دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، بهار 1400، صفحه 1-258 
2. مبانی و جلوه های قرآنی سیاست جنایی مشارکتی

صفحه 31-61

10.22054/jclr.2021.40376.1880

عبدالملک وحیدی؛ مهدی شیداییان؛ سید محمود میرخلیلی