نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران (پردیس فارابی)،قم،ایران.

2 استادیار حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، قم،ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیارحقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، قم،ایران

چکیده

ناکامی پاسخ‌های صرفا دولتی در برابر پدیده‌های مجرمانه و افزایش تورم کیفری توجه به سیاست جنایی مشارکتی را ضروری ساخته است. سیاست جنایی مشارکتی امروزه از جدیدترین دستاوردهای جرم شناسی مورد استفاده در سیاست جنایی برخی کشورهاست. مبانی متعدد این نوع سیاست جنایی مانند نهادینه کردن مسئولیت اجتماعی، ضرورت همسویی حکومت با مردم،‌ بهره‌وری از مشارکت جمعی در پیشگیری، وظیفۀ دولت در اتخاذ بهترین و موثرترین روش پیشگیری و ضرورت توسعۀ ولایت ایمانی را مطرح کرده است. در قران کریم جلوه هایی از این سیاست مانند امر به معروف و نهی از منکر ، اصلاح ذات البین، شوری و تعاون در نیکی مطرح شده که مورد بحث در این پژوهش خواهد بود. براساس آیات قرآن علاوه بر مشارکت آحاد مردم در مقابله با بزهکاری، سازمان دادن به مشارکت توسط دولت مطرح گردیده است. توجه به مبانی قرانی سیاست جنایی مشارکتی می تواند موجب تحول عظیم و نوین در سیاست جنایی کشورهای اسلامی گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Foundation and Practices of Cooperative Criminal Policy

نویسندگان [English]

  • Abdulmalek Vahidi 1
  • Mahdi Sheidaeian 2
  • mahmood merkhalili 3

1 PhD in Criminal Law and Criminology, University of Tehran (Farabi Campus), Qom, Iran.

2 Assistant Professor of Criminal Law and Criminology, University of Tehran (Farabi Campus), Qom, Iran (Corresponding Author)

3 Associate Professor of Criminal Law and Criminology, University of Tehran (Farabi Campus), Qom, Iran.

چکیده [English]

The failure of purely governmental responses to criminal phenomena and the increase in criminal inflation have necessitated a focus on participatory criminal policy. A policy that can provide organized responses to criminal phenomena with the participation of people and civil society organizations. In order to achieve these principles, the present study has raised issues such as the institutionalization of social responsibility, the necessity of government alignment with the people, the efficiency of collective participation in prevention, the duty of the government to adopt the best practices and the necessity of developing the province of faith.
In order to understand the Qur'anic instances of this policy, he has spoken of the good and forbidding the evil, the correction of the essence, the salutation, and the co-operation in goodness, and has come to the conclusion that participatory criminal policy is not only fundamentally problematic, but also manifestations and instances. Much of it is found in Qur'anic verses related to the above concepts.
According to the Qur'anic verses, not only is the participation of the people and the public institutions in the fight against criminal phenomena justified, but the government and government officials are also obliged to accept and foster such participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participation
  • Criminal Policy
  • Criminality
  • crime prevention
  • social responsibility