نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

طی سالهای اخیراستفاده از فناوری دروغ سنجی مورد توجه برخی نظام های حقوقی در جهان قرار گرفته است. هر چند عده ای با این استدلال که به کار گیری این فناوری با حق سکوت متهم در تعارض است و کرامت انسانی را مخدوش نموده و حریم خصوصی افراد را زایل می کند، آن را نپذیرفته اند اما علی رغم ایرادات وارد شده و چالشهای موجود در این زمینه، می توان پلی گرافی را به عنوان یک دلیل علمی به منظور اثبات مجرمیت یا برائت متهم مورد عنایت قرار داد و با اصلاح قانون آن را در شمار دیگر ادله قانونی اثبات دعوای کیفری قلمداد کرد. هم چنین در صورت پیروی از سیستم دلایل معنوی، از آنجا که مقام قضایی در تحصیل دلیل کیفری فعال عمل می کند و هر آنچه او را به قطع و یقین برساند و لو مخالف با دلایل قانونی باشد، مبنای تصمیم گیری او واقع می شود، یافته های حاصل از پلی گرافی می تواند به عنوان قرینه یا مستند بین در حصول علم برای قاضی عمل کند و به این نحو با ارزیابی سایر دلایل صحت و سقم آنها را معین نموده تا با مکانیزه کردن آنها مقام قضایی را در اتخاذ تصمیمی صحیح یاری

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The place of polygraph in Iran's criminal evidence system

نویسندگان [English]

  • Mirreza Salimi 1
  • rajab Goldoust jouibari 2

1 PhD student in Criminal Law and Criminology, Shahid Beheshti University

2 Associate Professor of Criminal Law and Criminology, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

In recent years, utilizing polygraph technology has drawn the attention of some legal systems in the world. However, some individuals have refused to accept it by arguing that using this technology is in conflict with the defendant's right to remain silent, which violates human dignity and interferes with people's privacy. Despite the proposed disadvantages and the existing challenges in this area, polygraphs can be regarded as a scientific evidence to prove the culpability or innocence of the defendant, and by amending the law, it can be considered as another legal evidence to prove a criminal case. In addition, by taking into account the system of spiritual reasons, the legal authorities operate actively in obtaining legal evidence and use whatever reason that makes them certain about a case(even if they contradict legal evidence) and base their decision-making process on such evidence. Polygraph results can serve as supporting evidence or substantial evidence to offer a judge the necessary information to issue the right verdict, and thus, by evaluating other proofs, it can determine their precision and validity to systematize them to help the judicial authorities with making the right decision.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polygraph
  • scientific evidence
  • Judge’s Knowledge
  • Conscience satisfaction of a Judge