نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ادیان و فلسفه دانشگاه کاشان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی ادیان و عرفان، دانشگاه کاشان (نویسنده مسؤول)

چکیده

حد فاصل میان دوران توحش و دوران تمدن را ابداع خط همچنین آیین دادرسی، بویژه در حقوق عمومی‌می‌دانند. بیگمان در هر دو زمینه، بین‌النهرین مهمترین گهواره تمدن بشری است. از یک سو با کشف کتیبة حمورابی این دیدگاه به اثبات رسید که قانون‌نامة حمورابی بهترین مجموعة به جا مانده و مفصل‌ترین آن در نوع خود است که از خاورمیانة باستانی می-شناسیم.
از سوی دیگر، اگرچه تاریخ زندگی حضرت موسی را میان1500تا1200ق.م تخمین زده‌اند، اما اسناد مکتوب قدیمی‌ترین بخش‌های آن یعنی اسفار خمسه حداکثر به حدود900 ق.م در منطقه فلسطین باز می‌گردد.
این مقاله تشابه قوانین حمورابی و یهودیت را در زمینه‌هایی از قبیل: مجازات جادوگری، سنگسار مرتکب زنای محصنه، قصاص عضو و... را می‌نمایاند و تشابه اساطیر این دو خاستگاه تاریخی-مانند طوفان نوح- را نشان می‌دهد. در عین حال به تفاوت‌های جزئی قانون حمورابی با احکام یهودیت در زمینه‌هایی چون مجازات نیابتی، حقوق زنان و... نیز توجه دارد. با مشاهدة این شباهت‌های چشمگیر، می‌توان گفت قانون‌نامة حمورابی پیش نمونة قوانین یهود است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison Study of Criminal Provisions of Hebrew and Hammurabi

نویسندگان [English]

  • Husein heidari 1
  • Jenat Khaksar arani 2

چکیده [English]

The invention of writing system may be considered as a divider between savagery and civility. Another line between these two periods appears to be invention of procedural law, special in public law. Concerning these two issues, Mesopotamia is, undoubtedly, the most significant origin of civilization. After detection of Hammurabi’s code as inscribed on stone tablets, it has been proved that code of Hammurabi is the most detailed and comprehensive collection found in Ancient Mesopotamia. Moses has been estimated to live between 1500 and 1200 B.C. However, the most ancient written documents attributed to him, Pentateuch; date back to 900 B.C. in Palestine. The current article is an attempt to reveal similarities between code of Hammurabi and Jewish laws in such topics as punishment for witchcraft, adultery, retaliation mythologies such as storm in time of Noah and etc. meanwhile, slight differences between code of Hammurabi and Jewish laws in such topics as vicarious punishment, rights of women and etc. altogether, dramatic correlation between two collection of codes might indicate that code of Hammurabi is a prototype of Jewish laws.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Jewish Law
  • Code of Hammurabi
  • Ancient Mesopotamia
  • Jewish history
142 فصلنامه پژوهش حقوق کیفر ی ، س ا ل س و م ، ش م ا ر ه ه شت م، پاییز 1393
مطالع ه ی تطبیقی مجازات ها در ادیان یهود، زرتشت و » .( - افراسیابی، صابر ( 1381
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. ،« اسلام
- آشتیانی، جلال الدین ( 1364 ). تحقیقی در دین یهود، تهران: شرکت انتشار.
- آشوری، محمد ( 1359 ). "عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی". مجله حقوق تطبیقی،
http://ghavanin.ir : 46 ، در - شماره 7 صص 1
- بادامچی، حسین ( 1382 ). آغاز قانونگذاری تاریخ حقوق بین النهرین باستان ، تهران: طرح نو.
1392 ). قانون حمورابی، تهران: نگاه معاصر. ) ------- -
- پرادل، ژان ( 1381 ). تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: سمت.
- توفیقی، حسین ( 1387 ). آشنایی با ادیان بزرگ، تهران: سمت.
- رضاپور، مهتاب (بی تا). ارث زن در گستره ی تاریخ، بی جا.
- سلیمانی، حسین( 1384 ). عدالت کیفری در آیین یهود . قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
- سلیمانی اردستانی، عبدالرحیم ( 1384 ). یهودیت، انجمن معارف اسلامی ایران.
- شی یرا، ادوارد(بی تا). الواح بابل، ترجمه ی علی اصغر حکمت، تهران: نیویورک.
ترجمه حسین بادامچی، در تاریخ ،« قانون و تدوین قانون » .( - کیپنبرگ، ه.ج.( 1378
حقوق کیفری بین النهرین، تهران: سمت.
- کتاب مقدس (ترجمه قدیم) شامل کتب عهد عتیق و عهد جدید ( 2002 )، انگلستان: ایلام، چاپ سوم.
- کیخسروی مقدم، باقر( 1356 ). پایان نامه ی تحقیقی در قوانین حمورابی از نقطه نظر جزائی، دانشگاه تهران.
- میک، تئوفیل( 1373 ). قانون نامه ی حمورابی، ترجمه ی کامیار عبدی، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
- محمدپناه، بهنام( 1387 ). اسرار تمدن های باستانی بین النهرین، تهران: سبزان.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
مطالعه تطبیقی مقررات کیفری عبرانی و حمورابی 143
- مجیدزاده، یوسف ( 1376 ). تاریخ و تمدن بین النهرین ، جلد 2: تاریخ فرهنگی – اجتماعی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
- نتصر، امنون ( 1997 م). سیری در تاریخ یهود ایران در پادیاوند، جلد 1، لس انجلس:انتشارات مزدا.
ترجمه ،« جرایم و مجازات ها در خاور نزدیک باستان » .( - وستبروک، ریموند ( 1378
حسین بادامچی، در تاریخ حقوق کیفری بین النهرین، تهران: سمت.
- هافنر، هری ( 1384 ). قوانین هیتی ها؛ قانون نامه ای از آسیای صغیر ، ترجم ه ی فرنازاکبری رومنی، تهران: حقوقی.
- هوک، ساموئل هنری ( 1372 ). اساطیر خاورمیانه ، مترجمان علی اصغر بهرامی و فرنگیس مزداپور، تهران: انتشارات روشنگران.
جرایم علیه اجرای عدالت قضایی در تاریخ حقوق مشرق » .( - یکرنگی، محمد ( 1387
.25- ویژه نامه ی حقوق شهر کرد، شماره 10 و 11 ، صص 269 ،« زمین
- یونسکو: عده ای از دانشمندان جهان به سرپرستی یونسکو ( 1356 ). تاریخ پیشرفت
علمی و فرهنگی بشر، ترجمه پرویز مرزبان ، تهران : بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- ویل دورانت، آریل( 1370 ). تاریخ تمدن، مشرق زمین: گاهواره تمدن، ج اول، ترجمه
احمد آرام و ع پاشایی، چاپ سوم، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.