دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، پاییز 1399، صفحه 1-260 
6. کلیشه‌های جنسیتی موثر بر وقوع تجاوز جنسی در مولفه ‌های فرهنگ ایرانی

صفحه 151-177

10.22054/jclr.2020.45292.1982

رویا زراعت پیشه؛ عیاس شیری؛ علی حسین نجفی ابرند آبادی؛ فیروز محمودی جانکی