موانع استرداد و اخراج مجرمین در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر

مریم احمدی نژاد

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، صفحه 1-32

چکیده
  اخراج و استرداد مجرمین از جمله مباحث دیرینه در حقوق بین الملل بوده است. پس ازطرح مسـائلجدید حقوق بشری در عرصه حقوق بین الملل و تحول جایگاه بشر در مناسبات بین المللی، گاه مسـئلۀاخراج و استرداد مجرمین در تعارض با مفهوم حقوق بشر اروپایی قرارمیگیرد. دادگاه اروپایی حقوق بشربه عنوان رکن قضایی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دررویه خود در خصـوص ...  بیشتر

ارتقای سلامت دستگاه قضا : موردکاوی مبارزه با پدیده واسطه گری

غلامرضا ذاکر صالحی؛ مهدی رحمتی فر

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، صفحه 33-60

چکیده
  اخراج و استرداد مجرمین از جمله مباحث دیرینه در حقوق بین الملل بوده است. پس ازطرح مسـائلجدید حقوق بشری در عرصه حقوق بین الملل و تحول جایگاه بشر در مناسبات بین المللی، گاه مسـئلۀاخراج و استرداد مجرمین در تعارض با مفهوم حقوق بشر اروپایی قرارمیگیرد. دادگاه اروپایی حقوق بشربه عنوان رکن قضایی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دررویه خود در خصـوص ...  بیشتر

جرم انگاری کاربرد سلاح های هسته ای در چارچوب حقوق بین الملل بشر محور در حال ظهور

حجت سلیمی ترکمانی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، صفحه 61-96

چکیده
  امروزه مسائل مختلف حقوق بین الملل، از جمله مسئله جرم انگاری کاربرد سلاح های هسته ای رامی توان از منظر دو پارادایم مختلف حقوق بین الملل بررسی نمود. در پارادایم کلاسیک مبتنی بر نظموستفالیائی و حاکمیت محور حقوق بین الملل و در بستر یافته های دیوان بین المللی دادگستری در رایمشورتی ،1996صرف کاربرد سلاح هسته ای نه ممنوع بوده وبه طریق اولی ...  بیشتر

جرائم علیه اجرای عدالت کیفری در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

حسین میر محمد صادقی؛ رسول عابد

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، صفحه 97-120

چکیده
  اجرای عدالت کیفری در سطح بینالمللی - مانند اجرای عدالت کیفری در سطح ملی - در معرضرفتارهای مجرمانهای قرار دارد که مانع اجرای عدالت در مسیر درست میشوند. برخی از دادگاههایبینالمللی موردی در فرآیند دادرسی با چالش چگونگی رسیدگی به این جرائم روبرو شدند. قضاتایندادگاهها صلاحیت رسیدگی به این جرائم را اینگونه توجیه میکردند که چون صلاحیت رسیدگی ...  بیشتر

کرامت انسانی مانع گسترش جرم انگاری

سعید قماشی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، صفحه 137-158

چکیده
  مطالعۀ بحث های فلسفی سیاسی و فلسفه ی حقوق و همین گونـه تحلیـل قـوانین کیفـری نشـانمی دهد که به طور کلی جرم انگاری با تکیه بر پایه ی اصل زیـان و سـه نگـرش پدرسـالاری، اخـلاقگرایی و کمال گرایی می تواند انجام شود. کمال گرایان بر این باورند که برای پیشرفت اخلاقی و بهبودکمال معنوی شخص باید از الزام کیفری برای انجام رفتارهایی که موجب بهبود ...  بیشتر

اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

جعفر کوشا

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، صفحه 159-180

چکیده
  جرم اعمال نفوذ در سال 1315خورشیدی توسط مقنن ایرانی به تصویل رسید .این جرم دارای عناصر وشرایط خاص می باشد ، هر چند با جرایمی هم چونارتشاء و کلاهبرداری ؛ قابل مقایسه است ، ولی بعنوان جرم خاص تعریف و تعیینشده است. اعمال نفوذ به دو دسته تقسیم می شود : اعمال نفوذ فاعلی ، 1و اعمالاعمال نفوذ منفعلانه .2اعمال نفوذ فاعلی به اعتبار مرتکب جرم به دو ...  بیشتر

کار آمدی و ناکار آمدی کیفر حبس در حقوق بین الملل کیفری

بهزاد رضوی فرد

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، صفحه 181-203

چکیده
  محل تولد کیفر حبس ابتدئاً در حقوق داخلی بوده است. به عبارت دیگر، تراز کیفر حبسسالها و در قرون متمادی با جرایم داخلی سنجیده میشود. کیفری محروم و طرد کننده است کهاثرگذاری آن در حقوق های کیفری قرینِ انتقادهای تندی شده که این مجازات را» مدرسه تکرارجرم« خوانده است. اما امروز با نوسازی اداره زندان ها اگر چه در کشور های توسعه یافته آثار ...  بیشتر

قتل مانع حقیقی موانع ارث

مرتضی طبیبی؛ محسن اکبری

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، صفحه 121-136

چکیده
  گاهی وجود اسبابی در شخص وارث سبب منع وی از ارث مورث خود می گردد که بهاین اسباب موانع ارث گفته می شود. با وجود اختلاف فقهای مذاهب اسلامی، در تعدادموانع ارث اما همگی بریکی از این موانع که قتل نام دارد متفق القولند. هرچند ایشان درنوع قتل وشرایط خاص آن اختلاف نظر دارند. هدف این مقاله ضمن بازشناسی دقیق موانعارث واستدلالهای ارائه شده در این ...  بیشتر