نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استان سیستان و بلوچستان - زاهدان - میدان دکتر حسابی - بلوار خلیج فارس دانشگاه پیام نور

2 عضو علمی

چکیده

ظهور انقلاب صنعتی در سدۀ نوزدهم میلادی گذشته از تحولات اقتصادی جوامع پیشرفته، تغییر یا اصلاح برخی نهادها و مفاهیم رایج حقوق کیفری را به همراه داشته است. از جملۀ این تغییرات بنیادین، این بود که در خصوص جرایم جدید ناشی از زندگی ماشینی، نیازی به احراز عنصر روانی( فعل و انفعال ذهنی) نیست؛ بلکه رفتار شخص متعارف، صرف نظر از ویژگی های شخصی مرتکب ارزیابی می شود. این نظریه «تقصیر نوعی» خوانده می شود. این مقاله به دنبال آنست که از چشم انداز جرمشناسی با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، این مسأله را بررسی نماید و با تمرکز بر رویکرد نظری « انتخاب عقلانی» الگوی رفتار متعارف را تحلیل کند. بررسی نشان می دهد؛ دستیابی به « فهم جرمشناسانۀ رفتار معقول» می تواند پاسخ های نظام عدالت کیفری و سیاست های اجتماعی در زمینه کنترل رفتار را به طور زیربنایی متحول کند . و از گذر این «فهم جرمشناسانه» تغییر مبنای تقصیر در جلوگیری از وقوع جرایم غیرعمدی یا کاهش شدت آن موثر است. اااکند . و از گذر این «فهم جرمشناسانه» تغییر مبنای تقصیر در جلوگیری از وقوع جرایم غیرعمدی یا کاهش شدت آن موثر است. و از گذر این «فهم جرمشناسانه» و از گذر این «فهم جرمشناسانه»

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

to changing of fault criterion

چکیده [English]

Emersion of industrial revolution in 19th century A.D, besides economic evolutions of advanced societies, has been accompanied with change or amendment of some current institutes and notions of criminal law. Among these fundamental changes is this fact that about new crimes due to mechanized life, there is no need to mental element attaining ( subjective interaction), but standard individual behavior is evaluated regardless of delinquent personal features. This theory called typical fault. This paper seeks to examine this issue in criminology perspective and to analyze selection of standard behavior pattern by focusing on theoretical approach of rational selection and through this criminological realization, express the impact of fault basis change in preventing from unintentional crimes incidence or reduction of its severity along with providing its limitations.aaaa preventing from unintentional crimes incidence or reduction of its severity along with providing its limitations.reventing from unintentional crimes incidence or unintentional crimes incidence or

کلیدواژه‌ها [English]

  • fault
  • standard behavior
  • criminology
  • Prevention
 
 
منابع
- اردبیلی، محمدعلی (۱۳92)، حقوق جزای عمومی، جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.
- استفانی، گاستون؛ لواسور، ژرژ؛ بولک، برنار (۱۳83)، حقوق جزای عمومی، ترجمۀ حسن دادبان، جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
- اصغری، سیدمحمد (۱۳۸۶)، عدالت و عقلانیت در فقه و حقوق، تهران: انتشارات اطلاعات.
- امامی، اسدالله (۱۳۸۶)، حقوق مالکیت معنوی. جلد اول، تهران: نشر میزان.
- بابایی، ایرج (۱۳۸۶)، «مبنای نظری رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق»، مجلۀ پژوهش حقوق و سیاست، شماره ۲۳: صص 60-13.
- بادینی، حسن (۱۳۸۲)، «مبانی فلسفی نگرش اقتصادی به حقوق»، مجلۀ دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۶۲: صص 135- 91.
- برنارد، تامس و دیگران (1392)، جرم‌شناسی نظری ولد، ترجمه‌ی علی شجاعی، تهران: نشر دادگستر.
- دادگر، یدالله؛ عزتی، مرتضی (1382)؛ «عقلانیت در اقتصاد اسلامی»؛ فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره 10 و 9: صص 24-1.
- رفیع پور، فرامرز (۱۳۷۴)، جامعه روستایی و نیازهای آن، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- سراج، محمد أحمد (1990م)، ضمان العدوان فی الفقه الاسلامی، دراسه فقهیه مقارنه بأحکام المسوولیه التقصیرته فی القانون، القاهره: دار الثقافه للنشر و التوزیع.
- شریعتی نسب، صادق (1392)، «مطالعه تطبیقی مسئولیت محض در حقوق کیفری». مجله حقوق تطبیقی، شماره 97: صص 126-145.
- صانعی، پرویز (1371)، حقوق جزای عمومی، جلد اول و دوم، چاپ چهارم (نوبت اول)، تهران: کتابخانه گنج دانش.
- صدیق اورعی، غلامرضا (۱۳۸۳)، «پدیده اجتماعی». مجلۀ رشد آموزش علوم اجتماعی، شماره 1: صص 36-39.
- فرجیها، محمد و الله‌وردی، فرهاد (1393)، «رویکرد جرم‌شناسی فرهنگی به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر»، مجله آموزه‌های حقوق کیفری، شماره 7، صص 83-106.
- کاتوزیان، ناصر (۱۳7۴)، مسئولیت ناشی از عیب تولید، چاپ دوم، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
- کرایب، یان (1378)، نظریه اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابر ماس، ترجمه‌ی عباس مخبر، تهران: نشر آگاه.
- کلارکسون، سی.ام وی (1390)، تحلیل مبانی حقوق جزا، ترجمه‌ی حسین میرمحمدصادقی، تهران: انتشارات جنگل.
- کلمن، جیمز (1377)،بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه‌ی منوچهر صبوری کاشانی، تهران: نشر نی.
- گرجی، ابوالقاسم (1387)، اندیشه‌های حقوقی، مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی، تهران: مجد.
- لیتل، دانیل (1373)، تبیین در علوم اجتماعی، ترجمه عبدالکریم سروش، تهران: مؤسسه فرهنگی صراط.
- محسنی، مرتضی (1375)، حقوق جزای عمومی، تهران: گنج دانش.
- میرمحمدصادقی، حسین (۱۳۸۸)، جرایم علیه اموال و مالکیت، چاپ بیست‌و‌چهارم، تهران: نشر میزان.
- مینی، پیرو (۱۳۷۵)، فلسفه و اقتصاد. ترجمه محمد نصرت و محمد حسین راغفر، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- نجفی‌ ابرندآبادی، علی‌حسین (84-1383)، تقریرات درس جامعه‌شناسی جنایی (جامعه‌شناسی جرم). دوره کارشناسی ارشد، تنظیمی مهدی صبوری‌پور، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
- ویلیامز، فرانک پی و دیگران (۱۳۸8)، نظریه‌های جرم‌شناسی، ترجمه‌ی حمیدرضا ملک‌محمدی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
- ولد، جرج، برنارد، توماس و جفری، اسپینس (1388)، جرم‌شناسی نظری (گذری بر نظریه‌های جرم‌شناسی)، ترجمه علی شجاعی، تهران: انتشارات سمت.
هرگنهان، بی آر (۱۳۸۹)، تاریخ روانشناسی، ترجمه یحیی سید محمدی، تهران: ارسباران