نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقو ق جزاو جرم شناسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران(

چکیده

حق بر داشتن سلاح یکی از قدیمی ترین حقوقی است که چالش فکری متفکرانی چون
افلاطون و ارسطو بوده است. به باور برخی، این حقِ اساسی و بنیادین شهروندان یک جامعه است
که برای دفاع از خود و نگهبانی از یک جامعه دمکراتیک مسلح باشند، اما برخی دیگر حق بر
داشتن سلاح را مغایر یک نظام الیگارشی می دانند. بر اساس دیدگاه نخست، حقوق کیفری نه تنها
در برابر این حق نیست، بلکه پشتیبان دارندگان چنین حقی است و به مجازات کسانی می پردازد که
شهروندان را از این حق محروم می سازند. اما در دیدگاه دوم، نگهداری و به کارگیری سلاح،
بیرون از چارچوب مقررات، جرم انگاری شده و مجازات در انتظار کسانی است که مقررات
حقوق کیفری درباره سلاح را نقض می کنند. از میان این دیدگاه ها، دیدگاه حامیان حق بر داشتن
سلاح در نظام کامن لا رخنه کرد و برای شهروندان به رسمیت شناخته شد. بنیانگذاران قانون
اساسی آمریکا نیز تحت تأثیر نظام کامن لا اصلاحیه دوم قانون اساسی را به حق شهروندان بر داشتن
سلاح اختصاص دادند. هرچند که حقوق کیفری و رویه قضایی آمریکا کم وبیش در پی
محدودسازی این حق و جرم انگاری برخی رفتارهای مجرمانه درباره سلاح بوده اند. این
دگرگونی ها در حالی بود که قانون اساسی ایران، علی رغم فرهنگ اجتماعی و تاریخی، در
هیچ یک از اصول قانون اساسی به این موضوع نپرداخت و قانون گذار را در سرگردانی میان
سیاست های آشفته رها ساخت. از این رو، مقاله حاضر تلاش می کند مبانی جریان شکل گیری حق
بر داشتن سلاح و به رسمیت شناختن آن به عنوان یک حق و چگونگی نفوذ آن در نظام حقوقی
آمریکا و نیز جایگاه آن در حقوق کیفری ایران را بررسی و تحلیل نماید. بنابراین، در فصل
نخست، نخستین دیدگا های فلسفی درباره حق بر داشتن سلاح را می کاود. در فصل دوم موضع
نظام کامن لا را ارزیابی می کند و در فصل سوم، تأثیر دیدگاه های فلسفی و مقررات نظام کامن لا
در شکل گیری این حق در نظام حقوقی آمریکا و سیاست کیفری متفاوت ایران را بررسی می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evolution of the Right to Keep and Bear Arms and its Effects on Criminal Law

نویسندگان [English]

  • Gholam Hussein Elham 1
  • Rasul Abed 2

چکیده [English]

This paper tries to examine the foundations of right to bear arms in USA
legal system. This right is the most ancient right which has been a subject for
philosophical arguments of Aristotle and Plato. Some believe that the right
to bear arms is a fundamental and constitutional right of the citizens, but the
opponents argue that it is inimical to an oligarchic regime. According to the
first view, the criminal law supports the holders to bear arm and punishes
everyone who violates this right. However, according the second, bearing
arms by violation of the law has been criminalized and offenders should be
convicted. Among these approaches, the common law system was affected by
the proponent of right to bear arms, therefore, this right has been recognized
for the people. Under this circumstance, the founders of United States
Constitution allocated the second amendment to this right. Yet, the
Constitution of Iran did not have any article about right to bear arm so that
the legislator could be able how to regulate this part. The first chapter of
this paper examines the primary philosophical arguments on right to bear
arms and the second chapter is about the rules of common law regarding
this right. Finally, the third chapter examines the effect of philosophical
approaches and common law rules on the evolution of right to bear arms in
the United State legal system and the different criminal policy of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Arms
  • Right to bear arms
  • Gun control
  • Self-defense
  • Criminal law