دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، بهار 1397، صفحه 1-340 
4. تحلیل جرم شناختی راهکارهای پیشگیری از جنایات علیه بشریت

صفحه 103-140

10.22054/jclr.2018.10792.1188

محمد علی حاجی ده آبادی؛ محمد ابراهیم شمس ناتری؛ سمیرا گل خندان


5. «تبیین سیاست کاهش آسیب از منظر اصول فقه»

صفحه 141-170

10.22054/jclr.2018.10834.1189

ایمان رحیمی پور؛ محمد جعفر حبیب زاده؛ جلیل امیدی


10. ماهیت و آثار طرح دعوای مدنی در محاکم کیفری.

صفحه 285-320

10.22054/jclr.2018.27527.1540

خیرالله هرمزی؛ حسنعلی موذن زادگان؛ سید حجت علوی