نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 دانش آموخته دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

به رغمِ استقرار قانونیِ نهادهای ترمیمی در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان ایران؛ نهادهای پیش‌بینی شده فاقد بسترهای اجرایی‌اند. پژوهش حاضر بر پایۀ روش مصاحبۀ «گروه‌های تمرکزی» با قضات محاکم اطفال و نوجوانان تهران و وکلاء و مشاورین انجمن حمایت از حقوق کودکان به این پرسش پاسخ داده است که: قضات چگونه و با چه ابتکارعمل‌هایی زمینه‌های کاربستِ برنامه‌های ترمیمی در محاکم کیفری اطفال و نوجوانان را فراهم می‌آورند؟ دو مانع اصلی در مسیرِ کاربست برنامه‌های ترمیمی در محاکم کیفری اطفال و نوجوانان وجود دارد که با تفسیرهای ترمیمی از مقررّه‌های قانونی نظیر ارجاع به میانجی‌گری در تمامیِ جرایم تعزیری، تضعیف ارکان تشکیل دهندۀ جرم، استفاده از ظرفیّت قانونیِ گذشت مشروط یا معلّق و اخذ رضایت از شاکی پس از اعلام ختم دادرسی و پیش از اصدار رأی از ابتکارعمل‌های «قضایی»؛ و هم‌چنین جایگزینیِ نهادهای مشابه با تأسیس‌های قانونیِ بلااجرا نظیر ایجاد شورای صلحی و واحد مددکاری، قرار ارجاع به میانجی‌گری به منظور مقابله با آمارگرایی و نیز همکاری با وکلای انجمن حمایت از حقوق کودکان به منظور حل معضلات ناشی از کیفیت نامطلوبِ دفاع وکلای تسخیری از ابتکارعمل‌های «ساختاریِ» قضات آن ها را دْور می زنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Initiatives for the Application of Restorative Programs in Tehran Juvenile Courts

نویسندگان [English]

  • Hossein Mohammad Kourehpaz 1
  • Abolghasem Khodadi 2
  • Ali Azizi 3

1 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Allameh Tabataba'i University, Tehran Iran

2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Shahed University, Tehran, Iran

3 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Tarbiat Modares University, Tehran, IRAN

چکیده [English]

The present study has answered the this question: How and on what initiative do judges provide the context for the application of restorative programs in juvenile criminal courts? Restorative interpretations of legal provisions such as referral to mediation in all Ta'zirat offenses, weakening of the constituent elements of the crime, use of the legal capacity of a conditional or suspended pardon, and obtaining the plaintiff's consent after the announcement of the end of the proceedings and before the verdict; are Judicial initiatives. Also, the replacement of similar institutions with unimpeded legal establishments such as the establishment of the Peace Council and the social work unit, the referral of mediation to counter with closed- case policy _to believe the number of closed case as the criterion for the efficiency of judicial system instead of quality of decision making_ and the cooperation with the lawyers of the Association for the Protection of Children's Rights to solve the problems caused by the undesirable quality of defense lawyers are structural initiatives to avoid obstacles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Initiative
  • Restoration Programs
  • Focus Groups
  • Problem Solving Approach
  • Tehran Juvenile Courts