نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

توسعه تدریجی عدالت کیفری منطقه‌ای با تاکید بر دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر

تعقیب برخی از سران دول آفریقایی و ادعای اعمال عدالت گزینشی دیوان کیفری بین المللی موجب ناخرسندی عمیق اتحادیه آفریقایی گردید. موضع‌گیری اتحادیه و برخی دول آفریقایی در قالب خروج از دیوان کیفری بین المللی مطرح و در نهایت با تدوین پروتکل مالابو 2014 تاسیس دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر دنبال شد. دیوان آفریقایی مذکور به سبب لازم الاجرا نشدن پروتکل مالابو هنوز شروع بکار نکرده است.
نوشتار حاضر پیرامون اعتراض آفریقا به اعمال عدالت کیفری بین المللی دیوان و تلاش برای تحقق عدالت کیفری منطقه‌ای است و از این رهگذر موضوع صلاحیت دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر و چالش مربوط به مصونیت سران در پروتکل مالابو و همکاری مندرج در اساسنامه رم 1998 مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
اتحادیه آفریقایی، دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر، عدالت کیفری منطقه ای، دیوان کیفری بین المللی، مصونیت

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The gradual development of regional criminal justice with an emphasis on African Court of Justice and Human Rights

چکیده [English]

The gradual development of regional criminal justice with an emphasis on African Court of Justice and Human Rights
Pursuit some African heads of states and claims of selective justice International Criminal Court caused deep dissatisfaction with the African Union. Union positions and some African countries in the form of withdrawal of the proposed International Criminal Court, and finally in 2014 established the African Court of Justice and Human Rights Malabo protocols were followed. African Court Protocol has not entered into force because of Malabo has not yet started.
This article about the protest Africa to the administration of justice of the International Criminal Court and efforts to realize the criminal justice area and thereby jurisdiction African Court of Justice and Human Rights and challenge the immunity of heads of protocol Malabo and cooperation enshrined in the Rome Statute (1998) will be analyzed.
Keywords
African Union, African Court of Justice and Human Rights, regional criminal justice, International Criminal Court, Immunity

کلیدواژه‌ها [English]

  • African Union
  • African Court of Justice and Human Rights
  • regional criminal justice
  • International Criminal Court
  • Immunity
منابع؛
- حبیبی مجنده، محمد؛ کریمی، سیامک (1395)، «دادگاه‌های کیفری بین‌المللی و تحقق دموکراتیک عدالت کیفری»، پژوهشنامه حقوق کیفری، شماره 2: صص. 104-79.
- حسینی اکبرنژاد، هاله (1388)، «صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین‌المللی: پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 41، صص 111-142.
- رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین (1393) «دیوان کیفری آفریقایی: افسانه یا واقعیت؟»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 86، صص.104-100.
- زمانی، سید قاسم (1390) دیوان کیفری بین‌المللی و دولت‌های غیر عضو: قرار جلب عمر‌البشیر در جمهوری اسلامی ایران و دیوان کیفری بین‌المللی، رضا موسی زاده و اکبر امینیان، پژوهشکده تحقیقات راهبردی.
- زمانی، سید قاسم (1392)، «تهدید به عدم همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی و آیندۀ مبهم عدالت کیفری در قارۀ سیاه»،مجله پژوهش‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی، شماره 2، صص. 68-43.
- سبحانی، مهین (1389) «تأملی بر مصونیت کیفری مقام‌های عالی‌رتبه دولتی در جرایم بین‌المللی»، پژوهشنامه حقوقی، شماره 2، صص 55-31.
- فضائلی، مصطفی و حکمت آراء، راضیه (1392)، «نقش شورای امنیت در تحقق عدالت کیفری بین‌المللی»، فصلنامه دیدگاه­های حقوق قضایی، شماره 61، صص. 108-79.