نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد دامنشگاه

3 دانشجو

چکیده

افراد جامعه بزه دیدگان واقعی جرایم علیه منافع عمومی محسوب می شوند و بدون شک حمایت کیفری از منافع عمومی به مثابه حمایت از افراد جامعه است. با این وجود موضوع بزه دیدگی در جرایم علیه منافع عمومی از مسائل بحث برانگیز نظری وعملی است؛ زیرا از یک سو آثار این جرایم با گذشتِ مدت زمان طولانی نمایان می شود و عموماً فاقد بزه دیده مستقیم هستند و از سوی دیگر تعیین افرادِ در معرض آسیب به طور دقیق ممکن نیست و آسیب ناشی از آنها با پراکندگی در جامعه می تواند متوجه هریک از شهروندان شود. علاوه بر این، دشواری های مربوط به اثبات عنصر معنوی و رابطه سببیت، محدودیت های مربوط به پذیرش شکایت و طرح دعوی از ناحیه سازمان های غیر دولتی ( سمن یا ngo) و شهروندانِ در معرض آسیب به عنوان بزه دیدگان بالقوه و همچنین غیر عینی و غیرملموس بودن برخی آسیب ها نیز به چالشی مبدل شده است. به همین جهت برخی کشورها با توسل به سازوکارهای حمایتی از قبیل، پذیرش دعاوی گروهی، به رسمیت شناختن حق حضور برای شهروندان، اعطای سمت به سازمان های غیر دولتی و نیز تئوری مسئولیت مطلق، در صدد بر طرف نمودن این گونه چالش‌ها برآمده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Protection of the public interest in criminal law؛ A Comparative Study of Iran and some countries

نویسندگان [English]

 • Mahmood Saber 1
 • mohammad jafar habibzadeh 2
 • AMIN AGHAEE 3

1 Professor of Criminal Law & Criminology Faculty of Law Tarbiat Modares University

2 professor

3 stuadent

چکیده [English]

People are actual victims of crimes against public interest, undoubted criminal protection of public interest is an instance of People protection. However victimization in crimes against public interest is one of the theoretical and practical controversial issues and damages caused victimization are not easily recognized and compensated. Becuse on one hand these crimes effects are appeared after passing a long time (9-14) and generally they are without immediate victims and on the other hand its not possible to determine the valnerable people and harms caused by any of them can affect each citizen by dis pertion In the community. These obstacles not only make diffiicult prosecution for obtaining casual relationship and offensive faults but also make compensation difficult for victims both conseptually and procedurally. In addition to the difficulties related to the assertion Casual relationship complaining from valnerable citizens and potential victims also being non-objective and intangable of some damages has been become obstacle.
In this article we are trying to study protective facilities, obstacles and traits in some legal systems in effective support of public interest and use these cases in condifiction of regulations in Iran`s law.
.

کلیدواژه‌ها [English]

 • crimes against public interests
 • victims
 • criminal protection
 • public interest
 • Non-governmental organizations
 • منابع

  الف. فارسی

  • آشوری، محمد. (۱۳۸۵). آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ یازدهم، تهران انتشارات سمت.

  • انصاری، ولی الله. (۱۳۸۱). کلیات حقوق اداری، چاپ چهارم، تهران، نشر میزان.

  • عمید زنجانی، عباسعلی و موسی زاده، ابراهیم. (۱۳۸۸). بایسته‌‌های فقه سیاسی، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد.

  • قاسم جعفر، محمد انس. (۱۹۹۴). الوسیط فی القانون العام، قاهره، الدار الجامعه الجدیده.

  • موسی زاده، رضا. (۱۳۸۱). حقوق اداری، چاپ چهارم، تهران، نشر میزان.

  • جافریان، احمد. (۱۳۹۵). «مقایسه اختیارات دادستان در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه»، فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی، دوره 2، شماره 1.

  • حسینی، سیدمحسن. (۱۳۸۱). «امکان سنجی ایجاد سازمان‌‌های غیردولتی حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی»، محیط شناسی؛ شماره31.

  • ضرغامی، فرید. (۱۳۸۶). «کارکرد دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی در کاهش جمعیت کیفری زندان»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 60.

  • قوام آبادی، رمضان. (۱۳۸۷). «تاملی بر نقش و جایگاه سازمان‌‌های غیر دولتی در دعاوی کیفری زیست محیطی، مجله نامه مفید، ش1.

  • هنریش یشک، هانس. (۱۳۶۸). «حقوق جزای نوین آلمان در بوته آزمایش»، ترجمه دکتر محمد آشوری، مجله کانون وکلای مرکز، ، شماره 148و149.

  • نوبهار، رحیم. (۱۳۹۰). «اصل کاربرد کمینه حقوق کیفری»، آموزه‌‌های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دوره جدید، ، شماره 1.