نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه کاشان

چکیده

عنوان جرائم علیه امنیت به جرائمی اطلاق می شود که در درجه اول مضر به حال
امنیت حکومت هستند. در این جرائم ازآنجاکه زیان دیده مستقیم و اولیه آن حکومت
وقت است بحث در مورد رعایت حقوق متهمان چنین جرائمی مطرح بوده و هست؛
حکومت در چنین جرائمی نمیتواند کاملاً بیطرف باشد و احتمال جانب داری به نفع
خودش همواره وجود دارد. در این مقاله پس از بیان مفهوم و مصادیق جرائم علیه امنیت
جایگاه اصول حقوق کیفری در آن با تکیهبر مقررات کیفری فعلی جمهوری اسلامی ایران
موردبررسی قرارگرفته است. این بررسی نشان میدهد اصول مختلف حقوق کیفری اعم از
ماهوی و شکلی در این جرائم نقض شده و حتی در مقررات پس از انقلاب روند رو به
رشد داشته است، اما تا چه حدی این موارد نقض قابل دفاع است مطلبدیگری است که
در ادامه بحث بدان اشاره شده است؛ خلاصه استدلال کسانی که قائل به مشروعیت نقض
این اصول در تقابل امنیت ملی با امنیت فردی هستند بر پایه مصلحت عمومی در مصداق
امنیت عمومی است، حالآنکه مخالفین این موضوع، استناد به مصلحت را با هر خوانش
آن رد میکنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Contrast between Individual and National Security in Crimes against Security

نویسنده [English]

  • Jafar Yazdian Jafari

چکیده [English]

In this article I embark on the contrast between individual and national
security in crimes against security. Crimes against the state can be divided
into crimes against existence of state and authority of state. In these crimes
the first victim is the state itself. Crimes against the security are located in
the first category. In these crimes accused rights probably are violated by
the state because the state cannot remain neutral. In this regard, firstly I
discuss on the principals of criminal law about crimes against security and
then its legality. Some scholars believe that public interest is a good pretext
to violate the given rights but other scholars firmly assert that no pretext is
welcomed. This research shows that the present criminal regulation of Iran
followed the first approach which has progressed after the revolution
(1979).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime
  • Security
  • Criminal law
  • State
  • Breach of principles
  • public interest
- آشوری، داریوش ( 1383 )، دانشنامه سیاسی، چاپ دهم، ا تهران، انتشارات مروارید،
- آشوری، محمد ( 1379 )، آیین دادرسی کیفری ، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت.
گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرایم علیه امنیت و » ،( - آقابابایی، حسین ( 1384
مجله فقه و حقوق، شماره پنجم، تابستان. ،« دولت
- آقا بابایی، حسین ( 1389 )، قلمرو امنیت در حقوق کیفری، چاپ اول، تهران، پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشه اسلامی.
ترجمه: محمد راسخ در ،« درآمدی بر نظریه مصلحت عمومی » ،( - بودنهایمر، ادگار ( 1393
مجموعه مقالات حقوق و مصلحت، چاپ چهارم، طرح نو.
- تبیت، مارک ( 1384 )، فلسفه حقوق، ترجمه حسن رضائی خاوری، انتشارات دانشگاه
علوم اسلامی رضوی، چاپ اول، مشهد.
- خالقی، علی ( 1393 )، نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری ، چاپ سوم، شهر دانش، تهران.
نامه مفید، شماره ،« حق چون برگ برنده، ترجمه محمد راسخ » ،( - دور کین، رونالد ( 1381 29 ، بهار.
ترجمه : محمد راسخ در مجموعه ،« جدی گرفتن حق ها » ،( - دور کین، رونالد ( 1393
مقالات حقوق و مصلحت، چاپ چهارم، طرح نو، تهران.
در ،« سیاستمدار مردمسالار: سخنی درباره سیاست سودگرا » ،( - راسخ، محمد ( 1393
مجموعه مقالات حقوق و مصلحت، طرح نو، چاپ چهارم، تهران.
در مجموعه مقالات حقوق و مصلحت، طرح نو، ،« همیشه حقیقت » ،( - راسخ، محمد ( 1393 چاپ چهارم تهران.
در مجموعه مقالات حق و ،« حقوق اقتضای حداقلی عدالت » ،( - راسخ، محمد ( 1393
مصلحت، جلد دوم، چاپ سوم، نشر نی، تهران.
در مجموعه مقالات حق و ،« ویژگیهای ذاتی و عرضی قانون » ،( - راسخ، محمد ( 1393
مصلحت، جلد دوم، چاپ سوم، نشر نی، تهران.
در مجموعه ،« مفهوم مصلحت عمومی » ،( - راسخ محمد و بیات کمیتکی، مهناز ( 1393
مقالات حق و مصلحت، جلد دوم، چاپ سوم، نشر نی، تهران. 80
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال چهارم، شماره چهاردهم، بهار 1395
مبانی و آثار اصل حضوری بودن دادرسی » ،( - زراعت، عباس و احمدی، انور ( 1393
پژوهشنامه حقوق کیفری، سال پنجم. ،« کیفری
حقوق در چنبره دشمن از سیاست آمریکایی جنگ » ،( - صدر توحید خانه، محمد ( 1388
در تازههای علوم جنایی، نشر میزان، چاپ اول، ،« با ترور تا نظریه آلمانی حقوق کیفری دشمنان
- صناعی، محمود ( 1384 )، آزادی فرد و قدرت دولت ، چاپ پنجم، انتشارات هرمس، تهران.
- غمامی، سید محمدمهدی ( 1392 )، تبیین مفهومی و تطبیقی نظم عمومی و نظام در سپهر
حقوق عمومی ایران، در بایستههای پژوهش در نظام عدالت کیفری، چاپ اول، نشر میزان، تهران.
- فرانکنا، ویلیام کی ( 1383 )، فلسفه اخلاق، ترجمه هادی صادقی، چاپ دوم، انتشارات طه، قم.
- فلاحی، احمد ( 1393 )، اصل ضرورت در جرم انگاری، چاپ اول، نشر دادگستر، تهران
. مجله فقه و حقوق شماره 10 ،« تحدید حقوق و آزادیها » ،( - قربان نیا، ناصر ( 1385
- گلدوزیان، ایرج ( 1380 )، حقوق جزای اختصاصی، چاپ هفتم، انتشارات دانشگاه تهران.
- مارتی، میری دلماس ( 1393 )، نظامهای بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ دوم، نشر میزان.
- مجیدی، سیدمحمود ( 1386 )، جرائم علیه امنیت، چاپ اول، نشر میزان، تهران.
- محسنی، مرتضی ( 1375 )، دوره حقوق جزای عمومی ، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، تهران.
امنیتی شدن جرمشناسی : راهبردها و » ،( - مهدوی پور، اعظم و شهرانی کرانی، نجمه ( 1393
پژوهشنامه حقوق کیفری، سال پنجم، شماره اول. ،« آثار آن بر حقوق کیفری
- ممتاز، جمشید و شریفی طراز کوهی، حسین ( 1390 )، حداقل قواعد بشردوستانه قابل اجرا
در آشوبها و شورشهای داخلی مذکور در حقوق بشردوستانه بین المللی ، چاپ اول، نشر میزان، تهران.
- میرمحمد صادقی، حسین ( 1380 )، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی ، چاپ اول،نشر میزان، تهران.
- نجفی ابرندآبادی، علی حسین ( 1389 )، درباره تحولات جرم شناسی ، دیباچه دانشنامه
جرمشناسی آکسفورد، جلد اول، مگو ایر مایک، مورگان راد و رابرت رینر، ترجمه حمیدرضا
تقابل امنیت فردی و ملی در جرایم علیه امنیت 81 ملک محمدی چاپ اول، نشر میزان.
- نجفی ابرندآبادی، علی حسین ( 1391 )، درباره امنیت شناسی؛ از حق بر امنیت تا حق بر
تأمین، دیباچه مدیریت انسانمدار ریسک جرم، سودابه رضوانی، چاپ اول، میزان.
- یزدیان جعفری، جعفر ( 1391 )، چرایی و چگونگی مجازا ت، چاپ اول، انتشارات
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران