نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار

2 دانشجو

چکیده

در راستای انتقادهای فراوانی که بر کیفر حبس وارد کرده‌‌اند و کاهش آسیب‌های ناشی از این نوع مجازات، مجازات‌های جایگزین حبس در دوران‌های مختلف و تحت تأثیر اندیشه‌های مکاتب مختلف به وجود آمد و توسعه پیدا کرد. در مقاله‌ی حاضر به بحث و بررسی در مورد جایگزین‌های حبس پرداخته شده است. اگرچه قانونگذار ایران در مواد 64 تا 87 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 مجازات‌های جایگزین را پیش‌بینی کرده است، ولی با بحث و بررسی به ویژه استفاده از نظر زندانیان در این زمینه اهمیت این موضوع و لزوم گسترش آن بیش از پیش روشن خواهد شد و از سوی دیگر استفاده از جایگزین‌های حبس را بایستی به جای استفاده از زندان در جهت کنترل متهمین نیز تسری داد‌.
مقاله‌ی حاضر به صورت توصیفی و میدانی طراحی شده است و نظر زندانیان در مورد استفاده از جایگزین-های حبس در قالب پرسش‌نامه استفاده شده است. جامعه‌ی آماری مورد نظر برای این تحقیق، زندانیان زن سه استان زنجان، قم و مرکزی می‌باشند که تعداد آنها 130 نفر می‌باشد، این افراد یا محکوم بودند و یا متهمینی که حکم آنها محرز بود. از آنجا که جامعه‌ی آماری محدود بود از همه‌ی زندانیان پرسش‌نامه تهیه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

alternatives for imprisonment in view of prisoners

نویسنده [English]

 • Najmeh Shahrani karani 2

چکیده [English]

In line with much criticism that the punishment of imprisonment and reduce damages from this form of punishment, alternatives if imprisonment in different ages and under influence of ideas of different schools came into being and developed. In this article, it is discussed about alternatives to imprisonment
The sample for this study, female prisoners three provinces of Zanjan, Qom and Markazi provinces in which a total of 130 people have shown, these people were either convicted or accused the verdict was known. Because the sample was limited to prisoners of Hmh‌Y questionnaire has been prepared. Then, using the F-test, correlation analysis and surveys variables affecting the use of alternatives to detention is discussed.
The results show that 60 percent of prisoners use of alternatives to incarceration highly effective in reducing the harmful effects of proportions cite imprisonment, while N‌Kh between the use of alternatives to the kind of mass incarceration of prisoners, and the gap Sabqh‌Dary to return there again. While there is no relationship between these variables with level of education.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "imprisonment'
 • "alternative to imprisonment'
 • ''criminal population"
 • "economic expenses of imprisonment'
 • استرن، ویوین (1381)؛ مجموعه مقالات و سخنرانیهای اولین همایش بین‌المللی بررسی راه‌های مجازات جایگزین حبس، تهران: انتشارات راه تربیت.

 • آشوری، محمد (1382)، جایگزینهای زندان یا مجازاتهای بینابین، چاپ اول، تهران: نشر گرایش.

 • آنسل، مارک (1375)، دفاع اجتماعی، ترجمه‌ی علی‌حسین نجفی ابرندآبادی و محمد آشوری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

 • حاجی تبار فیروز جایی، حسن (1386)، جایگزین‌های حبس در حقوق کیفری ایران، چ اول، تهران: انتشارات فردوسی.

 • رضایی نسب، مسعود؛ (1387)، «آسیب‌های موجود در زندان»، اصلاح و تربیت، شماره‌ی 79، پیاپی 164: 34-27.

 • زارعی قاضیانی، طهمورث (1387)، «بررسی تأثیر زندانی شدن بر خانواده‌ی زندانی»، مجله‌ی کانون اصلاح و تربیت، شماره‌ی 79: صص 4-10.

 • شمس، علی (1382)؛ مقدمهای بر جامعه‌شناسی زندان، چاپ اول، تهران: انتشارات راه تربیت. 

 • شمس، علی (1380)، جمعیت کیفری زندانها آمار عددی ورودی به زندانهای کشور از 1358 لغایت 1380، تهران: انتشارات راه تربیت.

 • عبدی، عباس (1381)، «مجازات زندان و ارتکاب مجدد جرم»، مجله‌ی جامعه‌شناسی ایران، دوره‌ی چهارم، شماره‌ی دوم: صص 91-77.

 • عثمانی، احمد (1381)، مجموعه مقالات و سخنرانیهای اولین همایش بین المللی بررسی راه‌های مجازات جایگزین حبس، تهران: انتشارات راه تربیت.

 • عرفانی، محمود؛ رحیم داورنیا؛ بخشی‌زاده، حسین (1390)، «بررسی زندان بر تکرار جرم (مطالعه موردی زندان اردبیل)»، فصلنامه راهبردی اجتماعی و فرهنگی، سال اول، شماره‌ی اول: صص 125-103.

 • فضلی، مهدی؛ دارابی‌پناه، شهین (1395)، «تحلیل آثار حبس بر زندانیان زن در پرتو قوانین تقلید گاریل تارد»، مجله‌ی پژوهش‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی، شماره‌ی 7: صص 32-5.

 • فوکو، میشل (1390)، مراقبت و تنبیه تولد زندان، ترجمه‌ی نیکو سرخوش و افشین جهان‌دیده، چاپ نهم، تهران: نشر نی.

 • قبادیان نورالله (1389)، «حبس از منظر فقه جزائی و حقوق موضوعه ایران»، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد قم.

 • کورتز، نورمن (1374)، مقدمهای بر آمار در علوم اجتماعی، ترجمه‌ی حبیب‌الله تیموری، تهران: نشرنی.

 • گودرزی بروجردی، محمدرضا؛ مقدادی، لیلا (1386)، تاریخ تحولات زندان، چاپ دوم، تهران انتشارات میزان.

 • گودرزی بروجردی، محمدرضا؛ جوانفر، عباس (1382) «نارسایی‌های زندان»، مجله‌ی تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره‌ی 9 و 10: صص 148-105.

 • مالمیر، محمود (1387)، «حبس‌های کوتاه مدت در نظام کیفری ایران» فصلنامه‌ی حقوق، مجله‌ی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی، شماره‌‌ی سه، دوره‌ی سی‌وهشتم: صص 269-257.

 • منصورآبادی، عباس (1386)، «زندان راه‌حل یا مشکل»، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری، تهران: نشر میزان.

 • مارتینژ، رنه (1385)، تاریخ حقوق کیفری در اروپا، ترجمه‌ی محمدرضا گودرزی بروجردی، چاپ دوم، تهران: انتشارات مجد.

 • مارش، یان و همکاران، (1389)، نظریه‌‌های جرم، ترجمه‌ی حمیدرضا ملک محمدی، تهران: انتشارات میزان.

 • معروفی، یحیی (1384)، «بررسی تأثیر زندانی شدن والدین بر عملکرد تحصیلی فرزندان»، فصلنامه خانواده و پژوهش، سال دوم، شماره‌ی 2: صص 26-1.

 • موسوی، اسماعیل؛ استاد، محمد‌رضا (1389)، «حبس، اعتیاد و کاهش آسیب: تجربه‌ی زندانیان در تزریق مواد مخدر در زندان»، مجله‌ی کانون اصلاح و تربیت، شماره‌ی 96: صص 16-11.

 • نور محمدی، حسن؛ (1388)، «آسیب‌های زندان و مباحث شرعی موجود در زندان»، مجله‌ی کانون اصلاح و تربیت، شماره‌ی 85: صص 9-4.

 • ولد، جرج؛ برنارد، توماس؛ اسپینس، جفری (1393)، جرمشناسی نظری، تر‌جمه‌ی علی شایان، تهران: انتشارات سمت.

یکرنگی، محمد؛ ایرانمش، مهدی (1387)، «کیفرهای اجتماع محور از نظریه تا عمل با تأکید بر پیش‌نیازهای اعمال کیفرهای اجتماع محور در ایران، مجله‌ی حقوقی دادگستری، شماره‌ی 64: صص 112-89.