داوران سال 1398

نام نام خانوادگی رتبه علمی وضعیت پرداخت روش پرداخت مبلغ قابل پرداخت نرخ ارز رسید پرداخت توضیحات پرداخت تاریخ پرداخت
شهرام ابراهیمی استادیار              
محمد علی اردبیلی استاد              
رضا اسلامی استادیار              
علی افراسیابی استادیار              
جلیل امیدی دانشیار              
وحید آگاه استادیار              
محمدعلی بابایی دانشیار              
عباس باقری استادیار              
مهری برزگر سایر              
تهمورث بشیریه استادیار              
جمال بیگی دانشیار              
ستار پروین استادیار              
عباس تدین استادیار              
علی تقی زاده استادیار              
امین جعفری استادیار              
علیرضا جمشیدی استادیار              
عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی دانشیار              
هما داودی استادیار              
هادی رستمی استادیار              
محسن رضایی سایر              
سودابه رضوانی سایر              
بهزاد رضوی فرد استادیار              
غلامرضا رفیعی استادیار              
محمد حسین رمضانی قوام آبادی استادیار              
محمد رضا رهبر پور استادیار              
سید قاسم زمانی                
عادل ساریخانی دانشیار              
علیرضا سایبانی استادیار              
صادق سلیمی دانشیار              
بدر سودانی سادری سایر              
باقر شاملو دانشیار              
محمدابراهیم شمس ناتری دانشیار              
ولی اله صادقى سایر              
جواد صالحی دانشیار              
مهدی صبوری پور استادیار              
محمد علی صلح چی دانشیار              
حسن عالی پور استادیار              
فیصل عامری دانشیار              
مریم عباچی استادیار              
جمشید غلاملو استادیار              
حسین غلامی استاد              
نبی اله غلامی سایر              
محمد فرجی سایر              
مجتبی فرحبخش استادیار              
حسن قاسمی مقدم استادیار              
سعید قماشی استادیار              
فاطمه قناد دانشیار              
مجید قورچی بیگی استادیار              
مهدی کاظمی جویباری مربی              
روح الدین کردعلیوند استادیار              
غلامحسن کوشکی استادیار              
حسین گلدوزیان استادیار              
سیدمحمود مجیدی استادیار              
علی محمدیان استادیار              
فیروز محمودی جانکی استادیار              
حسن مرادی استادیار              
مصطفی مسعودیان استادیار              
شهلا معظمی استادیار              
اعظم مهدوی پور استادیار              
حسنعلی موذن زادگان دانشیار              
حسن میر حسینی استادیار              
سید منصور میر سعیدی استادیار              
محمد هادی میرشمسی استادیار              
علی حسین نجفی ابرند آبادی استاد              
هیبت اله نژندی منش استادیار              
اشکان نعیمی استادیار              
پیمان نمامیان استادیار              
امیر حسن نیازپور استادیار