نویسندگان

1 هیئت علمی

2 دانشجو کارشناسی ارشد

چکیده

در حقوق کیفری دو نوع سیاست وجود دارد 
سیاست کیفری عدالت محور  و دیگری سیاست کیفری امنیت گرا  یا دشمن محور  در حالیکه در سیاست کیفری عدالت محور  اصل بر محدود بودن مسئولیت افراد  و عدم مداخله در زند گی خصوصی افراد است می توان گفت سیاست کیفری امنیت گرا در چند دهه اخیر با مداخله هر چه بیشتر دولت ها در زندگی خصوصی افراد و همچنین توسعه یافتن مسئولیت فردی شکلل گرفته است غایت ظاهری این سیاست کیفری حاکمیت امنیت به بهای از بین رفتن و محدود شدن حقوق بشر است ولی در سایه آن هیچ احساس امنیتی ملموس نمی باشد به عبارت دیگر با وجود امنیت در جوامع هیچ احساس امنیتی حس نمی شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Security orientation in Iran and USA penal policy

نویسندگان [English]

  • Abdol ali Tavlljohi 1
  • Marjall Berenji Ardcstani 2

چکیده [English]

There are two kinds of penal policies: justice oriented and the other
security / enemy oriented penal policy. However the limitation of
individual responsibilities and not interfering in their private life are
fundamental, in some late decades could be said security orientated
criminal law fonned by more govenmlental interfere and also
expansion of person responsibility albeit authority of security is their'
excuse but its cost is human rights elimination and feeling of security
is not visible. It means this penal policy has not been successful
considerably.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Penal policy
  • Security orientation
  • Justice orientation
  • Human Rights
  • Feeling of security
اردبیلی ، محمد علی (1383) حمل و تحویل تحت نظارت ، تهران میزان چاپ اول