دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 1-198 
1. انتقال ویروس ایدز و شروع به ارتکاب قتل عمد

صفحه 1-14

ابراهیم تقی زاده؛ محمد علی طاهری؛ علیرضا امام دادی


5. جزیه و تحلیل جغرافیایی جرایم مواد مخدر در شهر کرمان

صفحه 93-122

سید محمد حسینی؛ محمد احسان ابراهیم زرندی