193-228]

 • سیدزاده، سید مهدی تأثیر تحولات اجتماعی- سیاسی دهه اول انقلاب اسلامی ایران بر گفتمان های حاکم بر کیفرهای بدنی [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 77-107]

 • سیدزاده ثانی، سید مهدی بررسی تطبیقی مداخلة ناظران در حقوق ایران و آمریکا [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 71-100]

 • سیدزاده ثانی، سید مهدی بازنمایی رسانه‌‌ای هکر به مثابه‌‌ی مرزباز: ‌‌به سوی تحلیل جرم‌‌شناسانه‌‌ی فرهنگی‌‌ سریال نهنگ آبی [دوره 11، شماره 43، 1402، صفحه 155-191]

 • سید محمد، قاری سید فاطمی کاربست استدلال قیاسی در نظام حقوق بین الملل کیفری؛ نبایدها، بایدها و شایدها [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 139-169]

 • سیدمرتضی حسینی، راحله رهیافت های پیش نگرانه در مهار تروریسم [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 231-258]

 • سید مرتضی‌حسینی، راحله بررسی فقهی و حقوقی سقوط قصاص در فرض تحریک مؤثّر مجنیٌ‌علیه [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 37-73]

 • سریانی، حبیب بررسی فقهی و حقوقی سقوط قصاص در فرض تحریک مؤثّر مجنیٌ‌علیه [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 37-73]

 • سرخوش، جواد تحلیل فقهی حکم قصاص مسلمان در برابر قتل شهروندان اهل ذمه در جامعه اسلامی [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 125-151]

 • سردارنیا، خلیل اله واکاوی پیشگیری از جرایم در ایران با تمرکز بر نظریه‌ سیستمی در علوم سیاسی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 43-74]

 • سعادتی، رضا تاثیر اخلاق در جرم انگاری و جرم زدایی در نظام حقوق کیفری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 33-62]

 • سعیدی، مهرداد ماهیت پرداخت تفاضل دیه از سوی ثالث و آثار آن [دوره 11، شماره 42، 1402، صفحه 153-179]

 • سیفی، آناهیتا امنیت‌‌گرایی و تحدید حق دفاع متهم در جرایم اقتصادی (چالش‌‌ها و راهکارها) [دوره 12، شماره 44، 1402، صفحه 53-88]

 • سلیمی، احسان مبانی، اصول و ساز وکارهای اجرایی مدلِ کیفر گذاری هدفمند [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 101-134]

 • سلیمی، میررضا جایگاه پلی‌‌گرافی در نظام ادلّة کیفری ایران [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 65-100]

 • سلیمان دهکردی، الهام حفظ صحت و استنادپذیری ادله ی الکترونیک با استفاده از بیومتریک و رمزنگاری [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 69-97]

 • سلیمی ترکمانی، حجت جرم انگاری کاربرد سلاح های هسته ای در چارچوب حقوق بین الملل بشر محور در حال ظهور [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 61-96]

 • سودمندی، عبدالمجید بهبود ضوابط کیفری و نوآوری‌های قانون هوای پاک در مقایسه با قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 9-41]

ش

 • شادمان فر، محمدرضا حذف و یا اختیاری کردن ضمان عاقله و پیشنهاد جایگزین کردن «صندوق تأمین خسارت‌‌های بدنی ناشی از جرایم خطایی» [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 193-220]

 • شاکر، محمد حسین تاملی در دیه صدمات وارده بر ستون فقرات [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 249-280]

 • شاکری، ابوالحسن جرم دعوت به خودکشی در حقوق کیفری ایران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 87-106]

 • شاکری، ابوالحسن بررسی صلاحیت دادگاه‌های ایران نسبت به جرائم تبعه غیر ایرانی علیه ایرانی در خارج از ایران (صلاحیت شخصی منفعل در حقوق ایران [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 70-93]

 • شایگان، اسماعیل نظام حقوقی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بیگناه؛ پژوهشی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 47-79]

 • شاملو، باقر پست مدرنیسم و باز- اندیشی مفهوم جرم [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 43-68]

 • شاملو، باقر مطالعه تطبیقی دو نظریه تعاملی گرایی و پنجره های شکسته و آثار آنها بر سیاست جنایی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 123-158]

 • شاملو، باقر بزه دیده شناسی سبز [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 37-67]

 • شاملو، باقر حقِ کیفر خرد بنیاد [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 43-76]

 • شاملو، باقر بازنگری در طبقه‌‌بندی جرائم در پرتو عیارسنجی نوین از جرم [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 127-158]

 • شاهیده، فرهاد نقش زنان بزه دیده در ارتکاب جرایم جنسی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 41-71]

 • شبانکاره، یداله بررسی حقوقی مسایل مرتبط با تعهد به محاکمه یا استرداد» در پرتو رای ۲۰ جولای ۲۰۱۲ دیوان بین المللی دادگستری (دعوای بلژیک علیه سنگال) [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 109-137]

 • شجاعی، علی « تخفیف حبس »در قانون نامه جنایی 1392 [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 149-164]

 • شیخ اسلامی، عاطفه موانع سیاسی - حقوقی ِ هم‌آهنگ‌سازی نظام‌های کیفری ملی [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 171-201]

 • شیخ الاسلامی، عباس تحلیل بزه‌ دیدگی جنسی زنان در شبکه‌های اجتماعی: نمونه‌پژوهی تانگو [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 65-101]

 • شیداییان، مهدی پیشگیری وضعی تقنینی از جرم شکنجه [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 89-123]

 • شیداییان، مهدی مبانی و جلوه های قرآنی سیاست جنایی مشارکتی [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 31-61]

 • شیداییان، مهدی مبانی فقهی و فلسفی گسترة خویش مالکی در باب عملیّات جرّاحی زیبایی؛ با نگاهی به حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 173-202]

 • شیداییان، مهدی چالش‌‌های دادستان در اجرای دادرسی‌عادلانه و راهکارهای ان [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 71-104]

 • شیدائیان، زینب بررسی مدل ارتباط سلسله‌‌‌مراتبی میان دادسرا و پلیس در فرایند کیفری [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 135-170]

 • شیدائیان، مهدی الگوهای تصمیم گیری قضایی در آمریکا و ایران [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 143-164]

 • شیری، عیاس کلیشه‌های جنسیتی موثر بر وقوع تجاوز جنسی در مولفه ‌های فرهنگ ایرانی [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 151-177]

 • شیری، عباس نامشخص بودن مرتکب در جنایات [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 9-44]

 • شیرزاد، امید «جستاری در باب جنایت بر اعضای داخلی: بازخوانی انتقادی نظریۀ دیۀ معین» [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 9-40]

 • شیرزاد، امید تحلیل کاربردی عناصر متشکّلة بزه معامله به قصد فرار از دین در قانون و رویّة قضایی ایران [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 143-172]

 • شیرزادی فر، فرشاد محدود اعتباری احکام کیفری خارجی صادره مطابق صلاحیت جهانی در دادگاه های ایران [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 41-63]

 • شیرزادی فر، فرشاد چگونگی بازتعقیب متهم پس از صدور قرار منع تعقیب از سوی دادگاه [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 221-245]

 • شریفی، ابراهیم اعتبار رای کیفری خارجی در مرحله تحقیقات مقدماتی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 9-33]

 • شریفی، عنایت بازشناخت فقهی پرداخت دیه در موارد خاص از بیت‌‌المال [دوره 12، شماره 44، 1402، صفحه 233-272]

 • شریفی، محسن مسؤولیت کیفری شرکت‌های تجاری در وضعیت‌های خاص ( قبل از ثبت، پس از ادغام و در حال تصفیه) [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 141-172]

 • شیری ورنامخواستی، عباس نقش و جایگاه بزه‌دیده در حقوق تحقیقات جنایی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 113-141]

 • شعبانی کندسری، هادی احراز رابطة سببیت در فرض مداخله عوامل گوناگون در جنایات و خسارات مالی (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392) [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 144-171]

 • شمس ناتری، محمدابراهیم چالش‌های مربوط به تعدد عنوانی جرم در جرایم تعزیری [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 227-226]

 • شمس ناتری، محمدابراهیم مبانی فقهی و فلسفی گسترة خویش مالکی در باب عملیّات جرّاحی زیبایی؛ با نگاهی به حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 173-202]

 • شمس ناتری، محمد ابراهیم مطالعه جرم شناختی ساختار روانی مرتکبین جرایم علیه بشریت [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 48-68]

 • شمس ناتری، محمد ابراهیم تحلیل جرم شناختی راهکارهای پیشگیری از جنایات علیه بشریت [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 103-140]

 • شمس ناتری، محمد ابراهیم نقش نهاد تعدد جرم در تعیین مجازات‌ جایگزین های حبس؛ تخفیف یا تشدید؟ [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 103-128]

 • شهبازی، علی عنصر معنوی قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 43-70]

 • شهرانی کرانی، نجمه نقش مُخبران در آیین دادرسی کیفری ناظر بر جرایم اقتصادی؛ مقتضیات و موانع [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 129-156]

 • شهرانی کرانی، نجمه بررسی جایگزین‌های زندان با تکیه بر دیدگاه زندانیان [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 281-317]

 • شوکتی احمدآباد، زهرا ضرورت‌سنجی تصویب قانون انتقال محکومین به حبس [دوره 12، شماره 45، 1402]

ص

 • صابر، محمود حمایت از منافع عمومی حقوق کیفری؛ مطالعه تطبیقی ایران و برخی کشورها [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 197-224]

 • صابری، راضیه هشدار رسانی؛ ضابطه ی اصلی رفع مسئولیت در پیشگیری وضعی خطرناک از جرم [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 165-210]

 • صادقی، ازاده واکنش بازارهای خرید و فروش مواد مخدر در برابر تدابیر کنترلی پلیسی: کاهش یا جابجایی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 143-170]

 • صادقی، فرهاد چالش‌های مربوط به تعدد عنوانی جرم در جرایم تعزیری [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 227-226]

 • صادقی، محمد هادی تحقق سنجی امکان وقوع قتل نفس به واسطه ترک فعل [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 99-120]

 • صادقی، محمد هادی ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 39-72]

 • صادقی، محمد هادی تأثیرپذیری قواعد تعدّد جرم از اهداف تعزیر [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 75-110]

 • صادق پور، محمد جعفر واگرایی مواد (568) و (569) قانون مجازات اسلامی در راستای تعیین دیه شکستگی با تأکید بر نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 153-174]

 • صادق نژاد نایینی، مجید تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 147-174]

 • صادقى، ولی اله فرایند کیفرزدایی در نظام عدالت کیفری ایران [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 9-45]

 • صادقى، ولی اله پاسخ‌‌های سیاست جنایی ایران در برابر نقض مقرّرات ناظر به ویروس کرونا [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 195-234]

 • صالحی، جواد استفاده ی غیرمجاز پلیس از دستگاه ردیاب؛ جلوه ای از نقض حریم خصوصی در رویه ی قضایی دیوان عالی ایالات متحده و دستاوردهای آن [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 145-161]

 • صالحی، جواد ممنوعیت بازرسی تلفن همراه و بایسته های آن ؛جلوه ای از حریم خصوصی متهم در رویه ی قضایی و دستاورد های آن [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 227-250]

 • صالحی، جواد رویکرد حقوق کیفری اتحادیه اروپا در تحقیقات کیفری فرامرزی [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 109-140]

 • صالحی، جواد نقدی بر قرار حمایت از بزه‌دیده در حقوق کیفری اروپا [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 9-40]

 • صالحی، جواد قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار و نتایج آن در پرتو رویه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی [دوره 11، شماره 42، 1402، صفحه 181-210]

 • صالحی، محمد چالش‌‌های دادستان در اجرای دادرسی‌عادلانه و راهکارهای ان [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 71-104]

 • صالحی، محمدخلیل جایگاه و حدود اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری ایران [دوره 7، شماره 25، 1397]

 • صبوری پور، مهدی رفع مسئولیت کیفری بر اثر جهل حکمی [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 65-87]

 • صبوری پور، مهدی قانون جزای عرفی و نقش آن در شکل‌گیری حقوق کیفری ایران [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 225-255]

 • صبوری‌پور، مهدی بزه‌دیدگی عرصه‌های کوهستانی؛ نمودها و چالش‌ها [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 199-227]

 • صحرایی اردکانی، محمد بازاندیشی فقهی در قاعدة منع مجازات مضاعف و نقد رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 111-138]

 • صدر توحیدخانه، محمد اعتبار اصل قانونی بودن در حقوق کیفری افغانستان: مشکلها و راهکارها [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 155-188]

 • صدرطباطبایی، سیدمحمدعلی واکاوی ادله و مبانی عدم مسئولیت پزشک در پرتوی آموزه های فقه امامیه [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 197-226]

 • صدیق آخا، حمید تاملی در دیه صدمات وارده بر ستون فقرات [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 249-280]

 • صفاری، علی هشدار رسانی؛ ضابطه ی اصلی رفع مسئولیت در پیشگیری وضعی خطرناک از جرم [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 165-210]

 • صفاری، علی فلسفه سلب حیات با نگاهی بر حقوق کیفری ایران [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 9-41]

 • صفری، صادق چالش‌های حقوق کیفری درمواجهه با خشونت ورزشکاران در فوتبال [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 57-81]

 • صفری، صادق نقش جنسیت مؤنث در ارتکاب و پیشگیری از جرایم جنسی [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 147-167]

 • صیقل، یزدان بایسته‌‌های بنیادین وصف‌‌گذاری «به خطراندازی» احتمالیِ رفتار در حقوق کیفری [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 161-192]

 • صلح چی، محمد علی شورای امنیت سازمان ملل متحد و تاثیر آن در ایجاد امنیت و عدالت کیفری بین‌المللی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 9-46]

ض

 • ضرغامی، سیروس ارزیابی قرار بازداشت موقت در پرتو اصول برائت و تساوی سلاح ها در نظام حقوقی ایران و آمریکا [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 9-30]

ط

 • طالبی آشتیانی، محمد علی بررسی جامع دو رویکرد فقهی متضاد در تعیین مقدار تعزیر [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 47-77]

 • طاهری، محمد علی انتقال ویروس ایدز و شروع به ارتکاب قتل عمد [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 1-14]

 • طباطبایی، سیدمحمدصادق چالش تعیین دادگاه ایرانی صالح در رسیدگی به جرایم ارتکابی اشخاص بی تابعیت در خارج از کشور [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 147-175]

 • طبیبی، مرتضی قتل مانع حقیقی موانع ارث [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 121-136]

 • طبیب زاده، پونه تاثیر عدالت ترمیمی بر تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 213-247]

ع

 • عابد، رسول شکل گیری حق داشتن سلاح و تاثیر آن بر حقوق کیفری [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 73-102]

 • عابد، رسول جرائم علیه اجرای عدالت کیفری در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 97-120]

 • عارفی، مرتضی بسترهایِ مداخله کیفری در حوزه فقر؛ از سیاستِ جنگ با فقر تا سیاستِ جنگ با فقرا [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 75-107]

 • عالی پور، حسن ایده های نوآورانه و اندیشه های مجرمانه: مرز تأمین مالی جمعی و تأمین مالی تروریسم [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 129-157]

 • عالی پور، حسن پیوند رفتار و عنصر ضرر در بزه مرکب، چالش‌‌های تعیین قانونی و احراز قضایی با تأکید بر بزه کلاهبرداری [دوره 11، شماره 42، 1402، صفحه 211-244]

 • عباسی، مراد تأثیرپذیری قواعد تعدّد جرم از اهداف تعزیر [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 75-110]

 • عباس زاده امیرآبادی، احسان رویکرد جرم شناختی به مقوله ی مشارکت جنایی [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 125-145]

 • عباسلو، بختیار پاسخ ها غیرکیفری به مسائل نقض حریم خصوصی در سیاست جنایی ایران و کانادا [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 203-228]

 • عبدالحسین قمی، زهرا گفتمان قدرت و دانش در تحلیل مجازات مدرن [دوره 12، شماره 45، 1402]

 • عبداللهی، افشین امکان اعمال ضمانت اجراهای کیفری در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 251-284]

 • عبداللهی نیسیانی، علی بررسی مدل ارتباط سلسله‌‌‌مراتبی میان دادسرا و پلیس در فرایند کیفری [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 135-170]

 • عزیزی، علی ابتکارعمل‌های کاربست برنامه‌های ترمیمی در محاکم کیفری اطفال و نوجوانان تهران [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 43-76]

 • عسکری، پوریا نظام عدالت کیفری و مسئولیت نقض موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط شرکت های تجاری [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 131-162]

 • عسگری مروت، علی ترک فعل در جنایات غیرعمدی: از معیار تا مصداق [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 233-259]

 • عسگری مروت، علی ایده های نوآورانه و اندیشه های مجرمانه: مرز تأمین مالی جمعی و تأمین مالی تروریسم [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 129-157]

 • عظیم زاده، شادی از جبران خسارت ناشی از جرم علیه کودک تا نحوه ترمیم خسارات؛ با نگاهی تطبیقی به قوانین کشورهای اروپایی، آمریکایی و اسناد بین المللی [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 31-65]

 • علی اکبری بابوکانی، احسان واکاوی "ضابطه" شبهه رافع مسئولیّت و مجازات در اندیشه‎ی فقیهان امامیه [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 163-189]

 • علی پور، محمد رضا مدخلهای ورود و کارکردهای شرط مارتنس در حقوق بین الملل کیفری [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 203-237]

 • علیزاده، حمید تحولات بنیادین قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در فرآیند تحقیقات مقدماتی [دوره 11، شماره 42، 1402، صفحه 121-151]

 • علیزاده سرشت، نادر نگاهی به قلمرو جرایم امنیتی در پرتو صلاحیت دادگاه انقلاب [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 99-124]

 • علمی سولا، محمدرضا نقد و تحلیل مبانی فقهی ماده 619 قانون مجازات اسلامی(مصوّب ۱۳۹۲) [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 165-186]

 • علوی، سید حجت ماهیت و آثار طرح دعوای مدنی در محاکم کیفری. [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 285-320]

 • علوی، سید حجت اصحاب دعوی خصوصی ناشی از جرم و جانشینان آنها [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 331-357]

 • عینی، محسن جرم انگاری قاچاق داروی تقلّبی در اسناد بین المللی و حقوق ایران [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 171-203]

غ

 • غفران خواه، امیر تقابل سازکار حمایت از شهود و بزهدیدگان با حقّ متهم بر دادرسی علنی (مطالعه در نظام بین‌‌المللی حقوق بشر) [دوره 12، شماره 44، 1402، صفحه 125-162]

 • غلامی، حسین زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 33-64]

 • غلامی، حسین اصل حداقل بودن حقوق جزا [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 41-65]

 • غلامی، حسین مختصات تئوریک سیاست جنایی حکومت جمهوری اسلامی ایران )تحلیل مبانی، اصول و مدلبندی در مقام تئوری [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 9-38]

 • غلامی، حسین عوامل برون سازمانی مؤثر بر احتمال بروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی و راهکارهای پیشگیری از آن (مطالعه موردی کارکنان آگاهی، مواد مخدر و سرکلانتری های پنجم و نهم فاتب) [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 1-216]

 • غلامی، حسین کارکرد روش های پیش بینی تکرار جرم در اعطای آزادی مشروط [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 9-36]

 • غلامی، حسین عوامل مؤثر بر صدور مجازات‌های جایگزین حبس [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 9-40]

 • غلامی، حسین ارزیابی قرار بازداشت موقت در پرتو اصول برائت و تساوی سلاح ها در نظام حقوقی ایران و آمریکا [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 9-30]

 • غلامی، حسین تحلیل جرم‌‌شناختی جرم حکومتی بر مبنای نظریّة بازی [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 9-36]

 • غلامی، حسین الزامات قانونی صیانت از منابع آب در حقوق ایران و فرانسه در پرتو سیاست جنایی مشارکتی [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 9-40]

 • غلامی، حسین جرم‌‌شناسی جرایم حکومتی از منظر نظریه‌‌ی فرصت [دوره 12، شماره 44، 1402، صفحه 9-52]

 • غلامی، حمید مجازات قتل عمدی در حقوق جزای افغانستان [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 9-39]

 • غلامی، نبی اله ضمانت اجرای کیفری گروگان گیری در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 41-72]

 • غلامی، نبی اله اختلال شخصیت دوقطبی از منظر حدود مسئولیت کیفری [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 9-39]

 • غلامی، نبی اله تحلیل جرم‌‌شناختی جرم حکومتی بر مبنای نظریّة بازی [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 9-36]

 • غلامپور، مهدی تحدید حق شکایت در حقوق کیفری ایران [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 99-117]

 • غلامپور، مهدی چالش های تحقیقات جنایی در پرونده های مرگ در زندان [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 143-174]

 • غلاملو، جمشید محکومیت بی گناهان: از خطای قضایی تا بی گناهی واقعی [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 63-86]

 • غلاملو، جمشید ساز و کارهای رسیدگی به ادعای بی گناهیِ محکومان: مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران، آمریکا و انگلستان [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 39-62]

 • غلاملو، جمشید قاتل سریالی، بیمارِ روانی مسئول؛ جستاری در سیاست کیفری ناظر به قتلهای سریالی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 163-185]

 • غلاملو، جمشید تحلیلِ فرایندهایِ تحصیل اقرار نادرست در مرحله تحقیقات پلیسی [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 287-318]

 • غنی، کیوان پیشگیری وضعی از تروریسم هستهای با تأکید بر تدابیر نظارتی بین المللی [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 83-113]

ف

 • فارسی مدان، علی بازشناخت فقهی پرداخت دیه در موارد خاص از بیت‌‌المال [دوره 12، شماره 44، 1402، صفحه 233-272]

 • فتحی، محمد جواد دکترین شخص ثالث در تحقیقات کیفری سایبری [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 101-141]

 • فرازمهر، جواد امکان اعمال ضمانت اجراهای کیفری در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 251-284]

 • فرجی، محمد جایگزینی سازوکار کلاسیک استرداد با قرار جلب اروپایی در حقوق کیفری اتحادیه اروپا [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 79-107]

 • فرجی، محمد بزهکاری‌‌ منطقه‌‌ای: از علّت‌‌شناسی تا راهکاریابی [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 41-65]

 • فرجیها، محمد محکومیت بی گناهان: از خطای قضایی تا بی گناهی واقعی [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 63-86]

 • فرجیها، محمد ساز و کارهای رسیدگی به ادعای بی گناهیِ محکومان: مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران، آمریکا و انگلستان [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 39-62]

 • فرجیها، محمد تحلیل برساختگرایانه ی فرایند جرمانگاری در ایران بر اساس نظریه واقعیت اجتماعی جرم [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 145-172]

 • فرجیها، محمد واکنش بازارهای خرید و فروش مواد مخدر در برابر تدابیر کنترلی پلیسی: کاهش یا جابجایی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 143-170]

 • فرجیها، محمد بسترهایِ مداخله کیفری در حوزه فقر؛ از سیاستِ جنگ با فقر تا سیاستِ جنگ با فقرا [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 75-107]

 • فرجیها، محمد واکاوی اثربخشی اعدام در جرایم مواد مخدر در پرتو تئوریهای تحلیل اقتصادی جرم [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 9-39]

 • فرجیها، محمد چالش های تحقیقات جنایی در پرونده های مرگ در زندان [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 143-174]

 • فرهادی الاشتی، زهرا نقض آزادی جریان اطلاعات در فرآیند پیشگیری موقعیت مدار از جرائم سایبری [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 69-100]

 • فرهادی الاشتی، زهرا بازنمایی رسانه‌‌ای هکر به مثابه‌‌ی مرزباز: ‌‌به سوی تحلیل جرم‌‌شناسانه‌‌ی فرهنگی‌‌ سریال نهنگ آبی [دوره 11، شماره 43، 1402، صفحه 155-191]

 • فروغی، فضل الله پیشگیری وضعی از تروریسم هستهای با تأکید بر تدابیر نظارتی بین المللی [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 83-113]

 • فروغی، فضل اله تأثیرپذیری قواعد تعدّد جرم از اهداف تعزیر [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 75-110]

 • فیض، زهرا جستاری در روائی محرومیّت زوجین از «حقّ قصاص» [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 207-238]

 • فضلی، مهدی کاستی‌های تقنینی در کاهش فساد در معاملات دولتی در پرتو رهنمودهای OECD [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 171-211]

 • فضلی، مهدی جنایت نظیر و اشتباه در جنایت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 191-226]

 • فلاحی، احمد بررسی آثار مکتب اگزیستانسیالیسم بر حقوق کیفری [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 221-253]

 • فلاح یخدائی، محمد جواد واکاوی "ضابطه" شبهه رافع مسئولیّت و مجازات در اندیشه‎ی فقیهان امامیه [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 163-189]

ق

 • قیاسی، جلال الدین تحلیل عنصر محور رکن معنوی جنایات عمدی در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 155-196]

 • قاسمی، آرین جرم سیاسی منفی: درآمدی بر نگرشی نو به معنای جرم سیاسی [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 69-103]

 • قاسمی، مجتبی نقش نهاد تعدد جرم در تعیین مجازات‌ جایگزین های حبس؛ تخفیف یا تشدید؟ [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 103-128]

 • قجاوند، محسن تحلیل کاربردی عناصر متشکّلة بزه معامله به قصد فرار از دین در قانون و رویّة قضایی ایران [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 143-172]

 • قدیری بهرام‌آبادی، رشید نقش و جایگاه سیاست در عدالت کیفری حاکم بر جرایم تروریستی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 9-41]

 • قدسی، سیدابراهیم موانع سیاسی - حقوقی ِ هم‌آهنگ‌سازی نظام‌های کیفری ملی [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 171-201]

 • قربانپور، مریم ابعاد جرم‌زایی سیاست مسکن مهر [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 33-56]

 • قربانزاده، محمد بررسی تطبیقی بسترهای ملی و بین المللی پیرامون مبارزه با اختلاس [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 165-194]

 • قلی پور، غلامرضا «نظریّة خنثی‌سازی جرم و ارتباط آن با عدالت ترمیمی» [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 85-112]

 • قلی پور، غلامرضا جنایت اکوساید؛ گذشته، حال و آینده [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 43-81]

 • قلی پور، غلامرضا اساسی‌سازی نسبی دادرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 63-97]

 • قلی زاده، بهروز نقش رفتار مقتول در رابطه ی استناد قتل عمدی [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 73-94]

 • قماشی، سعید کرامت انسانی مانع گسترش جرم انگاری [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 137-158]

 • قماشی، سعید اهداف مجازات در پرتو پارادایم رفتارگرا. [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 83-108]

 • قماشی، سعید چگونگی بازتعقیب متهم پس از صدور قرار منع تعقیب از سوی دادگاه [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 221-245]

 • قناد، فاطمه سیاست کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزهدیده گردشگری جنسی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 121-146]

 • قناد، فاطمه امنیت گرایی سیاست جنایی [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 39-67]

 • قهار، فرهاد جنایت جنگی پزشکی؛ رهیافت های مفهومی و مصداقی [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 229-260]

 • قهرمانی، مجتبی بررسی تطبیقی دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران با تأکید بر اصل حتمیت اجرای مجازاتها [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 187-220]

 • قورچی بیگی، مجید تحلیل بزه دیده شناختی جرایم یقه سفید ها [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 9-40]

 • قورچی بیگی، مجید تحلیل تطبیقی الگوهای کیفردهی در نظام کیفری ایران و انگلستان [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 105-140]

 • قورچی بیگی، مجید تحلیلی بر بایسته‌های سیاست کیفری بزه‌دیده‌مدار در جرائم ناشی از نفرت [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 213-244]

 • قورچی بیگی، مجید گفتمان قدرت و دانش در تحلیل مجازات مدرن [دوره 12، شماره 45، 1402]

 • قیوم زاده خرانقی، محمود اقتضاء تعقیب در دیوان کیفری بین المللی در نگاهی تطبیقی با نظامهای ملی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 75-105]

ک

 • کاظمی جویباری، مهدی پست مدرنیسم و باز- اندیشی مفهوم جرم [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 43-68]

 • کاظمی گلوردی، محمد رضا بررسی حقوقی و فقهی تجری در قیاس با جرم محال در پرتو مبانی نظریه جرم انگاری [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 131-150]

 • کاکو جویباری، علی قتل‌‌های سادیسمی در پزشکی و حقوق کیفری ایران [دوره 12، شماره 44، 1402، صفحه 163-197]

 • کلانتری، کیومرث محدود اعتباری احکام کیفری خارجی صادره مطابق صلاحیت جهانی در دادگاه های ایران [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 41-63]

 • کلانتری، کیومرث نقش رفتار مقتول در رابطه ی استناد قتل عمدی [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 73-94]

 • کلانتری، کیومرث رویکرد جرم شناسی به تغییر معیار تقصیر در جرایم غیر عمدی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 41-64]

 • کلانتری، کیومرث بررسی تطبیقی قلمرو تاثیر اکراه در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و انگلستان [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 203-231]

 • کلانتری، کیومرث بازنگری در طبقه‌‌بندی جرائم در پرتو عیارسنجی نوین از جرم [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 127-158]

 • کوره ‌پز، ، حسین محمد‌ نیمرخ جرم‌شناختی بزه‌کاران سایبری [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 65-80]

 • کوشا، جعفر مجازات قتل عمدی در حقوق جزای افغانستان [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 9-39]

 • کوشا، جعفر اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 159-180]

 • کوشکی، غلامحسن سازمان های غیردولتی: از انفعال تا مشارکت رو به فعال در تعقیب دعوای عمومی ( با نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 65-86]

 • کوشکی، غلامحسن نگاهی به قلمرو جرایم امنیتی در پرتو صلاحیت دادگاه انقلاب [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 99-124]

 • کوشکی، غلامحسن بررسی تطبیقی حمایت از شهود در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و منشور شهود انگلستان [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 115-153]

 • کوشکی، غلامحسن کاربست آیین دادرسی کیفری افتراقی نسبت به اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 43-68]

 • کوشکی، غلامحسن چالش‌های عملی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در رویه قضایی با تأکید بر بزه کلاهبرداری و سرقت [دوره 12، شماره 45، 1402]

گ

 • گل خندان، سمیرا مطالعه جرم شناختی ساختار روانی مرتکبین جرایم علیه بشریت [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 48-68]

 • گل خندان، سمیرا تحلیل جرم شناختی راهکارهای پیشگیری از جنایات علیه بشریت [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 103-140]

 • گلدوزیان، حسین تحلیل مفهوم و شرایط تحقق دام گستری با رویکردی تطبیقی در حقوق کیفری آمریکا و ایران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 107-135]

 • گلدوزیان، حسین جرم‌شناسی پست مدرن و رویکرد آن به جرم و علت شناسی جنایی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 9-46]

 • گلدوزیان، حسین الزامات علمیِ بازجویی از کودکان بزه‌دیده سوء استفاده جنسی در فرایند تحقیقات مقدماتی [دوره 11، شماره 42، 1402، صفحه 9-43]

 • گلدوست جویباری، رجب مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی ناقضین اصول بنیادین دادرسی کیفری [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 73-92]

 • گلدوست جویباری، رجب تحدید حق شکایت در حقوق کیفری ایران [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 99-117]

 • گلدوست جویباری، رجب جایگاه پلی‌‌گرافی در نظام ادلّة کیفری ایران [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 65-100]

 • گلدوست جویباری، رجب قتل‌‌های سادیسمی در پزشکی و حقوق کیفری ایران [دوره 12، شماره 44، 1402، صفحه 163-197]

 • گنجی، علی بررسی جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 175-206]

 • گوتمان، توماس تبار شناسی تحولات عدالت کیفری اروپا در قلمرو رفتارهای جنسی (قرون 15-17) [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 9-32]

 • گوتمان، توماس جستاری در کارکرد‌‌ باوری نرم دین؛ (مطالعه موردی دستگاه قضایی ایالات متحده آمریکا ) [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 75-97]

ل

 • لادمخی، معصومه مفهوم موسع اقدامات مجرمانه مشترک در حقوق کیفری بین الملل [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 137-164]

 • لطفی، عبدالرضا ضابطه فقهی و حقوقی دراحصان مسافر [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 99-123]

 • لعل علیزاده، محسن بررسی تطبیقی حقوق بزه دیدگان در مراحل تعقیب و تحقیق در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با دیوان کیفری بین المللی [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 95-126]

 • لکی، زینب رویکردی نوین بر ارجاع کیفری در پرتو اصل وصف گذاری منصفانه [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 255-285]

م

 • مالدار، محمدحسن ضرورت‌سنجی تصویب قانون انتقال محکومین به حبس [دوره 12، شماره 45، 1402]

 • مالمیر، محمود مطالعه تعزیرات منصوص شرعی در فقه و حقوق کیفری ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 131-163]

 • مبهوت، دانیال واکاوی نظریه حکومتی‌بودن تعیین اصناف دیه نفس با رویکردی انتقادی به ماده 549 قانون مجازات اسلامی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 125-148]

 • متقی، فاطمه واکنش کیفری در برابر نافرمانی مدنی [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 257-286]

 • متقی اردکانی، امید اهداف مجازات در پرتو پارادایم رفتارگرا. [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 83-108]

 • متین پارسا، محمد واکاوی جایگاه میانجی‌گری در شوراهای حلّ اختلاف با رویکرد جامعه‌شناختی؛ (از منظر اعضای شعب شوراهای تهران) [دوره 12، شماره 45، 1402]

 • مجیدی، سید محمود جلوه های گرایش به نظم عمومی در مقررات قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 165-181]

 • محترم قلاتی، ایمان تحلیل عنصر محور رکن معنوی جنایات عمدی در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 155-196]

 • محتشمی، ندا مطالعه تطبیقی دو نظریه تعاملی گرایی و پنجره های شکسته و آثار آنها بر سیاست جنایی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 123-158]

 • محسنی، فرید ارتباط مسئولیت اجتماعی و مسئولیت کیفری تعامل یا تقابل [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 87-113]

 • محسنی جیهانی، فاطمه تحول اخلاق عمومی و اصول حاکم بر جرم‌انگاری آن؛ رویکردهای فلسفی و حقوق بشری [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 113-142]

 • محمدی، حمید معیار مسئولیت کیفری ناشی از عمل غیر در نظام کیفری ایران و مصر [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 67-95]

 • محمدی، قاسم رویکرد جرم شناختی به مقوله ی مشارکت جنایی [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 125-145]

 • محمدی، مرضیه بررسی تجربه‌‌ی زیسته‌‌ی نوجوانان بزهکار در فرایند دادرسی از دیدگاه مددکاری اجتماعی [دوره 12، شماره 44، 1402، صفحه 199-231]

 • محمدیان، علی تحلیل و نقد مبانی فقهی ماده‌ی 249 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 67-89]

 • محمدیان، علی ‏«تحلیل جرم امساک در فقه جزایی امامیه و حقوق موضوعه»‏ [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 105-124]

 • محمدیان، علی کیفر سرقت در مرتبه چهارم از منظر فقه امامیه ‏«با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی» [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 175-201]

 • محمدخانی، عباس پژوهشی تازه پیرامون موانع اجرای قصاص [دوره 11، شماره 43، 1402، صفحه 135-153]

 • محمد خانی، عباس تأملی نو بر تعریف فعل مادی و غیرمادی در قتل عمدی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 71-93]

 • محمدزاده، شهرام رویکرد دادگاه‌های ایران و انگلیس به تأثیر رفتار عمدی مقتول در قطع رابطه‌ی علّیت [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 109-130]

 • محمدعلی خانی، ابوالفضل پیوند رفتار و عنصر ضرر در بزه مرکب، چالش‌‌های تعیین قانونی و احراز قضایی با تأکید بر بزه کلاهبرداری [دوره 11، شماره 42، 1402، صفحه 211-244]

 • محمدکوره پز، حسین تحلیل بزه‌ دیدگی جنسی زنان در شبکه‌های اجتماعی: نمونه‌پژوهی تانگو [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 65-101]

 • محمد کوره پز، حسین درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 93-119]

 • محمد کوره پز، حسین گونه‌شناسی محدودیت‌های حق دسترسی به وکیل در جرایم امنیتی با تأکید بر مرحلۀ پیش دادرسی: مطالعۀ تطبیقی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 75-108]

 • محمد کوره پز، حسین ابتکارعمل‌های کاربست برنامه‌های ترمیمی در محاکم کیفری اطفال و نوجوانان تهران [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 43-76]

 • محمودی، سید هادی کاربست استدلال قیاسی در نظام حقوق بین الملل کیفری؛ نبایدها، بایدها و شایدها [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 139-169]

 • محمودی، فیروز گفتمان قدرت و دانش در تحلیل مجازات مدرن [دوره 12، شماره 45، 1402]

 • محمودیان اصفهانی، کامران «جستاری در باب جنایت بر اعضای داخلی: بازخوانی انتقادی نظریۀ دیۀ معین» [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 9-40]

 • محمودیان اصفهانی، کامران «بررسی تطبیقی موضوع و ماهیت اجازه و حکم قانون در پرتو سرزنش پذیری اخلاقی » [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 109-134]

 • محمودی جانکی، فیروز حق‌مداری در جرم‌انگاری؛ با تأکید بر نظریۀ آلمانی مصالح حقوقی [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 83-110]

 • محمودی جانکی، فیروز توجیه مداخله ی کیفری؛ اصول و ضرورتها [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 35-66]

 • محمودی جانکی، فیروز کلیشه‌های جنسیتی موثر بر وقوع تجاوز جنسی در مولفه ‌های فرهنگ ایرانی [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 151-177]

 • محمودی جانکی، فیروز حقِ کیفر خرد بنیاد [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 43-76]

 • مرادی، حسن عنصر معنوی قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 43-70]

 • مرادی، حسن تحلیل فقهی - حقوقی عفو جانی توسط مجنی علیه از مرگ [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 9-28]

 • مرادی، حسن تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 73-114]

 • مرادی، حسن تحلیل فقهی- حقوقی تداخل جنایات عمدی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 231-264]

 • مرادی، حسن تحلیل فقهی – حقوقی سرایت جنایات با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 9-41]

 • مرادی، حسن پاسخ‌‌های سیاست جنایی ایران در برابر نقض مقرّرات ناظر به ویروس کرونا [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 195-234]

 • مرتاضی، احمد اثر محکومیت زدایی و کیفرزدایی قاعده درء در جنایات موجب قصاص با رویکردی به قانون مجازات اسلامی1392 [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 59-87]

 • مرتاضی، احمد تأملی در استثناءات ماده 121 قانون مجازات اسلامی(مصوب1392) [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 175-197]

 • مرتاضی، احمد امکان‌سنجیِ فقهیِ توافق بر اجرای نادرست قصاص [دوره 11، شماره 43، 1402، صفحه 105-133]

 • میرخلیلی، سید محمود نیمرخ جرم‌شناختی بزه‌کاران سایبری [دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 65-80]

 • میرخلیلی، سید محمود مبانی و جلوه های قرآنی سیاست جنایی مشارکتی [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 31-61]

 • میرزایی، فرهاد تحول در نظام کیفردهی در پرتو فرآیند تمدن [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 99-131]

 • میرزایی، محمد پیشگیری وضعی از تروریسم هستهای با تأکید بر تدابیر نظارتی بین المللی [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 83-113]

 • میرزایی، محمد ضوابط حاکم بر کاربرد مصلحتِ‌دینی در سیاستگذاری‌های جنایی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 149-175]

 • میر سعیدی، سید منصور جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟ [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 167-199]

 • میر سعیدی، سید منصور تحلیل جرم اظهارنظر غیرقانونی بازرس و حسابرس نسبت به اطلاعات مالی ارائه‌شده [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 117-148]

 • میر سعیدی، سید منصور اختلال شخصیت دوقطبی از منظر حدود مسئولیت کیفری [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 9-39]

 • میرشکاری، عباس نسبت حقوق اولیای دم با حقوق طلبکاران مقتول [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 233-259]

 • میر کمالی، سید علیرضا کانون اصلاح و تربیت از منظر پیشگیری رشدمدار [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 71-93]

 • میری لواسانی، سمیه سادات بررسی تطبیقی بسترهای ملی و بین المللی پیرامون مبارزه با اختلاس [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 165-194]

 • میر مجیدی، سپیده تحلیل برساختگرایانه ی فرایند جرمانگاری در ایران بر اساس نظریه واقعیت اجتماعی جرم [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 145-172]

 • میرمحمدصادقی، حسین دلایل و مبانی حقوقیِ تأسیس دادگاه های کیفری مختلط (بین المللی شده) از منظرِ داخلی و بین المللی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 299-329]

 • میرمحمدصادقی، حسین نظام مستقل صلاحیّت دیوان کیفری بین‌‌المللی نسبت به جنایت تجاوز ارضی [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 9-36]

 • میرمحمدصادقی، حسین تاثیر اشتباه در محاسبه دفعات تکرار حد [دوره 11، شماره 43، 1402، صفحه 41-45]

 • میرمحمد صادقی، حسین رویکردی نوین بر ارجاع کیفری در پرتو اصل وصف گذاری منصفانه [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 255-285]

 • میر محمد صادقی، حسین جرائم علیه اجرای عدالت کیفری در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 97-120]

 • میرمحمّد صادقی، حسین نقش و جایگاه سیاست در عدالت کیفری حاکم بر جرایم تروریستی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 9-41]

 • مسجدسرائی، حمید جستاری در روائی محرومیّت زوجین از «حقّ قصاص» [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 207-238]

 • مسعودیان، مصطفی واکاوی نظریه حکومتی‌بودن تعیین اصناف دیه نفس با رویکردی انتقادی به ماده 549 قانون مجازات اسلامی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 125-148]

 • مشکات، سید مصطفی مطالعه سنجشی جنین‌آزاری در سامانه کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا [دوره 7، شماره 24، 1397، صفحه 37-65]

 • مشکات، سید مصطفی مطالعه تطبیقی حیوان‌آزاری در نظام کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 171-202]

 • مشکات، سید مصطفی راهبرد گروه اقدام مالی (FATF) درقبال پولشویی در فوتبال [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 47-79]

 • مصطفی پور، مسعود «جرم شناسی عصب»؛ رویکردی نوین در تحلیلِ جرایم خشونت آمیزِ اطفال و نوجوانان (با تاکید بر منحنی سن- جرم) [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 127-196]

 • معظمی، شهلا نسل سوم محاکم کیفری بین‌المللی؛ دستاوردها، هنجارها و چالش‌ها [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 113-146]

 • مقدسی، محمد باقر جبرانِ خسارتِ متهمانِ بازداشت شدهِ بی‌گناه در نظام عدالت کیفری ایران و فرانسه [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 81-111]

 • منتظری، صالح واکاوی ادله و مبانی عدم مسئولیت پزشک در پرتوی آموزه های فقه امامیه [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 197-226]

 • منصور آبادی، عباس الگوهای تصمیم گیری قضایی در آمریکا و ایران [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 143-164]

 • مهدوی پور، اعظم نقش مُخبران در آیین دادرسی کیفری ناظر بر جرایم اقتصادی؛ مقتضیات و موانع [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 129-156]

 • مهدوی پور، اعظم بررسی جایگزین‌های زندان با تکیه بر دیدگاه زندانیان [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 281-317]

 • مهدوی پور، اعظم رهیافت های پیش نگرانه در مهار تروریسم [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 231-258]

 • مهدوی پور، اعظم بررسی تطبیقی مفهوم فقهی«شبهه دارئه»؛ سازوکارکیفرزدایانه [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 67-101]

 • مهدوی‌پور، اعظم بررسی فقهی و حقوقی سقوط قصاص در فرض تحریک مؤثّر مجنیٌ‌علیه [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 37-73]

 • مهدوی ثابت، محمدعلی ضرورت بازنگری در ملاک و آیین جبران خسارت از متهمان بازداشت شده در فرایند دادرسی کیفری ایران [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 253-278]

 • مهدوی دامغانی، سینا ارتباط معدل تحصیلی، قومیت، توان اقتصادی و وضعیت فیزیکی با خرده‌فرهنگ خشونت با تکیه بر مولفه‌های بنیادین و سطحی موثر بر نابهنجاری [دوره 12، شماره 45، 1402]

 • مهرا، نسرین دستگیری شهروندی در حقوق ایران و انگلستان [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 35-58]

 • مهرا، نسرین تحلیل تطبیقی الگوهای کیفردهی در نظام کیفری ایران و انگلستان [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 105-140]

 • مهرا، نسرین «بررسی تطبیقی موضوع و ماهیت اجازه و حکم قانون در پرتو سرزنش پذیری اخلاقی » [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 109-134]

 • مهرا، نسرین جنایت اکوساید؛ گذشته، حال و آینده [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 43-81]

 • مهرا، نسرین اساسی‌سازی نسبی دادرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 63-97]

 • مهرا، نسرین تقابل سازکار حمایت از شهود و بزهدیدگان با حقّ متهم بر دادرسی علنی (مطالعه در نظام بین‌‌المللی حقوق بشر) [دوره 12، شماره 44، 1402، صفحه 125-162]

 • مهرابی راد، لیلا ‏«تحلیل جرم امساک در فقه جزایی امامیه و حقوق موضوعه»‏ [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 105-124]

 • مهرنوش، مینا ایده های نوآورانه و اندیشه های مجرمانه: مرز تأمین مالی جمعی و تأمین مالی تروریسم [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 129-157]

 • موحدی، جعفر طریقیّت یا موضوعیّت روش دادرسی مطالعۀ تطبیقی در فقه امامیّه، حقوق اروپایی و حقوق موضوعه [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 95-115]

 • موحدی محب، مهدی امکان‌سنجیِ فقهیِ توافق بر اجرای نادرست قصاص [دوره 11، شماره 43، 1402، صفحه 105-133]

 • موذن، عباس تحلیل تطبیقی الگوهای کیفردهی در نظام کیفری ایران و انگلستان [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 105-140]

 • موذن زادگان، حسنعلی زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 39-67]

 • موذن زادگان، حسنعلی حفظ صحت و استنادپذیری ادله ی الکترونیک با استفاده از بیومتریک و رمزنگاری [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 69-97]

 • موذن زادگان، حسنعلی عوامل برون سازمانی مؤثر بر احتمال بروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی و راهکارهای پیشگیری از آن (مطالعه موردی کارکنان آگاهی، مواد مخدر و سرکلانتری های پنجم و نهم فاتب) [دوره 6، شماره 20، 1396، صفحه 1-216]

 • موذن زادگان، حسنعلی ماهیت و آثار طرح دعوای مدنی در محاکم کیفری. [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 285-320]

 • موذن زادگان، حسنعلی جایگاه حقوق بزه دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 41-73]

 • موذن زادگان، حسنعلی کاربست آیین دادرسی کیفری افتراقی نسبت به اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 43-68]

 • موذن زادگان، حسنعلی ارزیابی قرار بازداشت موقت در پرتو اصول برائت و تساوی سلاح ها در نظام حقوقی ایران و آمریکا [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 9-30]

 • موسی زاده کوفی، مهدی حقِ کیفر خرد بنیاد [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 43-76]

 • موسوی، سید ابراهیم الزامات قانونی صیانت از منابع آب در حقوق ایران و فرانسه در پرتو سیاست جنایی مشارکتی [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 9-40]

 • موسوی، سید نعمت اله مسئولیت کیفری در فضای سایبر در حقوق ایران [دوره 5، شماره 16، 1395، صفحه 29-45]

 • موسوی مجاب، سید درید دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی [دوره 4، شماره 13، 1394، صفحه 147-169]

 • مولابیگی، علی قصه‌های ایرانی از منظر پیشگیری در حوزه کودکان«از ظرفیت نظری تا استفاده عملی» [دوره 11، شماره 42، 1402، صفحه 45-81]

 • مومنی، خسرو تعارض أقاریر در باب قتل [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 35-58]

 • مومنی، خسرو امکان‌سنجیِ فقهیِ توافق بر اجرای نادرست قصاص [دوره 11، شماره 43، 1402، صفحه 105-133]

ن

 • نادری، حمید واکاوی جایگاه میانجی‌گری در شوراهای حلّ اختلاف با رویکرد جامعه‌شناختی؛ (از منظر اعضای شعب شوراهای تهران) [دوره 12، شماره 45، 1402]

 • نیاز پور، امیر حسن اساسی سازی حقوق پیشگیری از جرم در ایران [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 91-111]

 • ناظریان، حسین تحدید حق شکایت در حقوق کیفری ایران [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 99-117]

 • نثاری جوان، الناز تحلیل جرم‌شناختی رویکردهای جنسیت‌محور در آثار سینمایی ایران نمونه‌‌پژوهی فیلم مستانه [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 41-73]

 • نجفی ابرند آبادی، علی حسین نظارت بر مجرمان خطرناک: چالش ها و راهکارها [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 9-37]

 • نجفی ابرند آبادی، علی حسین سلبِ آزادی پیشگیری محور با تأکید بر ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 9-42]

 • نجفی ابرند آبادی، علی حسین جرم‌شناسی پست مدرن و رویکرد آن به جرم و علت شناسی جنایی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 9-46]

 • نجفی ابرند آبادی، علی حسین کلیشه‌های جنسیتی موثر بر وقوع تجاوز جنسی در مولفه ‌های فرهنگ ایرانی [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 151-177]

 • نجفی ابرند آبادی، علی حسین حقِ کیفر خرد بنیاد [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 43-76]

 • نجفی توانی، علی الگویی برای تقویّت حمایت از بزه دیدگان جرایم بین‌‌المللی در آفریقا [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 137-164]

 • نجفی توانا، علی مبانی استقلال وکیل و روند حق دفاع در پرتو تحولات تقنینی ایران [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 133-163]

 • نصیری، مصطفی بررسی تأثیر دیدگاه‌های انسان‌شناختی و معرفت‌شناختی دیوید هیوم بر مفهوم «جرم» در اندیشه بنتام و میل [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 179-212]

 • نصراللهی بروجنی، سلمان بررسی حقوقی و فقهی تجری در قیاس با جرم محال در پرتو مبانی نظریه جرم انگاری [دوره 9، شماره 32، 1399، صفحه 131-150]

 • نصرت خوارزمی، حنانه تحلیل فقهی حکم قصاص مسلمان در برابر قتل شهروندان اهل ذمه در جامعه اسلامی [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 125-151]

 • نظری، علی جنبه عمومی جنایت در حقوق کیفری ایران؛ از تحولات قانونی تا چالش‌های حقوقی- قضایی [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 187-216]

 • نظری نژاد، محمدرضا ملاحظاتی پیرامون جزای نقدی روزانه و احراز درآمد مجرم [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 71-97]

 • نعیمی، اشکان امکان‌‌سنجی قاعده‌‌انگاری دربارة اقرار در حدود غیرجنسی(نقدی بر مبنای مادة 172 قانون مجازات اسلامی) [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 247-274]

 • نعمتی، لیلا رهیافت های پیش نگرانه در مهار تروریسم [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 231-258]

 • نیکخواه سرنقی، رضا تحولات بنیادین قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در فرآیند تحقیقات مقدماتی [دوره 11، شماره 42، 1402، صفحه 121-151]

 • نیکنام، یوسف مبانی قاعدۀ «بطلان دلیل» در حقوق ایران و آمریکا [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 139-172]

 • نمامیان، پیمان نسل سوم محاکم کیفری بین‌المللی؛ دستاوردها، هنجارها و چالش‌ها [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 113-146]

 • نوبهار، رحیم بازخوانی مستندات فقهی حکم اعدام برای تکرار جرایم حدی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 9-46]

 • نوبهار، رحیم شفاعت در حد و تعزیر [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 103-130]

 • نوبهار، رحیم بازخوانی تحلیلی- انتقادی مفهوم اقامه‌ حد و تعطیل حد [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 265-297]

 • نوبهار، رحیم تحلیل فقهی-حقوقی بزه قوادی [دوره 11، شماره 40، 1401، صفحه 45-70]

 • نوری، فاطمه رویکرد جرم شناسی به تغییر معیار تقصیر در جرایم غیر عمدی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 41-64]

 • نوریان، علیرضا متناسب بودن تعقیب کیفری: مفهوم، مبانی و جلوهها در حقوق ایران و انگلستان [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 143-161]

 • نوریان، علیرضا باز تعریف اصول حاکم بر دادرسی کیفری در پرتو ‌‌‌‌اساسی ‌سازی آیین دادرسی کیفری [دوره 11، شماره 41، 1401، صفحه 41-70]

 • نورپور، محسن تأثیر جنسیت بر میزان گرایش به اجرای مجازات‌های شدید جسمانی در ایران (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 109-142]

 • نورپور، محسن تأثیر تحولات اجتماعی- سیاسی دهه اول انقلاب اسلامی ایران بر گفتمان های حاکم بر کیفرهای بدنی [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 77-107]

 • نور محمدی، حسین چالش های حقوقی – قضاییِ جرم افساد فی الأرض در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 205-232]

 • نوظهور امناب، جبرائیل امنیت‌‌گرایی و تحدید حق دفاع متهم در جرایم اقتصادی (چالش‌‌ها و راهکارها) [دوره 12، شماره 44، 1402، صفحه 53-88]

و

 • وحیدی، عبدالملک مبانی و جلوه های قرآنی سیاست جنایی مشارکتی [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 31-61]

 • وروایی، اکبر تاثیر اخلاق در جرم انگاری و جرم زدایی در نظام حقوق کیفری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 33-62]

ه

 • هادی زاده، رضا بررسی تطبیقی قلمرو تاثیر اکراه در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و انگلستان [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 203-231]

 • هاشمی، حمید تاثیر اخلاق در جرم انگاری و جرم زدایی در نظام حقوق کیفری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 8، 1393، صفحه 33-62]

 • هاشمی، سید حسین لزوم مراقبت های خانواده محور از کودک بزه دیده و استثنائات وارده به آن؛ تأملی بر نظام حقوقی ایران و نظام حقوق بشر [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 127-163]

 • هاشمی، سید حسین نقد فقهی و حقوقی «تترُّس» و «اجتناب از طاغوت» در مبانی اندیشۀ تروریسم تکفیری [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 133-160]

 • هاشمی، محمد ذکی مطالعه تطبیقی بزه احتکار در حقوق کیفری ایران و افغانستان [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 221-251]

 • هدایت، هدیه از جبران خسارت ناشی از جرم علیه کودک تا نحوه ترمیم خسارات؛ با نگاهی تطبیقی به قوانین کشورهای اروپایی، آمریکایی و اسناد بین المللی [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 31-65]

 • هدایت، هدیه لزوم مراقبت های خانواده محور از کودک بزه دیده و استثنائات وارده به آن؛ تأملی بر نظام حقوقی ایران و نظام حقوق بشر [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 127-163]

 • هراتی، جهانبخش انتخاب سبک زندگی در پرتو راهبردهای سیاست جنایی [دوره 10، شماره 37، 1400، صفحه 221-251]

 • هرمزی، خیرالله ماهیت و آثار طرح دعوای مدنی در محاکم کیفری. [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 285-320]

 • هرمزی، خیرالله اصحاب دعوی خصوصی ناشی از جرم و جانشینان آنها [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 331-357]

 • هوشیار، مهدی رشا و ارتشا خصوصی در اسناد بین المللی و حقوق ایران [دوره 10، شماره 36، 1400، صفحه 261-286]

 • هوشیار، مهدی مبانی قاعدۀ «بطلان دلیل» در حقوق ایران و آمریکا [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 139-172]

ی

 • یاوری، جواد الگوهای تصمیم گیری قضایی در آمریکا و ایران [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 143-164]

 • یزدیان جعفری، جعفر تقابل امنیت فردی و ملی در جرایم علیه امنیت [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 59-81]

 • یوسف زاده، علی «جستاری در باب جنایت بر اعضای داخلی: بازخوانی انتقادی نظریۀ دیۀ معین» [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 9-40]

 • یوشی، مهشید حفظ صحت و استنادپذیری ادله ی الکترونیک با استفاده از بیومتریک و رمزنگاری [دوره 4، شماره 12، 1394، صفحه 69-97]

login