دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، تابستان 1397، صفحه 1-334 
9. بررسی جایگزین‌های زندان با تکیه بر دیدگاه زندانیان

صفحه 281-317

10.22054/jclr.2018.12112.1214

اعظم مهدوی پور؛ نجمه شهرانی کرانی؛ شهین دارابی پناه