دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 1-197 (این شماره مربوط به بهار و تابستان 1392 می باشد) 
2. توجیه مداخله ی کیفری؛ اصول و ضرورتها

صفحه 35-66

فیروز محمودی جانکی؛ مهر انگیز روستایی


4. تحدید حق شکایت در حقوق کیفری ایران

صفحه 99-117

رجب گلدوست جویباری؛ مهدی غلامپور؛ حسین ناظریان