نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

قاضی دادگستری

چکیده

مسوولیت کیفری، حاصل نمی‌شود مگر به دو شرط: 1- داشتن قدرت تشخیص 2- داشتن اراده آزاد. فقدان هر یک از این دو مانع مسوولیت کیفری است، و لذا قدرت تشخیص و اراده دو شرط اساسی مسوولیت کیفری است. در نظام کیفری ایران، مسوولیت کیفری زمانی محقق می‌شود، که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. در نظام کیفری مصر، اصل بر شخصی بودن مجازات است و در نظام کیفری ایران اصل بر شخصی بودن مسوولیت کیفری است. در نظام کیفری مصر، مسوولیت کیفری ناشی از عمل غیر از سال 1945 میلادی پذیرفته شده و اجرا می‌گردد، تعریفی از آن یعنی به عمل نیامده و و دامنه آن محدود نیست. مسئولیت کیفری، ناشی از عمل غیر در نظام کیفری ایران کاملاً محدود به نص قانون است. رویه قضایی نیز در تشخیص و ایجاد آن در عمل توانایی ندارد مسوولیت کیفری ناشی از عمل غیر علاوه بر تضمین منافع عمومی، هم بازدارنده است هم پیش گیرنده و هم نقش سازنده در اقتصاد و حمایت از حقوق کارگر و حمایت از سرمایه گذار دارد. با این وصف در صورتی که از حصار قانون خارج شود، می تواند موجب بسی آثار زیانبار باشد.
کلید واژگان:مسئولیت کیفری،عمل دیگری،نظام کیفری،معیار،ایران،مصر.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Indicator, Criminal Liability From Conduct of Another in Iranian and Egyptian Criminal, Justice System

نویسنده [English]

  • hamid mohamadi

judje of justise

چکیده [English]

The criminal responsibility will not be realized, unless under two circumstances: 1- having resolution power 2- having free will. Lacking one of these two circumstances is considered as a barrier for the criminal responsibility. Therefore, the resolution power and free will are two basic conditions of the criminal responsibility. In Iranian criminal system, the criminal responsibility would be realized when a crime is committed the guilty is wise, mature and with full discretionary power. In Egyptian criminal system, it is presumed that punishment is personal. The Egyptian criminal system approved the criminal responsibility from other's action in 1945 and executed it. There is no clear definition and its scope isn't restricted. The criminal responsibility resulting from other's action is fully limited to the text of law in Iranian criminal system. The judicial process is practically unable to detect and create it. In addition to ensuring the public interests, the criminal responsibility resulting from other's action is both preventive and inhibitor. It also plays a constructive role in economy and protecting workers' right and capitalists. Based on what said, if it considered outside the law, it may cause harmful effects.
Keywords: criminal responsibility, others' action, criminal system, criterion, Iran, Egypt

کلیدواژه‌ها [English]

  • criminal liability
  • other
  • behavior
  • act of other
  • Criminal Justice System
منابع
الف.فارسی
- آقایی جنت مکان ، حسین. (1390). حقوق کیفری عمومی، چاپ اول، تهران، جنگل.
- انطون الیاس، انطون، (1358). القاموس العصری، ترجمه سیدمصطفی طباطبایی، تهران، اسلامیّه.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1390)، ترمینولوژی حقوق، چاپ دوازدهم، تهران، گنج دانش.
- عمید، حسن. (1354). فرهنگ فارسی، چاپ نهم، تهران، نشر جاویدان.
- محمدی، حمید.( 1395). مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در حقوق کیفری ایران و مصر، چاپ اول،  تهران، گنج دانش.
- نوربها، رضا. (1367). زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران، کانون وکلای مرکز.
ب. عربی
- العوده، عبدالقادر، (2002). التشریع الجناری، جامعه الحلبی: بیروت.
- سعید مصطفی، سعید. (1970). الاحکام العامه فی القانون العقوبات، جامعه القاهره.
- آمال، عبدالرحیم عثمان. (1967). الجرائم للنشر، قاهره، مطبعه العلمی.
- امنی احمد و علی راشد. (1969). نشریه القانون العقوبات، القسم الخاص، جامعه القاهره.
- الهمشری محمودعثمان. (1969). المسؤلیّه الجنائیه عن فعل الغیر، الجامعه القاهره.
- عوض محمد، محمد. (1987). قانون العقوبات، اسکندریه، دارالمطبوعات الجامعیّه.
- محمود مصطفی، محمود. (1966). الجرائم الاقتصادیّه، جامعه‌القاهره.
- نجیب حسنی، محمود، (1967). شرح قانون العقوبات، قسم العام، جامعه القاهره.