نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان    
شهرام ابراهیمی استادیار استادیار گروه حقوق دانشگاه شیراز  
علی افراسیابی استادیار استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین،  ایران ، تهران
جلیل امیدی دانشیار دانشیارحقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران،  تهران ، ایران  
حسین ایارگر استادیار عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین  
حسین آقایی جنت مکان دانشیار دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه اهواز  
محمدعلی بابایی دانشیار دانشیار  حقوق جزا و جرم شناسی  دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
عباس باقری استادیار هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه پیام نور  
زینب باقری نژاد سایر دکتری حقوق جزا و جرم شناسی از  دانشگاه شهید بهشتی   
مهری برزگر استادیار  استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاهبوعلی سینا   
تهمورث بشیریه استادیار استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران ، ایران
جمال بیگی دانشیار دانشیار،  گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی ، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی ،  مراغه، ایران
حسن پوربافرانی دانشیار دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی  دانشگاه اصفهان  
عباس تدین استادیار استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز  ایران ، تهران
امین جعفری دانشیار دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی  
مجتبی جعفری استادیار استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه سمنان ، سمنان  
مسلم جمشیدی شیخی آبادی استادیار استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین
حسین جوادی سایر دانش آموخته حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ، ایران 
عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی دانشیار دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد  
ابوالفتح خالقی دانشیار دانشیار گروه حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه قم، قم ، ایران.  
سید بهمن خدادادی سایر پژوهشگر فوق دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی (حقوق جنایی)مونستر آلمان
ابوالقاسم خدادی استادیار استادیار جزا و جرم شناسی دانشگاه شاهد ، ایران ، تهران  
حسین خدایار سایر دانشجوی دکترای  حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
حمیدرضا دانش ناری استادیار دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
مهرداد رایجیان اصلی استادیار دکتر در حقوق جنایی و جرم شناسی  
هادی رستمی استادیار استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا  
محسن رضایی سایر گروه حقوق، دانشکده علوم و فنون انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران
سودابه رضوانی سایر استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه خوارزمی  
بهزاد رضوی فرد دانشیار دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی  
مهدی زاهدی دانشیار دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه عهلامه طباطبائی   
عادل ساریخانی دانشیار دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی  دانشگاه  
سید مهدی سیدزاده ثانی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد  
باقر شاملو دانشیار دانشگاه شهید بهشتی    
ولی اله صادقى سایر دکتر در حقوق کیفری و جرم شناسی  
جواد صالحی دانشیار دانشیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران  
محمد علی صلح چی دانشیار دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه علامعه طباططبائی   
سیروس ضرغامی مربی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی   
جواد طهماسبی استادیار  استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد تهران شمال ،تهران ،ایران 
حسن عالی پور استادیار استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهرکرد  
فیصل عامری دانشیار دانشیار حقوق خصوصی و اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران
مریم عباچی استادیار عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد بندر انزلی  
پوریا عسکری استادیار دانشیار حقوق خصوصی  دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران  
محسن عینی دانشیار استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  
جمشید غلاملو استادیار استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  
حسین غلامی استاد استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی  
نبی اله غلامی سایر دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی    
محمد فرجی سایر دانش آموخته دکتر ی حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبایی  
سعید قماشی استادیار ریاست دانشکده حقوق دانشگاه کاشان  
فاطمه قناد دانشیار هیات علمی دانشگاه، مدیر گروه حقوق تجارت الکترونیکی  
مجید قورچی بیگی استادیار استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران.
روح الدین کردعلیوند استادیار استاد یار گروه  حقوق جزا و جرم شناسی
دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس
غلامحسن کوشکی استادیار استادیارحقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی   
حسین گلدوزیان استادیار استادیار  گروه حقوق دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه گلستان
حسن مرادی استادیار استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علامه طبا طبائی ، ایران، تهران
عباس منصوری آبادی استادیار دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی  دانشگاه تهران ، تهران ، ایران
اعظم مهدوی پور استادیار استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه خوارزمی ، تهران ، ایران 
حسنعلی موذن زادگان دانشیار دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران ، ایران 
سید منصور میر سعیدی استادیار استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی   
علی حسین نجفی ابرند آبادی استاد استاد تمام  حقوق کیفری و جرم شناسی
 دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران
هیبت اله نژندی منش استادیار استادیار حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی  تهران ، ایران
اشکان نعیمی استادیار استادیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران ، ایران
سید حسین هاشمی دانشیار دانشیار و عضو هیات علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مفید قم
حسین یار احمدی استادیار استادیار حقوق جزا و جرم شناسی  
             
             
login