اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسنعلی موذن زادگان

دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ، ایران

moazenzadeganatu.ac.ir
44737615

سردبیر

حسین غلامی

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی استاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
تهران ، ایران

gholami1970yahoo.com
44737615

اعضای هیات تحریریه

بهزاد رضوی فرد

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی ایران تهران

razavi1351yahoo.com
44737615

محمد علی اردبیلی

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی استاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران ، ایران

m-ardebilisbu.ir
29903161

عباس زراعت

دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی استاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه کاشان

کاشان ، ایران

zeraatkashanu.ac.ir
0361-5513015

حسین میر محمد صادقی

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار گروه حقوق کیفری دانشگاه شهید بهشتی تهران ، ایران

h_sadeghisbu.ac.ir
44737615

محمد علی بابائی

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
قزوین ، ایران

m.babaeialigmail.com
02144166466

مدیر داخلی

سهیلا صابری

مدیر داخلی فصلنامه پژوهش حقوق کیفری تهران ، ایران

allamehcriminalatu.ac.ir
44737615

ویراستار

محمد فرجی

حقوق جزا و جرم شناسی ویراستار فارسی فصلنامه پژوهش حقوق کیفری تهران ، ایران

mohammad.faraji.m.fgmail.com

صفحه آرا

محمد متین پارسا

حقوق جزا و جرم شناسی صفحه آرا فصلنامه پژوهش حقوق کیفری تهران ، ایران

m_matinparsaatu.ac.ir