شهرام ابراهیمی استادیار استادیار گروه حقوق دانشگاه شیراز شیراز، ایران              
داوود اسلامی استادیار استادیار جزا و جرم شناسی دانشگاه زنجان ، زنجان ایران            
عبدالرضا اصغری استادیار عضو هیات علمی دانشگاه                
علی افراسیابی استادیار استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین،  ایران ، تهران          
حسین ایارگر استادیار عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین              
محمدعلی بابایی دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین            
محمد بارانی دانشیار دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه علوم انتظامی امین              
زینب باقری نژاد سایر عضو هیات علمی دانشگاه                
مهری برزگر استادیار استادیار دانشگاه بوعلی سینا ، همدان، ایران              
محسن برهانی استادیار استاد یار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران ، تهران ، ایران            
تهمورث بشیریه استادیار استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران ، ایران          
حمید بهره مند استادیار عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران    
جمال بیگی دانشیار دانشیار،  گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی ، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی ،  مراغه، ایران      
ستار پروین استادیار استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی  ،ایران، تهران          
حسن پوربافرانی دانشیار دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی  دانشگاه اصفهان              
عباس تدین استادیار استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز  ایران ، تهران        
مجتبی جانی پور دانشیار دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه گیلان              
امین جعفری دانشیار دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی            
فریدون جعفری استادیار استادیار دانشگاه بوعلی  سینا همدان، همدان، ایران              
مجتبی جعفری استادیار استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه سمنان ، سمنان            
مسلم جمشیدی شیخی آبادی استادیار استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین            
حسین جوادی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران                
عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی دانشیار دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد            
شعبان حق پرست استادیار عضو هیات علمی                   
ابوالفتح خالقی دانشیار دانشیار گروه حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه قم، قم ، ایران.            
علی خالقی دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه                
سید بهمن خدادادی سایر پژوهشگر فوق دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی (حقوق جنایی)مونستر آلمان          
حسین خدایار استادیار استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان    
یاسمن خواجه نوری استادیار دانشگاه تهران مرکز                  
مهرداد رایجیان اصلی استادیار دکتر در حقوق جنایی و جرم شناسی                
اسمعیل رحیمی نژاد استادیار دانشیار دانشگاه تبریز، تبریز، ایران                
هادی رستمی استادیار استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا              
امید رستمی غازانی استادیار استادیار دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)              
محسن رضایی سایر گروه حقوق، دانشکده علوم و فنون انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران          
سودابه رضوانی سایر استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه خوارزمی            
بهزاد رضوی فرد دانشیار دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی            
محمد رضا رهبر پور استادیار عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران        
محمود روح الامینی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان              
مهرانگیز روستایی استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر                
سید قاسم زمانی   استاد دانشگاه علامه طباطبائی تهران، ایران              
سید مهدی سیدزاده ثانی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران              
محمدابراهیم شمس ناتری دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه تهران، پردیس فارابی، دانشکده حقوق، گروه حقوق جزا و جرم شناسی      
مهدی شیدائیان   عضو هیات علمی دانشگاه تهران، پردیس فارابی، دانشکده حقوق، گروه حقوق جزا و جرم شناسی      
عباس شیری ورنامخواستی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه تهران
استادیار دانشگاه تهران
           
ولی اله صادقى سایر دکتر در حقوق کیفری و جرم شناسی                
جواد صالحی دانشیار دانشیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران                
محمد صدر توحیدخانه سایر بنیاد ماکس پلانک برای حاکمیت قانون                
سیروس ضرغامی مربی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران            
جواد طهماسبی   عضو هیات علمی دانشگاه تهران شمال، تهران، ایران              
حسن عالی پور استادیار استاد دانشگاه شهرکرد شهر کرد، ایران                
مریم عباچی استادیار عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد بندر انزلی            
مراد عباسی استادیار استادیار گروه حقوق دانشگاه علوم انتظامی امین              
رامین علیزاده استادیار استادیار دانشگاه آزاد اردبیل و دانشگاه مقدس اردبیلی            
جمشید غلاملو استادیار هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران            
حسین غلامی استاد استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی            
محمد فرجی سایر عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران            
حسن قاسمی مقدم استادیار عضو هیئت علمی / دانشگاه یزد                
مجید قورچی بیگی استادیار استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران.            
مهدی کاظمی جویباری مربی وکالت. کانون مرکز                  
روح الدین کردعلیوند استادیار استاد یار گروه  حقوق جزا و جرم شناسی
دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس
       
غلامحسن کوشکی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران            
حسین گلدوزیان استادیار عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه گلستان        
فیروز محمودی جانکی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه تهران                
حسن مرادی استادیار استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علامه طبا طبائی ، ایران، تهران          
عباس منصوری آبادی استادیار دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی  دانشگاه تهران ، تهران ، ایران            
حسنعلی موذن زادگان دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران            
سید منصور میر سعیدی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران            
سپیده میرمجیدی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده مطالعات سیاسی و روابط بین الملل و حقوق، گروه پژوهشی حقوق  
حسین میرمحمد صادقی استاد استادحقوق کیفری و جرم شناسی  دانشگاه شهید بهشتی            
علی حسین نجفی ابرند آبادی استاد استاد تمام  حقوق کیفری و جرم شناسی
 دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران
         
هیبت اله نژندی منش استادیار استادیار حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی  تهران ، ایران            
اشکان نعیمی استادیار استادیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران ، ایران          
رحیم نوبهار دانشیار دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی            
امیر حسن نیازپور استادیار استادیار دانشگاه شهید بهشتی                
سید حسین هاشمی دانشیار دانشیار و عضو هیات علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مفید قم          
                           
                           
                           
                           
                           
login