نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیارحقوق جزاوجرم شناسی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاداسلامی واحدقائمشهر،قائمشهرایران

چکیده

در حقوق ایران ورشکستگی به تقصیر و تلقب از اقسام جرائم علیه اموال و مالکیت محسوب می‌شوند که به دلیل تجاوز به حقوق مالکانه اشخاص و ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و نظم عمومی مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است. اما با این وجود، از لحاظ قضایی چالش‌های قانونی گوناگونی پیرامون مقررات آیین دادرسی ناظر بر این جرائم به ویژه از حیث تشخیص مبدأ مرور زمان تعقیب، نحوه شروع به تعقیب، لزوم و یا عدم لزوم صدور قرار اناطه و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نسبت به جنبه خصوصی آن وجود دارد که در این نوشتار بدان پرداخته و نتایج ذیل حاصل شده است: اولا،ً مبداً محاسبه مرور زمان تعقیب، باید تاریخ اولین عدم پرداخت تاجر بوده باشد. ثانیاً، رسیدگی به جنبه جزایی جرائم مذکور در صورت فراهم بودن شرایط لازم مستلزم صدور قرار اناطه است. ثالثاً، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرائم فوق- به جز رد اموال و حقوق موضوع جرم- مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Challenges for proceeding of Fault and fraud bankruptcy offenses in Iranian law

نویسنده [English]

  • hasan hajitabar firozjaei

Associate Professor of Criminal Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Ghaemshahr Branch, Ghaemshahr Iran

چکیده [English]

In Iranian law, bankruptcy is considered a fault and a form of crime against property and possessions, which has been criminalized for violating the property rights of individuals and disrupting the economic system and public order. However, from a legal point of view, there are various legal challenges to the rules of procedure governing these crimes, especially in determining the origin of the prosecution, the manner in which the prosecution is initiated, the necessity or non-necessity of issuing a writ of execution, and the observance of civil procedure. Regarding the private aspect, it is discussed in this article and the following results have been obtained: First, the origin of the calculation of the pursuit time lapse must have been the date of the first non-payment of the merchant. Secondly, the criminal aspect of the mentioned crimes requires the issuance of a warrant if the necessary conditions are provided. Third, the claim for damages resulting from the above offenses - except for the rejection of property and rights subject to the offense - requires the observance of the procedures of civil procedure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Businessman
  • bankruptcy
  • fraud
  • fault
  • procedure