نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران

چکیده

از میان حوزه‌های فراوانی که شرط مارتنس مطرح شده، توجه به حقوق بین‌الملل کیفری از اهمیتی خاص برخوردار است، چرا که در این حوزه مفهوم شرط مارتنس و مظاهر آن بویژه اصول بشریت و ندای وجدان عمومی به مثابه یک راه‌حل عقلانی که از متعالی‌ترین جنبه‌های تکریم انسان سرچشمه گرفته، بوسیله تفسیر قضایی موسع در جرم‌انگاری تعرض به ارزشهای انسانی، مبارزه با بی‌کیفرمانی و تعقیب و محاکمه مرتکبان جنایات بین‌المللی تجلی یافته است. توجه روز افزون به شرط مارتنس و شناسایی عناصر مقوم آن، در تئوری و در عمل در حقوق بین-الملل کیفری، جایگاه رفیع انسان در حقوق بین‌‌‌الملل معاصر را بیش از پیش برای ما مبرهن می‌سازد. محاکم کیفری بین‌المللی با استفاده از ظرفیت‌های شرط مارتنس و نقش مؤثر آن در فرایند تفسیر، روشن نمودن محتوای قواعد، دمیدن روح نوآوری و عنصر ترقی به پیکره حقوق بین‌الملل کیفری و رفع خلأ، ابهام و اجمال در مقررات، استنباط‌های اثرگذاری انجام داده که در فهم محتوا و کاربستهای حقوقی آن راهگشاست. از این رو، نگارندگان مقاله بر این باورند‌‌‌ که کاربرد شرط مارتنس در اسناد و رویه‌ قضایی محاکم کیفری بین‌المللی موجب ظهور و بروز اصول و قواعد دیگری در حقوق بین‌الملل می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Martens Clause in International Criminal Law: Its Function & Inclusion

نویسندگان [English]

  • Parisa Dehghani 1
  • Mohammad-Hossein Ramazani Ghavamabadi 2
  • Mohammad Reza Alipour 3

1 PhD Student in Public International Law, Faculty of Law, Theology and Science Political, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of International Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor of International Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science Branch And Research, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Among the many areas in which the Martens’ Clause has been raised, great attention to international criminal law is of particular importance. Because in this context, the Martens' Clause and its elements, especially the principles of humanity and public conscience, as a rational solution that stems from the most sublime aspects of human dignity,has been manifested by an extensive interpretation in criminalizing the attack to human values, combating impunity and prosecution of perpetrators of international crimes.Additional attention to the Clause and the identification of its constituent elements, in international criminal law in theory and practice, it further reveals the high position of human beings in contemporary international law. International criminal tribunal have made effective inferences by using the capacities of the Clause and its effective role in the interpretation process, clarifying the content of the rules, blowing the spirit of innovation and the element of advancement into the international criminal law,filling gaps and eliminating the ambiguity in the international provisions, that make it possible to understand the content, and its legal functions.Therefore,the authors argue that a proper application of the Clause in international criminal jurisprudence will lead to the emergence of other principles and rules in international law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Martens Clause
  • Humanity
  • Dictate of Public Conscience
  • International Criminal Tribunal
  • Interpretation