نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر فوق دکترای حقوق

چکیده

نقطه ی عزیمت بحث در این مقاله با تمیز دو پرسش بنیادین فلسفی-حقوقی آغاز می گردد: "چرا اساساً مجاز به اعمال مجازات هستیم" و "چرا مجازات می کنیم". از آنجا که تمرکز رویکردهای سنّتی به مقوله ی مجازات، عمدتاً معطوف به پرسش دوم بوده است، شوربختانه حقوق دانان وقع چندان بایسته و شایسته ای در قلم یاری های خویش به پرسش نخست ننهاده اند. پاسخ به پرسش نخست، ما را به تامّل در باب "رواشماری اعمال قهر بر انسان، و نه هدف از آن" وا می دارد؛ این واداشتگی، لاجرم به تعمّق در نظریه های چهارگانه ی بایاشناختی مطلق مجازات می انجامد که چهارمین آنان (نظریه ی از دست دهی حقِّ بر مجازات نشدن) موضوع مقاله ی پیش روی است. در این مقاله، پس از درنگی بر نظریه های چهارگانه ی بایاشناختیِ مطلقِ مجازات و تبیین نظریه ی از دست دهی حقِّ بر مجازات نشدن (در پرتو دو قرائت ضعیف و قوی آن)، با روش استدلالی-انتقادی به دفاع از این نظریه در برابر انتقاداتی که از سوی نظریه پردازان حقوق جنایی به این نظریه وارد شده است، می پردازم. مقاله ی حاضر، از میان انتقادات وارده، به چهار چالش "اختیار قانونی نامعین"، "منزلت انسانی"، "مناسبت"، و"تداوم و گستره" می پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Permissiblity of Punishment due to Right Forfeiture

نویسنده [English]

  • Seyed Bahman Khodadadi

Postdoc researcher in law

چکیده [English]

The point of departure in the present article is distinguishing two fundamental philosophical-legal questions as follow: ‘Why are we allowed to punish’ and ‘Why do we punish’. Since the focus of traditional approaches has been mainly put on the latter question, jurists have failed to pay scant attention to the former one. Addressing the first question leads us to reflect on ‘the permissibility of applying coercive measure against human beings, not the goal pursued through such application’. This leads us further on to reflect on the four strictly deontological theories of punishment, the last of which (the right forfeiture theory of punishment) is discussed here. The right forfeiture theory of punishment which itself can be discussed in the light of two weak and strong versions has faced various challenges raised by its critics. I, defensively, address four challenges of ‘indeterminate authorization’, ‘status’, ‘suitability’, and ‘duration and breadth’ by an argumentative-critical method.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Permissibility of punishment"
  • "Right forfeiture"
  • "Violation of right"
  • "Not being punished"