نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری حقوق جزاوجرمشناسی دانشگاه شهیدبهشتی،تهران، ایران(نویسنده مسئول

2 دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ، ایران.

چکیده

چکیده
بهره‌مندی از دادرسی منصفانه، یکی از مهم‌ترین حقّ‌های بنیادین بشر است که امروزه در ردیف هنجارهای اساسی قرار گرفته و در قانون‌های اساسی شماری از کشورها، به اساسی‌سازی این مفهوم یا موازین آن پرداخته‌ شده است. آن‌چه از رویکرد تاریخی مهم است، جایگاه دادرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه، به‌عنوان نخستین قانون اساسی ایران است. پرسش اصلی این است که تدوین‌کنندگان این قانون چه رویکردی نسبت به دادرسی منصفانه داشته‌اند؟ پژوهش حاضر نشان می‌دهد که مسئلة «امنیّت قضایی» مورد توجّه قوّة بنیادگذار قرار گرفته و در همین راستا، پاره‌ای از موازین دادرسی منصفانه، مانند قانون‌مندی، قضاءمندی، حریم خصوصی، استقلال قضایی، دسترسی به عدالت، منع بازداشت غیرقانونی و ... به‌عنوان هنجار برتر شناسایی و اساسی‌سازی شده است. با این حال، از موازین مهمّی چون انگارة بی‌گناهی، دسترسی به وکیل، نفی شکنجه و ... سخنی به میان نیامده است. از این رو، می‌توان گفت قانون اساسی مشروطه شکل ناقصی از دادرسی منصفانه را اساسی‌سازی کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fair Trial partial Constitutionalization in the Mashruteh Constitution

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Gholipour 1
  • Nasrin Mehra 2

1 PhD Student in Criminal Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran (Corresponding Author)

2 Associate Professor of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran.

چکیده [English]

Abstract
The right to fair trial is one of the fundamental human rights of humankind. Hence, this right has been now among constitutional norms and in the constitution of some countries it has been subject to constitutionalization. From a historical viewpoint, What important is the Mashruteh Constitution approach to fair trial, as a first constitution of Iran. The main question is that the drafters of this Act, what approach have to fair trial? This paper shows that drafters of Mashruteh Constitution and its complement (Motammem) dealt with “judicial security” and therefore recognized and constitutionalized a set of principles of fair trial such as legality, judiciality, privacy, judicial independence, access to justice, prohibition of unlawful arrest, etc. However, some other important principles such as presumption of innocence, access to a lawyer, prohibition of torture and etc were neglected. As a result, it can be concluded that the Mashruteh Constitution constitutionalized an incomplete version of fair trial.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fair trial
  • Mashruteh Constitution
  • constitutionalization
  • judicial security
  • procedural justice