آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1488
تعداد پذیرش 201
تعداد پذیرش بدون داوری 24
تعداد عدم پذیرش 749
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 183

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 36
تعداد مقالات 268
تعداد مشاهده مقاله 1677749
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 731442
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 41 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 176 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 485 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 466 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 194 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 73 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 106 روز
درصد پذیرش 14 %