نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته کتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، ایران

چکیده

در 17 ژوئیه 1998 میلادی در کنفرانس رم، اساسنامة دیوان کیفری با امضاء 120 کشور به ‌عنوان یک معاهدة بین‌المللی حیات حقوقی یافت و در نتیجة آن مقرّر گردید تا پس از شصتمین روز از تاریخ تودیع شصتمین سند از اسناد مربوط به تصویب از سوی دولت‌ها، مفادّ اساسنامه  قابلیّت اجرایی یابد. در اساسنامة به مقرّراتی که برای تأسیس یک محکمة بین‌المللی لازم است پرداخته شده است، از جمله مقرّرات مربوط به صلاحیّت‌ها، قابلیّت پذیرش دعوا در دیوان، اصول عمومی حقوقی کیفری، ترتیب رسیدگی، محاکمه، انتخاب قضات و...، که در نتیجة مباحثات فشردة نمایندگان دولت‌های امضاءکنندة اساسنامه به تصویب رسیده است. در این مقاله سعی شده ضمن تبیین صلاحیّت دیوان کیفری بین‌المللی، به مفهوم قابلیّت پذیرش دعوا و تعیین ارکان و عناصر اعمال آن، در رسیدگی به یک وضعیّت بحرانی که می‌تواند متضمّن جرم یا جرایم داخل در صلاحیّت دیوان کیفری باشد پرداخته شود و نحوة تمییز این دو مفهوم در اساسنامة رم و زمان اعمال هر یک از مفاهیم فوق در روند رسیدگی به موضوعات کیفری مشمول صلاحیّت دیوان مشخّص شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Principles of Jurisdiction and the Mechanism of Accepting Litigation in the International Criminal Court

نویسنده [English]

  • Behzad Dorraj

PhD in Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Qeshm, Iran

چکیده [English]

On July 17, 1998, at the Rome Conference, the Statute of the Criminal Court was signed by 120 countries as an international treaty and as a result, it was decided that after the 60th day from the date of deposit of the 60th instrument of ratification, the relevant documents shall be deposited. The articles of association become enforceable. The statute addresses the provisions necessary for the establishment of an international tribunal. Among the provisions related to jurisdiction are the admissibility of lawsuits in the Court, the general principles of criminal law, the order of proceedings, the trial, the selection of judges, etc., which have been approved as a result of intensive discussions by representatives of the signatory states. In this article, I have tried to explain the jurisdiction of the International Criminal Court and embark upon the concept of the ability to accept a lawsuit and determine the pillars and elements of its actions. Efforts have also been made to distinguish between the two concepts in the Rome Statute and when each of the above concepts is applied in the process of dealing with criminal matters within the jurisdiction of the Court.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Criminal Court
  • Rome Statute
  • Principle of complementary Jurisdiction
  • Admissibility of the Claim
الف. فارسی
آشوری، محمد. (1379).  آیین دادرسی کیفری، جلد دوّم، چاپ اوّل، انتشارات سمت.
آل‌حبیب، اسحاق. (1378). دیوان کیفری بین‌المللی، چاپ اوّل، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
اردبیلی، محمّدعلی. (1383). آیین حقوق بین‌الملل کیفری، گزیدة مقالات 1، چاپ اوّل، نشر میزان.
بیگ‌زاده، ابراهیم. (1375).  «سازمان ملل متّحد و محاکم کیفری بین‌المللی»، مجلّة تحقیقات حقوقی، شمارة 18.
خالقی، علی. (1381). «مقدّمه‌ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیّت کیفری در حقوق جزای بین‌الملل»، مجلّة پژوهش‌های حقوقی، شمارة 2.
دیهیم، علیرضا. (1380).  درآمدی بر حقوق کیفری بین‌المللی (در پرتو اساسنامة دیوان کیفری بین‌المللی)، چاپ اوّل، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
شبث، ویلیام.ا. (1384). مقدّمه‌ای بر دیوان کیفری بین‌المللی، مترجمین سیّدباقر میرعباسی و حمید الهویی نظری، چاپ اوّل، انتشارات جنگل.
شریعت‌باقری، محمّدجواد. (1377 زمستان). «در نگاهی به اساسنامة دیوان کیفری بین‌المللی»، فصلنامة دیدگاه‌های حقوقی، شمارة 12.
شریعت‌باقری، محمّدجواد. (1390).  حقوق کیفری بین‌المللی، چاپ دوازدهم، نشر جنگل.
صابر، محمود. (1388)  آیین دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی، چاپ اوّل، نشر دادگستر.
عنایت، سیّدحسین. (1378). قابلیّت پذیرش دعوی در دیوان کیفری بین‌المللی و جمهوری اسلامی ایران، به اهتمام اسحاق آل‌حبیب، چاپ اوّل، مرکز انتشارات وزارت امور خارجه.
کلیپ آندره. (پاییز 1384). «صلاحیّت در اساسنامة دیوان کیفری بین‌المللی» ترجمة مهدی حدادی، مجلّة فقه و حقوق، شمارة 6، سال دوّم.
لاهه، ایوو. (1381). «صلاحیّت دیوان کیفری بین‌المللی، اختلاف‌نظرها در مورد پیش‌شرط‌های اعمال صلاحیّت دیوان»، ترجمة محمّدجواد شریعت باقری، فصلنامة دیدگاه‌های حقوقی دانشکدة علوم قضایی و خدمات اداری، شمارة 26.
محمّدنسل، غلامرضا. (1385).  مجموعه مقرّرات دیوان کیفری بین‌المللی، چاپ اوّل، نشر دادگستر.
مظاهری، امیرمسعود. (1391).  اصل صلاحیّت تکمیلی دیوان بین‌المللی کیفری، چاپ اوّل، نشر میزان.
میرعباسی، سیّدباقر و سیدمرتضی. (1393).  بایسته‌های دیوان کیفری بین‌المللی در تئوری و عمل، چاپ اوّل، انتشارات خرسندی.
میرمحمّدصادقی، حسین. (1377). حقوق جزای بین‌الملل (مجموعه مقالات)، چاپ اوّل، نشر میزان.
میرمحمّدصادقی، حسین. (1383).  دادگاه کیفری بین‌المللی، چاپ اوّل، نشر دادگستر.