نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تخصصی رشته حقوق دانشگاه ازاد علوم تحقیقات

چکیده

اقدام علیه آزادی تن شهروندان به جرم یا جرائمی گفته می شود که به موجب آن ماموران دولتی در حین اجرای وظایف رسمی خود به آزادی فردی تعرض می نمایند هر چند قانونگذار ان فرانسوی و ایرانی در جرم انگاری این اقدامات پیشگام بوده اند لیکن مقایسه قوانین کیفریفرانسه در مقایسه با قوانین کیفری  ایران به شکل موثر تری آزادی فردی را مورد حمایت قرار داده اند .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Actions against individual liberty by the officials in Iran and France criminal laws

نویسنده [English]

  • mahmod bavi

چکیده [English]

Actions against individual liberty are crime in which an official
violates individual's liberty while doing his job. Although Iranian
.and French legislators were pioneers in criminalizing such acts but
a comparison of criminal laws of two mentioned above countries
shows that French criminal law saves personal liberty more
effectively than the Iranian one 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal liberty
  • arbitrary
  • false imprisonment
  • law enforcement officials
  • judicial authorities
  • under arrest:
آشوری-محمدی ایین دادرسی کیفری دو جلد چاپ  پانزدهم انتشارات سمت