نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی از دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده
از نظر بزهدیدهشناسی نخستین (علمی)، بعضی از افراد یا آماج ها جذابیت و کشش ویژ های
برای بزه کاران ایجاد میکنند که در جرم شناسی از آن ها به عنوان بزهدیدگان بالقوه یاد م یشو د.
بدین سان، بزه دیده همواره یکی از عناصر مناسب وضعیتهای پیش جنایی اس ت. رفتار و گفتار
تحریک کننده و اغواءکننده و بی احتیاطی های زنان ممکن است زمینه مناسبی را برای ارتکاب
جرایم جنسی علیه آنان فراهم آور د. افزون بر این، آنان ب هعنوان آما جهای جرم، نقش
تعیین کننده ای در گذر از اندیشه به عمل مجرمانه و فعلیت یافتن اندیشه مجرمانه ا یفاء م یکنن د.
هم چنین ویژگ یهای زیستی، جایگاه اجتماعی آنان و رابط های که با بز هکاران دارند، در
انتخاب شان توسط بزه کاران تأثیرگذار میباشد. به همین دلیل شناخت عواملی که خود زنان در
ایجاد آن مؤثر هستند و زمینه بزه دیدگیشان را فراهم میکند امری ضروری است که میتواند به
پیشگیری از بزهدیدگی آنان در حوزه جرایم جنسی نیز کمک نماید. این مقاله به دنبال بررسی این
موضوع است که آیا زنان میتوانند در ارتکاب جرایم جنسی علیه خود ایفای نقش نمایند؟ و آیا
قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی ایران بدین موضوع توجه دارند؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Women Victims in Sexual Crimes

نویسندگان [English]

  • Abudreza Javan Jafari 1
  • Farhad Shahide 2

چکیده [English]

Abstract
From the primary (scientific) victimology point of view some people -due to
the special charm- are attractive for delinquents who are considered as
potential victims in the criminology. Hence, the victim can be appropriate
element in pre􀀼 criminal situations. Seductive and provocative behaviors and
women’s carelessness may provide a proper context to make them victim of
sexual assault. Furthermore, as the target of the crime, they have a decisive
role; in addition, their physical characteristics, social status and their
relationship with delinquents have considerable role in their victimization.
Therefore, it can be argued that women occasionally are not merely passive
targets of crime, but also sometimes they are cause of their victimization.
This article sought to examine whether women can be blamed in sexual
crimes?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Victimhood
  • women
  • Sex crimes
  • Primary victimology
- ابراهیمی، شهرام، ( 1390 )، جرم شناسی پیشگیری (جلد اول)، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
- آقابابایی، حسین و موسوی، ریحانه، پیشگیری از بز هدیدگی زنان از منظر آموز ههای
اسلامی و چالشهای فرا رو،آموزههای حقوق کیفری، سال دوم، شماره 4، پاییز و زمستان .1391
- السان، مصطفی، جرم شناسی خشونت علیه زنان، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال پنجم، شماره . 21 ، تابستان 1385
- الستی، ساناز و حسن پور، معصومه، بزهدید هشناسی و پیشگیری از بز هدیدگی، ماهنامه
. دادرسی، سال دهم،شماره 56 ، خرداد و تیر 1385
- ایبراهمسن، دیوید، ( 1371 )، روان شناسی کیفری، ترجمه پرویز صانعی، چاپ اول،
تهران، انتشارات گنج دانش.
- بابائی، محمدعلی، ( 1390 ) جرمشناسی بالینی، چاپ دوم، تهران، نشر میزان.
- بازگیر، یدالله، ( 1378 ) قانون مجازات اسلامی در آئینه آراء دیوان عالی کشور (حدود،
جرایم خلاف اخلاق حسنه)، چاپ اول، تهران، نشر هستان.
- باهری، محمد، ( 1384 )، نگرشی برحقوق جزای عمومی، چاپ دوم، تهران ، انتشارات مجد.
- پرادل، ژان، ( 1390 )، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی،
چاپ پنجم،تهران، انتشارات سمت.
- پرویزی، رضا، ( 1379 )، پیشگیری وضعی و نقش آن در پیشگیری از قتل، تهران، معاونت
آموزش ناجا، اداره کل پژوهش و تألیفات.
- پیز، کن، جایگاه پیشگیری نخستین از جرم در انگلستان، ترجمه مهدی صبوری پور، مجله
. حقوقی دادگستری،شماره 47 ، تابستان 1383
- پیکا،جرج، ( 1389 )، جرم شناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، نشر میزان.
- توجهی، عبدالعلی، ( 1377 )، جایگاه بزه دیده در سیاست جنایی ایران، پای ان نامه دکتر
- داوودی، هما، بزهدیدهشناسی زنان و زمین ههای مؤثر در کاهش جرایم، فقه و حقوق
. خانواده (ندای صادق)،سال چهاردهم، شماره 50 ، بهار و تابستان 1388
- رایجیان اصلی، مهرداد، بز هدیدگان و نظام عدالت جنایی، مجله حقوقی دادگستری،
. شماره 52 و 53 ، پاییز و زمستان 1384
- رایجیان اصلی، مهرداد، ( 1390 )، بز ه دیده شناسی (تحولات بز ه دیده شناسی و عل وم
جنایی)، جلد اول، چاپ اول، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش.
-رایجیان اصلی، مهرداد، ( 1381 )، بزه دیده در فرآیند کیفری، چاپ اول، تهران، نشر خط سوم.
- رمضان نرگسی، رضا، تجاوز و بزهدیدگی زنان، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان،
. سال ششم، شماره 23 ، بهار 1383
- رهامی، محسن و دیگران، ( 1387 )، جرایم بدون بزه دیده، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
- سلیمی، علی و داوری، محمد، ( 1385 )، جامعه شناسی کجروی، مجموعه مطالعات
کجروی و کنترل اجتماعی، چاپ دوم، قم،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- شاهیده، فرهاد، ( 1391 )، مطالعه مبانی بزه دیده شناسی نخستین (علمی) در قانون مجازات
اسلامی و چگونگی اعمال آن در آراء دادگاه ها، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق کیفری و
جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
- صادقی فسایی، سهیلا و میرحسینی، زهرا، قربانیشناسی، راهی به سوی افزایش احساس
. امنیت اجتماعی، فصلنامه پژوهش اجتماعی، ویژه نامه، پاییز 1390
- صفار دستگردی، مهدی، بدحجابی در نگرش جامعه شناختی، فصلنامه کتاب زنان، شماره
. 22 ، زمستان 1382
- صفاری، علی، مبانی پیشگیری از وقوع جرم، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق،
. دانشگاه شهید بهشتی،شماره 33 و 34 ، تهران، 1380
- گودرزی، محمد رضا، بزهدیدهشناسی، پیدایش، تحول دیدگاه های نوین، نشریه امنیت،
. چهارم، شماره 17 و 18 ، آذر و دی 1379
- معتمدی مهر، مهدی، ( 1380 )، حمایت از زنان در برابر خشونت، چاپ اول، تهران، نشر
زیتون.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
70
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره هفتم، تابستان 1393
- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، از عدالت ک یفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی، مجله
. تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال سوم، شماره 9 و 10 ، پاییز و زمستان 1382
- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، ( 1390 )،پیشگیری عادلانه از جرم،علوم جنایی، (مجموعه
مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، چاپ چهارم، تهران، انتشارات سمت.
- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات درس جرم شناسی،بزهدیدهشناسی علت شناختی،
1386 ، قابل دسترس - دانشگاه شهید بهشتی، دوره کارشناسی، نیم سال دوم، سال تحصیلی 87
.Lawtest.ir : در سایت
- نجفی ابرندآبادی، علی حسین و توجهی، عبدالعلی، بز هدیدهشناسی و مشکل بزه-
. دیدگیهای گزارش نشده، فصلنامه مدرس، شماره 4، زمستان 1378
- نجفی ابرند آبادی، علی حسی ن و دیگران،جرایم مانع (بازدارند ه)، فصلنامه مدرس،
. دانشگاه تربیت مدرس، شماره 37 ، زمستان 1383
- نجفی ابرند آبادی، علی حسین و دیگران، عدالت برای بز هدیدگا ن، (میز گر د)، مجله
. حقوقی دادگستری، شماره 53  52 ، پاییز و زمستان 1384
- ویلسون، جیمز و کلینگ، جرج. ال، پنجرههای شکسته  پلیس و امنیت محلی، ترجمه
. محمد صدر توحید خانه، مجله حقوقی دادگستری، شماره 43 ، تابستان 1382
- ویلیامز، کاترین، روش زندگی و تأثیرگذاری بزهدیده بر وقوع جرم، ترجمه دکتر علی
.1384 ، صفاری، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 41
www.Aftabnews.ir.
ب. خارجی:
- Amir, Menachem, (1971),patterns in forcible rape, Chicago: university of
Chicago press.
- Coates, L. and Richardson, c. and wade, A., (2006), Reshaping Responses
to Victim of Violent Crime Presented at Crime, Presented at Cowichan Bay,
B.c., Canada.
- Cohen, Lawrence and Felson, Marcus, (1979), “Social Change and Crime
Rate Trends: A Routine Activities Approach,” American Sociological Review
44.
- Elliott ,C. and Quinn, F., (2000), Criminal Law, British Library Cataloguing
in Publication Data, Third EDITON.
- Farel, B and Philips, G., (1995), victimology, British Journal of
Criminology, Vol 35, NO 2.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
نقش زنان بزه دیده در ارتکاب جرایم جنسی 71
- Fattah, E.A., (1991), “understanding criminal victimization”, Mc millan
press, Canada.
- George,W.H, and Martinez, L.J., (2002), Victim Blaming in Rape: Effect of
Victims and Prepetrator Race, Type of Rape, and Participant Racism.,
Psychology of Women Quarterly, 26 (2).
- Gottfredson. M., (1984) Victims of crime: the dimensions of risk, Home
Office Research Study. No.81, London: HMSO.
- Henning, K. and Holdford, R., (2006), Minimization, Denial, and Victim
Blaming by Batterer: How Much Does the Truth Matter? Criminal Justice and
Behaviour, 33 (1).
- Johnes. S., (2000), Understanding Violent Crime, open university press,
first pub, UK.
- Meier, Robert F. and Terance D. Miethe, (1993) "Understanding Theories
of Criminal Victimization”, Crime and Justice 17.
- Muftic, Lisa R, and Bouffard, Lenna A. and Jeffrey A. Bouffard, (2007)
“An Exploratory Analysis of Victim Precipitation among Man and Women
Arrested for Intimate Partner Violence”, Feminist Criminology 2.
- Ryan, William, (1971), Blaming the Victim, New York: Pantheon Books.
- Shafer, S, (1964-1968), The victim and criminal: A study in functional
responsibility, (New York:Random House).
- Ullman, Sarah E. and Henrietta H,Filipas and others, (2006), The Role of
Victim Offender Relationship in Women’s Sexual Assault Experiences, Journal
of Interpersonal Violence, Vol 21, No 6.
- Viano. Emilio,Victimology, (2006), American university, Washington, D.C.
- Wolfgang, Marvin E., (1993), “Victim Precipitation in Victimology and in
Law”,in Questions and Answers in Lethal and Non-lethal Violence (Washington
DC: National Institute of Justice, NCJ 147480).
- Zur, O., (2008), Rethinking “Do Not Blame the Victim.” Journal of Couple
Therapy, 4 (3/4), p.p 15-36. http//zurinstitute.Com/victimhood.html.(1994),
Retrieved March 3.
- “Blaming the Victim”, from http:// www. feminist. Com/ resources/ourbodies/
viol_ balme.html. (1998), Retrieved March 3, (2008).
- “Victim blame”, from http: //www.Ibibilio.org.//v.b.html. (2007), Retrieved
March 3, (2008).