نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارحقوق جزاوجرمشناسی دانشگاه بوعلی سینا،همدان، ایران.

2 استادیارحقوق جزاوجرم شناسی،گروه حقوق،واحدبوئین زهرا، دانشگاه آزاداسلامی،بوئین زهرا، ایران (نویسنده مسئول )

چکیده

کیفردهی در تمام نظام‌های عدالت کیفری معیار ایستایی نداشته و با توجّه به تحولات اجتماعی در نوسان می‌باشد. کیفردهی، جدای از خاستگاه و مبانی فلسفی و اعتقادی آن، یک رویداد اجتماعی و ناشی از دگرگونی‌های صنعتی و پیشرفت‌های تمدنی است. جرم از آنجایی که به طور معمول محصول خرد فردی است، یک انتخاب شخصی محسوب می‌شود، امّا مجازات یک عمل جمعی و تابع خرد جمعی و حاصل یک فرآیند عقلانی است. هرچند خشونت در ارتکاب جرم هنوز در صحنه اجتماع انعکاس دارد، ولی انسان‌های متمدن شده مُجاز به اِعمال خشونت در قالب مجازات نبوده و شدت مجازات به سادگی پذیرفته نمی‌شود. اگر قرار است خشونتی انجام شود، باید در بستر قانون و توسط دولت و به صورت نامرئی انجام گیرد. در این میان، اعمال خشونت توسط دولت در شکل مجازات با محدودیت‌های فراوانی روبه‌رو بوده و دولت‌ها دیگر گشاده‌دستی سابق را ندارند. نمایش خشونت و شدت مجازات‌ها به تدریج رو به افول می‌گذارد و نظام کیفردهی در پرتو تمدن متحول شده و نظم عقلانی بر آن حاکم می‌شود. با پیدایش مدرنیته، آشکار کردن خشونت عریان و کارنوال‌های مرگ از صحنة اجتماعی رخت بربسته و عقلانیت بر همة جنبه‌های زندگی بشر و به ویژه واکنش اجتماعی علیه جرم سایه می‌افکند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Transformation of Sentencing System via Civilization Process

نویسندگان [English]

  • Hadi Rostami 1
  • farhad mirzaei 2

1 Assistant Professor of Criminal Law at Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran.

2 Assistant Professor of Criminal Law, Department of Law, Buin Zahra Branch, Islamic Azad University, Buin Zahra, Iran (Corresponding Author)

چکیده [English]

There are no fixed criteria for sentencing across all penal justice systems and they often vary as a result of social circumstances. Apart from having been rooted in its philosophical and ideological fundaments, punishment is a social event which is directly affected by industrial development and civilization progress. An offense is a personal choice since it is normally a consequence of an individual’s reason whereas punishment is an act of collective wisdom following common reasoning of a group. Even though violence is still prevalent in crime in all societies, civilized humans are not allowed to openly apply violence in punishment and no one simply accepts to use it as harsh punishment. At present, employment of violence by the government as part of punishment is subject to such a lot of restrictions that governments do not possess their former freedom in punishment anymore. Demonstration of severity of punishment has gradually disappeared and now punishment systems have been transformed and rationalized due to modern civilization. Along with modernity, apparent demonstration of violence in the form of death carnivals has left the social scene and logic and modern rationality have set in throughout all aspects of human life, especially social reaction to crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sentencing system
  • Civilization
  • Violence
  • Imprisonment
  • Execution