نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه بجنورد

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه ازاد اسلامی (واحد مشهد)

چکیده

حق بازداشت یکی از مهم‌ترین اختیاراتی است که در راستای مبارزه مؤثر با جرم به مقام‌های نظام عدالت کیفری اعطا شده است. هرچند تلاش شده از طریق الزام مأموران به رعایت ضوابطی مانند وجود ادله متقن پیش از بازداشت، از بازداشتِ افرادِ بی‌گناه پیشگیری شود، ولی در برخی موارد با وجود رعایت موازین قانونی در زمان شروع و ادامه بازداشت، در نهایت رأی بر بی‌گناهیِ متهمِ بازداشت شده صادر می-شود. در این مورد این سوال اساسی مطرح می‌شود که آیا فردِ بازداشت شده می‌تواند بابت مدت بازداشت و خساراتی که در طول آن متحمل شده، غرامت درخواست کند؟ هرچند دیدگاه‌های موافق و مخالفی مطرح شده است، ولی استدلال موافقان از پشتوانه قوی‌تری برخوردار است. در همین راستا در دهه‌های اخیر در نظام‌های مختلف کیفری از جمله فرانسه (از سال 1970 میلادی) و ایران (از سال 1392 شمسی) این حق به رسمیت شناخته و جبران خسارتِ متهمانِ بازداشت شدهِ بی‌گناه وارد قوانین آیین دادرسی این دو کشور شد. این مقاله تلاش دارد با رویکردی تطبیقی، به بررسی این نهاد در نظام عدالت کیفری ایران و فرانسه بپردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Compensation from innocent arrested defendants in Iran and France Criminal Justice System

چکیده [English]

The Right of arrest is one of the foremost authorities that has been awarded to authorities of criminal justice system in order to fight against crime effectively. Although attempts has been done to prevent from detention of innocent persons by requiring officers to use criteria such as reasonable suspicion before detention, but in some cases with according to the law at the beginning and continued detention, finally the verdict on the innocence of arrested defendants was issued. In this case the fundamental question arises as to whether the detainee can claim compensation for detention and losses during which incurred? Although the pros and cons raised, but arguments of proponents is stronger than opponents. In this regard, in recent decades under various criminal justice system including France (since 1970) and Iran (since 2014) the right of compensation from innocent arrested defendants have been accepted. This article tries to study this institution in Iran and France criminal justice system with a comparative approach.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Compensation
 • Arrest
 • Innocent Defendants
 • Presumption of Innocence
 • Commission of Compensation
 •  

  منابع

  • آشوری، محمد (1385)، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ هفتم، تهران: انتشارات سمت.

  • پورمحمدی، منصور (1374)، جرم حبس و توقیف غیرقانونی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.

  • جبلی عاملی (شهید ثانى)، زین‌الدین بن على (بی‌تا)، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، جلد 10، بی‌جا.

  • حر عاملی، محمد بن حسن (بی‌تا)، وسایل الشیعه، جلد 27، بی‌جا.

  • خالقی، علی (1394)، آیین دادرسی کیفری، جلد نخست، چاپ سی و یکم، تهران: انتشارات شهر دانش.

  • خالقی، علی (1395)، نکتهها در آیین دادرسی کیفری، چاپ چهارم، تهران: انتشارات شهر دانش.

  • رسولی، محسن (1387)، مطالعه تطبیقی جبران خسارت ناشی از بازداشت غیرقانونی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب).

  • سلیمی، صادق (1394)، تحلیلمادهبهمادهقانونآییندادرسیکیفری 1392 درمقایسهباقوانینسابق، چاپ دوم، تهران: انتشارات جنگل.

  • شمس ناتری، محمدابراهیم (1383)، اصل برائت و موارد عدول از آن در حقوق کیفری، در علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.

  • صفایی، حسین؛ حبیب‌الله، رحیمی (1390)، مسئولیتمدنی (الزاماتخارجازقرارداد)، چاپ ششم، تهران: انتشارات سمت.

  • طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن (بی‌تا)، النهایه، بی‌جا.

  • غلاملو، جمشید؛ محمد، فرجیها (1393)، «محکومیت بی‌گناهان؛ از خطای قضایی تا بی‌گناهی واقعی»، پژوهش حقوق کیفری، سال سوم، شماره 8.

  • فرجیها، محمد؛ جمشید، غلاملو (1394)، «سازوکارهای رسیدگی به ادعای بی‌گناهی محکومان: مطالعه تطبیقی نظام‌های حقوقی ایران، آمریکا و انگلستان، پژوهش حقوق کیفری، سال سوم، شماره 11.

  • فضائلی، مصطفی (1388)، دادرسی عادلانه در محاکمات کیفری بینالمللی، چاپ نخست، تهران: شهر دانش.

  • قافی، حسین؛ سعید، شریعتی (1394)، اصول فقه کاربردی، جلد سوم، چاپ نخست، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

  • قربانی، علی؛ جعفر، موحدی (1390)، «اصل برائت در اندیشه فقهی و فرض بی‌گناهی در اندیشه اروپایی»، فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال هشتم، شماره 26.

  • محلاتی، محمد سروش (1392)، ضمان القاضی (تقریرات خارج فقه)، قم: انتشارات امام.

  • مصدق، محمد (1394)، نوآوریهایقانونجدیدآییندادرسیکیفری (باآخریناصلاحات)، چاپ اول، تهران: انتشارات جاودانه و جنگل.

  • نجفى (صاحب جواهر)، محمدحسن (بی‌تا)، جواهرالکلامفیشرحشرائعالاسلام، جلد 40، بی‌جا.