مدیر مسئول


حسنعلی موذن زادگان دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ، ایران

دکتری حقوق جزا و جرمشناسی

 • moazenzadeganatu.ac.ir
 • 44737615

سردبیر


حسین غلامی استاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
تهران ، ایران

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

 • gholami1970yahoo.com
 • 44737615

اعضای هیات تحریریه


بهزاد رضوی فرد دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی ایران تهران

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

 • razavi1351yahoo.com
 • 44737615

اعضای هیات تحریریه


محمد علی اردبیلی استاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران ، ایران

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

 • m-ardebilisbu.ir
 • 29903161

اعضای هیات تحریریه


عباس زراعت استاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه کاشان

کاشان ، ایران

دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی

 • zeraatkashanu.ac.ir
 • 0361-5513015

اعضای هیات تحریریه


حسین میر محمد صادقی استاد گروه حقوق کیفری دانشگاه شهید بهشتی تهران ، ایران

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

 • h_sadeghisbu.ac.ir
 • 44737615

اعضای هیات تحریریه


محمد علی بابائی دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
قزوین ، ایران

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

 • m.babaeialigmail.com
 • 02144166466

اعضای هیات تحریریه


منصور جباری قره باغ استاد حقوق بین الملل

حقوق بین الملل

 • mansorjabarigmail.com
 • 09123843028

اعضای هیات تحریریه


محمد آشوری استاد تمام
بازنشسته دانشگاه تهران
ایران تهران

حقوق جزا و جرم شناسی

 • mashooriut.ac.ir
 • 09121304355

اعضای مشورتی هیات تحریریه


حسن مرادی استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران ،ایران

حقوق کیفری و جرم شناسی

 • hmoradi38yahoo.com
 • 09126363507

مدیر داخلی


سهیلا صابری مدیر داخلی فصلنامه پژوهش حقوق کیفری تهران ، ایران

 • allamehcriminalatu.ac.ir
 • 44737615

ویراستار انگلیسی


سید بهمن خدادادی پژوهشگر فوق دکتری در حقوق کیفری، آلمان

حقوق کیفری و جرم شناسی

 • bahmankhodadadeeyahoo.com

ویراستار


محمد فرجی ویراستار فارسی فصلنامه پژوهش حقوق کیفری تهران ، ایران

حقوق جزا و جرم شناسی

 • mohammad.faraji.m.fgmail.com

صفحه آرا


محمد متین پارسا صفحه آرا فصلنامه پژوهش حقوق کیفری تهران ، ایران

حقوق جزا و جرم شناسی

 • m_matinparsaatu.ac.ir