دوره و شماره: دوره 6، شماره 20، پاییز 1396، صفحه 1-216 
2. بزه دیده شناسی سبز

صفحه 37-67

10.22054/jclr.2017.9924.1167

باقر شاملو؛ اصغر احمدی؛ قدرت الله خسرو شاهی