نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق بین الملل گروه حقوق دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دکترای حقوق بین الملل گروه حقوق دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

اختلاس به عنوان یکی از جرایم اقتصادی که به اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت آسیب میزند همزمان با شکل گیری دولت و به خصوص از زمان تشکیل دولت - ملّت از سال 1649 میلادی از سابقه برخوردار است. با توجّه به تأثیر منفی آن بر همگرایی مردم و دولت و بر اقتصاد، به جهت مقابله با اختلاس در اسناد مختلف داخلی و بین المللی به آن اشاره شده است. با این حال، تفاوت هایی میان بسترهای داخلی و بین المللی مبارزه با اختلاس دیده میشوند، از جمله عدم جرم انگاری اختلاس در بخش خصوصی، عدم پیش بینی سازکار معاضدت های قضایی بین المللی در زمینة اختلاس، عدم تبیین دقیق مقرّرات سوت زنی در مورد مبارزه با اختلاس در حقوق داخلی ایران در مقابل منطقه ای بودن تا بین المللی بودن حقوق مبارزه با اختلاس و عدم ضمانت اجراهای مؤثّر در سطح بین المللی برای مبارزه با اختلاس. اینکه اختلاس کننده لزوماً باید کارمند دولت و یا کارمند سایر اشخاص حقوق عمومی باشد همچنین تمایز اختلاس با مفاهیم مشابه یکی از ویژگیهای مهم این مقاله است. پژوهش از منظر هدف، کاربردی و با روش کیفی انجام شده و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و اسنادی صورت پذیرفته است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative study of national and international anti-embezzlement platforms

نویسندگان [English]

  • Somayah sadat Mirilavasani 1
  • Mohammad Ghorban zadeh 1
  • Behnam Akbari 2

1 Assistant Professor, Department of Law, Payame Noor University,Tehran,Iran

2 PhD,,in International Law, Payame Noor university,Tehran,Iran

چکیده [English]

Embezzlement is one of the economic crimes, which undermines public confidence. Embezzlement has a history parallel to the formation of the state. It has had a negative impact on people-government convergence and the economy since the formation of the nation-state in 1649. It has been mentioned in various domestic and international documents. However, there are differences between domestic and international anti-embezzlement platforms including the lack of criminalization of embezzlement in the private sector. There is also a lack of mechanism of international judicial assistance in embezzlement, non-explanation to elaborate on whistleblowing rules on combating embezzlement in Iranian domestic law and there is no warranty of effective international enforcement against embezzlement. The current research is practical as far as its aim is concerned and has been carried out by applied by a qualitative method and the data collection has been carried out through libraries and documents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Betrayal of Trust
  • Collusion
  • Embezzlement
  • Iranian Law
  • Merida Convention
  • Whistleblowing
پناهی، حسین ،رستمی، همّت ستّار. (پاییز 1396). «بررسی رابطة میان رشد اقتصادی و جرم: شواهدی از استانهای ایران»، فصلنامة پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، شمارة 83.
جوانمرد، بهروز. (پاییز 1390). «تحلیل جرمشناختی روانشناختی بزهکاری در پرتو نظریة شخصیت مجرمانه با تأکید بر سه پروندة جنایی ،»مجلّة کانون وکلای دادگستری  مرکز، شمارة 45 و 46.
حبیب زاده، محمّدجعفر، منصورآبادی، عباس. (تابستان 1379). «بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیرقانونی در حقوق کیفری ایران»، فصلنامة مدرس علوم  انسانی، دورة 4، شمارة 2.  
دلماس مارتی- میریل. (1381). نظامهای بزرگ سیاست جنایی، ترجمة علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، نشر میزان.
رمضانی، احمد. (زمستان 1379). «بررسی تطبیقی ارکان جرم اختلاس»، فصلنامة نامة مفید، دورة 6، شمارة 4.
سعیدی، داوود، سالارزایی، امیر، حمزه وکیخا، محمدرضا. (پاییز 1395). «تحلیل حقوقی عوامل اقتصادی جرم (جامعه نمونه: هند و ایران)»، فصلنامة مطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال 7، شمارة 28.
فعّالجو، حمیدرضا، ملابهرامی، احمد، امیری، حسین. (تابستان 1396). «بررسی غیرخطی عوامل مختلف اقتصادی مؤثر بر وقوع جرم در ایران»، فصلنامة مجلس و راهبرد، سال 24، شماره 90.
قاهردوست، علیرضا، یزدانی، حمیدرضا، ناصرزاده، سیدمحمدرضا. (بهار 1394). «بررسی چگونگی تأثیر حقوق و دستمزد بر کاهش فساد اداری و مالی»، فصلنامة مطالعات منابع انسانی، سال 5، شمارة 15.
کی نیا، مهدی (1384). روانشناسی جنایی (جلد 1)، تهران، انتشارات رشد.
گورف، فرانسوا. (1382). روانشناسی قضایی، ترجمة محمّدحسین سروری، تهران، انتشارات نگاه.
منصورآبادی، عباس. (پاییز 1380). «بررسی تطبیقی خیانت در امانت و اختلاس»، مجلّة علوم اجتماعی و انسانی، دورة 17، شمارة 1.
میرمحمّدصادقی، حسین. (1394). حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات میزان.
نظری نژاد، محمّدرضا، اسفندیاری فر، خشایار. (بهار و تابستان 1395). «بررسی تطبیقی کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد مالی و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، پژوهشنامة حقوق کیفری، سال 7، شمارة 1.
نوغانی دخت بهمنی، محسن، میرمحمّدتبار، احمد. (زمستان 1394). «بررسی عوامل اقتصادی مؤثّر بر جرم (فراتحلیلی از تحقیقات انجامشده در ایران)»، فصلنامة پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال 14، شمارة پیاپی 11، شمارة سوم.