نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

کیفیات مخففه یکی از ابزارهای کاهش میزان کیفر و فردی کردن آن است . در
حقوق کیفری داخلی این کیفیات یا قانونیاند یا قضایی و در فرایند شکلگیری آنها فراز
و نشیبها و فلسفههای مختلفی ممکن است دخیل باشد، اما در حوزه حقوق کیفری
بینالمللی و قواعد کیفری ماهوی و شکلی آن الزاماً چنین سیر تکاملی قابل ملاحظه و
بررسی نیست. به نظر میرسد به دلیل شدت جنایات بین المللی و لزوم تسریع در پاسخ
کیفری مناسب بحث از کیفیات مخففه در جریان مجازات این جرایم چندان
مقرونبهصرفه نباشد. معالوصف، در رویه قضایی دادگاههای کیفری بینالمللی یوگسلاوی
و رواندا بهطورجدی و همراه با پافشاری از این کیفیات سخن به میان آمده و عملاً دودسته
از این کیفیات، قبل و بعد از ارتکاب جنایت بینالمللی موردتوجه و ارزیابی قرارگرفتهاند .
بهگونهای که در صورت احراز میتوانند کاهش میزان کیفرِ قابل تحمیل را موجب شوند .
از طرفی در مقررات دیوان کیفری بینالمللی نیز برای اولین بار به این کیفیات به صورت
حداقلی توجه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mitigating Circumstances of Penalty in the Documents and Awards of International Criminal Tribunals

نویسنده [English]

  • Behzad Razavifard
- اردبیلی، محمدعلی ( 1390 )، حقوق جزای عمومی، ج 2، چاپ بیست و پنجم، زمستان ، نشر میزان.
ارزیابی قواعد ناظر بر کیفیات مخففه در » ،( - آشوری، محمد، فتحی، محمدجواد ( 1388
، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال سی و نهم، شماره 2 « حقوق ایران تابستان.
قضایی ماهنامه دادگستر ماهنامه « محدودیت دادگاه در کیفیات مخففه » ، - پوربافرانی، حسن علوم انسانی.
مجله حقوقی « نقش دادگاه تجدیدنظر استان در تعدیل مجازاتها » ،( - جمادی، علی ( 1385
دادگستری، سال هفتادم، شماره 55 ، تابستان.
- رضوی فرد، بهزاد ( 1390 )، حقوق بینالملل کیفری،نشر میزان، بهار.
- رضوی فرد، بهزاد ( 1392 )، حقوق کیفری بین المللی عمومی ؛ جلد نخست؛ مسئولیت
کیفری- کیفر، نشر میزان، تابستان.
ماهنامه دادرسی، « قاعده تعلیق و تخفیف مجازات در دادگاه » ،( - هدایی ، فرج ( 1387 شماره 70 ، مهر و آبان.
- Adrien ARBOUCHE, Les juridictions du Timor Leste : un bilan en demiteinte, Revue. Droit Féderal, n° 5, jan-déc 2005.
- Amnesty international, communiqué de presse: East Timor: Seize the moment, AI index: 21/49/99, le 21 juin 1999.
- Bernard BOULOC, Droit pénal général, Dalloz, 2005 .
- Damien SCALIA, Constatation sur le respect du principe nulla poena sine lege
par les tribunaux internationaux, Revue International De Droit comparé, n° 1 Janvier-Mars 2006.
- Document consulté sur le site: www.trial-ch.org, 25 avril 2009.
- Nasser ZAKR, La responsabilité du supérieur hiérarchique devant les
Tribunaux pénaux internationaux, IRPL (Vol. 73), n° 1-2, 2002.
- Jean PRADEL, Droit pénal général , Dalloz, 2004.
- Règlement ATNUTO 2000/15 du 6 juin 2000, section 19, article 19.1, alinéa d.
- Affaire Aleksovski, n° IT-95-14/1-T, TPIY, Jugement, 25 juin 1999.
- Affaire Athanase Seromba, n° ICTR-2001-66-I, Jugement, Chambre de
première instance, 13 décembre 2006.
- Affaire Biljana Plavsic, n° IT-00-39&40/1-S, TPIY, Jugement portant condamnation, Chambre de première instance, 27 février 2003.
- Affaire Blagoje Simic TPIY, op. cit, 17 octobre 2003.
- Affaire Blaskic n° IT-95-14-T, TPIY, Jugement, 3 mars 2000.
- Affaire Blaskic, n° IT-95-14, TPIY, Jugement, Chambre de première instance,3 mars 2000.
- Affaire Darko Mrda, n° IT-02-59-S, TPIY, Jugement portant condamnation,Chambre de première instance I, 31 mars 2004.
- Affaire Delalic et Consort (Célebici), n° IT-96-21, Jugement, Chambre de première instance II,16 novembre 1998.
- Affaire Dragan Nikolic n° IT-94-2-S, TPIY, Jugement portantcondamnation, Chambre de première instance,18 décembre 2003.
- Affaire Dragan Nikolic n° IT-94-2-S, TPIY, Jugement portant condamnation, Chambre de première instance, 18 décembre 2003.
- Affaire Dusko Tadic, n° IT-94-1-T bis, TPIY, Jugement relatif à la sentence, Chambre de première instance, 11 novembre 1999.
- Affaire Eliezer Niyitegeka, n° ICTR-96-14-T, TPIR, Jugement portant condamnation, Chambre de première instance I,16 mai 2003.
- Affaire Erdemovic, n° IT-96-22, TPIY, Jugement portant condamnation,
Chambre de première instance, 5 mars 1998 et jugement d’appel du 7 octobre 1997.
- Affaire Furundzija, op.cit, para. 284. Affaire SEROMBA n° ICTR-2001-66-
I, La chambre de première instance, Jugement, 13 décembre 2006.
- Affaire Georges Ruggiu, n° ICTR-97-32-I, TPIY, Jugement, Chambre de première instance I,1 juin 2000.
- Affaire Juvénal Kajelijeli, n° ICTR-98-44A-T, TPIR, Jugement et sentence,Chambre de première instance II,1er décembre 2003.
- Affaire Kambanda, n° TPIR 97-23-A, Arrêt, Chambre d’appel,19 octobre 2000.
- Affaire Kayishema et Ruzindana, n° ICTR-95-1, TPIR, Jugement, sentence, Chambre de première instance II,21 mai 1999, para. 1 ; Affaire J.P. Akayesu, n° ICTR-96-4-T, sentence, 2 octobre 1998.
- Affaire Kordic et Cerkez, n° IT-95-14/2-T, TPIY, Jugement, Chambre de première instance,26 février 2001.
- Affaire Manuel Leto Bere, n° 10/2000, Judegment, Trial chamber, Dili District, special Panel for serious crime, 15 mai 2001.
- Affaire Milan SIMIC, n° IT-95-9/2-S, TPIY, Jugement portant condamnation, Chambre de première instance,17 octobre 2002.
- Affaire Miroslav Kvocka et les autres, n° IT-98-30/1-T, TPIY, Jugement, Chambre de première instance, 2 novembre 2001.34
- Affaire Musema, Alfred, n° ICTR-96-13, TPIR, Jugement et sentence, 27 janvier 2000.
- Affaire Nikolic, n° IT-94-2-A, TPIY, Arrêt relatif à la sentence, Chambre d’appel, 4 février 2005.
- Affaire Obrenovic, n° IT-02-60/2-S, TPIY, Jugement potant condamnation,Chambre de première instance I, section A,10 décembre 2003.
- Affaire Predrag BANOVIC n° IT-02-65/1-S, Jugement,Chambre depremière instance portant condamnation, 28 octobre 2003.
- Affaire Ruggiu, n° ICTR-97-32-1,TPIR, Jugement et sentence, Chambre depremière instance I, 1 juin 2000.
- Affaire Rutaganira n° TPI-R-95-IC-T, op. cit,14 mars 2005,para. 132.
- Affaire Rutaganira, n° Affaire n° . TPIR-95-1C-T, Jugement portantcondamnation, Chambre de première instance III, 14 mars 2005.
- Affaire Serushago, n ICTR-98-39-S, TPIR,Sentence, Chambre depremière instance I, 5 février 1999.
- Affaire Simic, Tadic et Zaric, n° IT-95-9-T, TPIY, Jugement, Chambre depremière instance II,17 octobre 2003.
- Affaire Tihomir Blaskic, n° IT-95-14-T, TPIY, jugement, Chambre depremière instance I, 3 mars 2000.
- Affaire Todorovic n° IT-95-9/1, TPIY, Jugement portant condamnation,Chambre de première instance, du 31 juillet 2001.
- Affaire Yoseph Leki, n° 5/2000, Judegment, Trial chamber, Dili District,special Panel for serious crime, 11 juin 2001.
- Procès Einsatzgruppen (O. Ohlendorf et autres), Tribunal militaire deNuremberg, 1948 .
- Règlement 2000/30 du 25 septembre 2000 relatif à la procédure criminelletransitoire, UNTAET/REG/2000/30.
- Résolution, section I, La responsabilité pénale des mineurs dans l’ordreinterne et international, I.R.P.L. (Vol. 75).