نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارحقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ، ایران.

3 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

اهمیت و آثار قرار بازداشت موقت در ایران و آمریکا، لزوم توجه به دادرسی منصفانه را در این مورد از اهمیت زیادی برخوردار کرده است. در این مقاله برای بررسی منصفانه بودن قرار بازداشت موقت در این دو کشور، اصول برائت و تساوی سلاح ها به عنوان دو اصل مهم برای یک دادرسی منصفانه به عنوان مبنا در نظر گرفته شده است. بررسی اصل برائت نشان می دهد که بازداشت متهم با اصل برائت سازگار نیست، به همین علت در هر دو کشور، تمهیداتی از جمله محدود کردن موارد صدور قرار، حق جبران خسارت برای صدور قرار نادرست و حق تجدید نظر خواهی از آن پیش بینی شده است. بررسی اصل تساوی سلاح ها در این مورد نشان می دهد که بازداشت کردن متهم با تساوی سلاح ها نیز سازگار نیست، خصوصاً در ایران که دادستان در مواردی می‌تواند رأساً قرار بازداشت موقت صادر کند. در حقوق آمریکا دادرس دادگاه که بیطرف است می تواند این قرار را صادر کند. در هر دو کشور برای تقویت حقوق دفاعی متهم در زمان بازداشت، حق دسترسی به وکیل برای وی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Pretrial Detention considering to the presumption of innocence and equality of arms, in the Iranian-American Legal System

نویسندگان [English]

  • hassanali moazenzadegan 1
  • hossein gholami 2
  • cyrus zarghami 3

1 Associate Professor of Criminal Law and Criminology, Allameh Tabatabai University

2 Professor of Criminal Law and Criminology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

3 PhD student in Criminal Law and Criminology, Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

Considering the importance and effects of pretrial detention in Iran and the United States, it is important to consider the need for fair trial in this regard. In this article, in order to examine the fairness of the pretrial detention in these two countries, the presumption of innocence and equality of arms are considered as two essential principles for a fair trial as a basis. The examination of the presumption of innocence shows that the defendant's detention is not consistent with this principle, therefore, in both countries, measures such as limiting the issuance of a proceeding, the right to compensation and the right of appeal are anticipated. The study of the principle of equality of arms in this case shows that the detention of the accused is not consistent with the principle, Especially in Iran, where prosecutors can sometimes order pretrial detention. In American law, the judge who is neutral can issue this order. In both countries, there is a right of access to a lawyer in order to strengthen the defense rights of the accused at the time of his detention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prosecution
  • pretrial detention
  • fair trial
  • Presumption of Innocence
  • Principle of Equality of Arms