نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر پسادکتری حقوق دانشکده حقوق دانشگاه وستفالیش ویلهلم، مونستر، آلمان

چکیده

نقطه ی عزیمت بحث در این مقاله با تمیز دو پرسش بنیادین فلسفی-حقوقی آغاز می گردد: "چرا اساساً مجاز به اعمال مجازات هستیم" و "چرا مجازات می کنیم". از آنجا که تمرکز رویکردهای سنّتی به مقوله ی مجازات، عمدتاً معطوف به پرسش دوم بوده است، شوربختانه حقوق دانان وقع چندان بایسته و شایسته ای در قلم یاری های خویش به پرسش نخست ننهاده اند. پاسخ به پرسش نخست، ما را به تامّل در باب "رواشماری اعمال قهر بر انسان، و نه هدف از آن" وا می دارد؛ این واداشتگی، لاجرم به تعمّق در نظریه های چهارگانه ی بایاشناختی مطلق مجازات می انجامد که چهارمین آنان (نظریه ی از دست دهی حقِّ بر مجازات نشدن) موضوع مقاله ی پیش روی است. در این مقاله، پس از درنگی بر نظریه های چهارگانه ی بایاشناختیِ مطلقِ مجازات و تبیین نظریه ی از دست دهی حقِّ بر مجازات نشدن (در پرتو دو قرائت ضعیف و قوی آن)، با روش استدلالی-انتقادی به دفاع از این نظریه در برابر انتقاداتی که از سوی نظریه پردازان حقوق جنایی به این نظریه وارد شده است، می پردازم. مقاله ی حاضر، از میان انتقادات وارده، به چهار چالش "اختیار قانونی نامعین"، "منزلت انسانی"، "مناسبت"، و"تداوم و گستره" می پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Permissibility of Punishment due to Right Forfeiture

نویسنده [English]

 • Seyed Bahman Khodadadi

Postdoctoral Fellow, Westfälische Wilhelms University of Münster, Münster, Germany

چکیده [English]

The point of departure in the present article is distinguishing two fundamental philosophical-legal questions as follow: ‘Why are we allowed to punish’ and ‘Why do we punish’. Since the focus of traditional approaches has been mainly put on the latter question, jurists have failed to pay scant attention to the former one. Addressing the first question leads us to reflect on ‘the permissibility of applying coercive measure against human beings, not the goal pursued through such application’. This leads us further on to reflect on the four strictly deontological theories of punishment, the last of which (the right forfeiture theory of punishment) is discussed here. The right forfeiture theory of punishment which itself can be discussed in the light of two weak and strong versions has faced various challenges raised by its critics. I, defensively, address four challenges of ‘indeterminate authorization’, ‘status’, ‘suitability’, and ‘duration and breadth’ by an argumentative-critical method.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Permissibility of punishment
 • Right forfeiture
 • Violation of right
 • Not being punished
 1. الف. فارسی

   - خدادادی. سیّدبهمن. (۱۳۹۷). «تحلیلی بر تکوین و تطور اندیشة حاکمیّت قانون در اروپا (گذار از یونان باستان به قرون وسطی)»، در حاصل عمر: مجموعه مقالات در نکوداشت استاد ایرج گالدوزیان (به اهتمام تهمورث بشیریه)، تهران، نشر مجد.

   - راسخ. محمّد. (۱۳۹۵). مدرنیته و حقوق دینی، در حق و مصلحت: مقالاتی در فلسفة حقوق، فلسفة حق و فلسفه ارزش، تهران: نشر نی.

  ب. آلمانی

  - Jakobs Günther, “Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsgutsverletzung”, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 97 (4), (1985), 751–785.

  پ. انگلیسی

  - Alan Brunder, Punishment and Freedom (Oxford University Press, 2009)

  Alan H. Goldman, “Toward a New Theory of Punishment”, Law and Philosophy, 1 (1) (1982): 57–76.

  - Anthony Duff, “Retrieving Retributivism”, in Retributivism: Essays on Theory and Policy, ed. Mark White (Oxford University Press 2011): 3–24.

  - Anthony Duff, The Realm of Criminal Law (Oxford University Press, 2018).

  Arthur Ripstein, “Beyond the Harm Principle”, Philosophy and Public Affairs, 34 (3) (2006): 215–224.

  Arthur Ripstein, Force and Freedom: Kant’s Legal and Political Philosophy (Harvard University Press 2009).

  - Carol Steiker, “The Death Penalty and Deontology”, in The Oxford Handbooks of Philosophy of Criminal Law, Eds. John Deigh and David Dolinko (Oxford University Press 2011): 441–464.

  - Christopher W. Morris, “Punishment and Loss of Moral Standing”, Canadian Journal of Philosophy, 21 (1) (1991): 53–79.

  - Christopher Wellman, “Rights and State Punishment”, Journal of Philosophy, 106 (8) (2019): 419–439.

  - Christopher Wellman, Rights Forfeiture and Punishment (Oxford University Press 2017).

  - David Boonin, The Problem of Punishment (Cambridge University Press 2008).

  - Don E Scheid, “Note on Defining 'Punishment'”, Canadian Journal of Philosophy, 10 (3) (1980): 453–462.

  - Gerald Dworkin, “The Limits of the Criminal Law”, in The Oxford Handbooks of Philosophy of Criminal Law, Eds. John Deigh and David Dolinko (Oxford University Press 2011): 3–16.

  Ian Mcleod, Legal Theory (MacMillan Press 1999).

  Immanuel Kant, The Philosophy of Law (T & T Clark Press 1887) (W. Hastie, Trans.).

  - Jeffrey Reiman, “Justice, Civilization, and the Death Penalty: Answering van den Haag”, Philosophy & Public Affairs, 14 (2) )1985(:115–148.

  - Joel Feinberg, “Legal Paternalism”, in Rights, Justice, and the Bounds of Liberty: Essays in Social Philosophy: Essays in Social Philosophy (1991): 110–129.

  - Joel Feinberg, “The Expressive Function of Punishment” (reprinted in Joel Feinberg, Doing and Deserving [Princeton, NJ: Princeton University Press, 1970], 95–118).

  - John Kelly, A Short History of Western Legal Theory (Oxford University Press 1994).

  - John Simmons, “Locke and the Right to Punish”, Philosophy and Public Affairs, 20 (4) (1991): 311–349.

  - Joseph Raz, “The Rule of Law and Its Virtue”, Law Quarterly Review, 93 (2) (1977):195–211.

  - Khodadadi, Bahman, “An Analysis of the Evolution of the Rule of Law in Europe (Transition from Ancient Greece to the Middle Ages)” in Tahmures Bashirie, ed, The Fruit of Life: Collection of Articles on Honouring Professor Golduzian (Tehran, Majd, 2019), pp.189-205 [In Persian].

  - Lindsay Farmer, Criminal Law, Tradition and Legal Order (Cambridge University Press 2005).

  Lon L. Fuller, The Morality of Law (New Haven Press 1978).

  Martha Nussbaum, Anger and Foregiveness (Oxford University Press 2016).

  - Matthew D. Adler, “Expressive Theories of Law: A Skeptical Overview”, University of Pennsylvania Law Review, 148 (5) (2000): 1363–1501.

  - Michael Moore, “Tale of Two Theories”, Criminal Justice Ethics, 28 (1) (2009): 27–48.

  - Nelso T. Potter, “Kant and Capital Punishment Today”, Value Inquiry, 36 (2000): 267–282.

  Raimond Gaita, Good and Evil: An Absolute Conception (Routledge Press 2004).

  Rasekh, Mohammad, “Modernity and Religious Rights” in The Right and Expediency: Articles on Philosophy of Law, Philosophy of Right, and Philosophy of Value (Tehran, Ney, 2017) pp. 41-74 [In Persian].

  Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia (Willey-Blackwell Press 2001).

  - Steven Wall, “Neutralism for Perfectionists: The Case of Restricted State Neutrality”, Ethics, 120 (2) (2010): 232–256.

  Vincent Chiao, Criminal Law in the Age of Administrative State (Oxford University Press 2019).

  1. D. Ross, The Rights and the Good (Oxford University Press 1930).