نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پیش بینی تکرار جرم، بخشی از مطالعات جرم شناسی است که دارای کابردهای فراوان در تصمیم‌گیری های قضایی نسبت به فرد محکوم می‌باشد. مهم ترین این تصمیم گیری ها، در مورد آزادی مشروط است که بر این پیش فرض بنا شده که فرد محکوم در طی دوران محکومیت، رفتار مناسبی از خود نشان داده و پس از آزادی زودهنگام از زندان مرتکب جرم نخواهد شد.
در برخی کشورها مطالعاتی به منظور تببین چگونگی پیش بینی صورت گرفته که در سه نسل قابل بررسی‌اند: نسل اول، که عمدتاً شهودی بودند، نسل دوم که روش های بالینی بهینه شده توسط آمار و روش‌های آماری پایا بودند و نسل سوم که عوامل حمایتی و معیارهای پایا/پویا را در نظر می‌گرفتند. در این راستا، معیارهای سنجشی استاندارد مانند SFS و LSI-R نیز ارایه شده اند.
در ایران با توجه به بند ب ماده 58 قانون مجازات اسلامی و سابقه‌ی آن در قوانین پیشین، پیش بینی عدم ارتکاب جرم، یکی از شروط اعطای آزادی مشروط و بستر قانونی بکارگیری مطالعات پیش بینی در اعطای آزادی است. با این حال، بستر قضایی این امر فراهم نیست. تعیین دقیق معیارها، نیازمند انجام مطالعه‌ای طولی، با درنظر گرفتن مطالعات موفق در کشورهای دیگر و شاخصه‌های بومی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the function of prediction of recidivism methods in parole

نویسندگان [English]

 • mehri barzegar 1
 • Hossein gholami 2

1 Allameh Tabataba'i University

2 Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

Prediction of recidivism is a part of criminological studies which has many functions in juristic decision about the convicted. One of the most important decisions deals with parole,which is based on the hypothesis that the convicted will have a due attitude during his conviction and will not commit any criminal offense after early release from prison.
Several studies have been conducted about such clause which might be divided into three generations: First generation methods that were mostly inuitional and clinical, second generation methods, which included clinical methods, improved by actuarial studies and static actuarial methods and third generation methods which considered risk/need and static/dynamic factors. Hence, standard tables like SFS and LSI-R are provided which are applied in order to grant parole.
In Iran, according to second clause of Article 58 of Islamic Penal Code (enacted in 1392) and its precedence in older criminal codes, prediction of non-commission of crime is one of conditions of granting parole which is a legal context to apply prediction studies in parole.Yet, juridical context is not provided. Exact definition of factors needs a longitudinal research with regard to successful studies in other countries and localizing them.

کلیدواژه‌ها [English]

 • prediction of crime
 • prediction of recidivism methods
 • parole
 • منابع

  الف: فارسی

  • پاک نهاد، امیر. (1388). سیاست جنایی ریسک مدار، چاپ اول، تهران، میزان.

  • جلالی، مصطفی. (1387). «ارزیابی خطر در نظام عدالت کیفری (2)»، مجله اصلاح و تربیت، شماره 77، صص. ۲-۶.

  • رضوانی، سودابه. (1391). مدیریت انسان مدار ریسک جرم، چاپ اول، تهران، میزان.

  • رضوانی، سودابه.(1395). تحولات مفهوم خطرناکی در جرم‌‌شناسی و آثار آن در حقوق کیفری، رساله برای دریافت درجه دکتری، رشته حقوق جزا و جرم‌‌شناسی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.

  • عبد اله خانی، علی.(1390). فنون پیش بینی، چاپ اول، تهران، موسسه فرهنگی ابرار معاصر تهران.

  • غلامی، حسین. (1381). پیش بینی جرم، فصلنامه الهیات و حقوق،. شماره 6، صص. ۶۱-۷۸.

  • غلامی، حسین.(1382) تکرار جرم، چاپ اول، تهران، میزان.

  نجفی ابرند آبادی، علی حسین و دیگران. (1388). تازه‌‌های علوم جنایی، جلد اول، چاپ اول، تهران، میزان.