نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در برنامه‌‌های پلیسی ناظر بر کنترل بازار مواد مخدر برای افزایش خطرهای ارتکاب جرم، بر بازداشت فروشندگان و توقیف مواد تاکید شده تا از طریق آن فروشندگان از ورود به بازار بی‌‌میل شده و یا این‌‌که بازداشت شوند. از این منظر، واکنش بازار مواد مخدر در برابر این برنامه‌‌ها می‌‌تواند میزان دست‌‌یابی به اهداف مذکور را مشخص سازد. پرسش اصلی این است که بازارهای مواد مخدر در برابر سیاست‌‌های کنترل پلیسی چه واکنشی از خود نشان می‌‌دهند؟آیا این سیاست‌‌ها منجر به کاهش فروش مواد مخدر می‌‌شود یا بخش عمده‌‌ای از این بازارها از جهت مکانی، تاکتیکی و...جابجا می‌‌شوند؟ برای پاسخ‌‌گویی به این پرسش از روش‌‌های الف) مصاحبه عمیق با 27 فروشنده مواد ب)مشاهده غیرمشارکتی عملکرد فروشنده‌‌ها در بازارهای مواد و پ) تحلیل گفتمان مقامات رسمی استفاده گردید. یافته‌‌های پژوهش بیان‌‌گر آن است که فروشندگان به مدیریت خطر با اتکا بر راهبردهای گوناگون می‌‌پردازند. تغییر زمان فروش مواد، استفاده از شگردهای مختلف مانند جاساز، فروش در قالب بازارهای بسته و ... از جمله راهبردهایی است که برای کاهش خطر استفاده می‌‌شود.افزون بر این، ورود عرضه‌‌کنندگان جدید به بازار مواد مخدر در پی بازداشت برخی دیگر، تغییر در نوع مواد مخدر یا افزودن ناخالصی موجب مقاومت بازار در برابر برنامه‌‌های پلیسی می‌‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reactions of drug markets to the police intervention: Reduction or displacement

نویسندگان [English]

  • azade sadeghi 1
  • mohammad farajiha 2

2 Associate professor at Tarbiat Modares University

چکیده [English]

Increasing costs and risks of crimes is emphasized in the police controls of drug markets. So that, dealers will be reluctant to work in the market or arrested. From this viewpoint, reactions of drug markets and dealers against these programs determine their effectiveness. So, the main question is how drug markets respond to the police programs? Whether these policies decrease supplying of drugs or induce temporal, tactical, and geographical displacements in drug markets?In this study, three methods were used: a) in depth interview with 27 drug dealers b) non-participant observation of drug dealers activities in the drug market, and c) discourse analysis of formal official. The Findings suggest that dealers manage the risks in drug markets by different strategies: Changing times of selling drugs, using different techniques such as carrying small amount of drugs, changing market place, selling drugs to friends and etc. From this point of view, staying in the drug market and selling drugs challenges the effectiveness of police intervention in drug markets. Moreover, the entry of new dealers, change in type of drugs and adding impurities in the drugs make police interventions ineffective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Police Programs
  • Displacement
  • Effectiveness
  • drug dealers
 
 
انصاری، ولیالله (1380)، حقوق تحقیقات جنایی (مطالعه‌ی تطبیقی)، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
برجس، آن ولبرت؛ رگر، چریل؛ رابرتس، آلبرت آر (1395)، بزهدیده شناسی، نظریهها و کاربردها، ترجمه دکترحمیدرضا ملکمحمدی، تهران: نشر میزان.
بیابانی، غلامحسین (1390)، «جایگاه مدیریت صحنه جرم در جرمیابی»، فصلنامه‌ی کارگاه، سال چهارم، شماره 16: صص 140-129.
پورعلی، رامین (1395)، بررسی دلایل عدم دادخواهی بزهدیدگان، مطالعه‌ی موردی شهر تهران (1390ـ 1395)، پایاننامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
درنر جی، ویلیام (1363)، بزهدیدهشناسی، ترجمه‌ی عباس شیری، صص 1408 تا 1418، مندرج در  رأی وحدت رویه شماره‌ی 52 مورخ 1/11/1363
زنداکبری، صدیقه؛ خدائیان، سید مرتضی (1385)، «بررسی صحنههای آتش‌سوزی و انفجار»، تهران: دفتر تحقیقات پلیس آگاهی ناجا.
سودرمن، هاری؛ اوکانل، جان (1377)، پلیس علمی -کشف علمی جرایم، ترجمه‌ی یحیی افتخارزاده، چاپ سوم، تهران: انتشارات زوار.
شیری ورنامخواستی، عباس (1392)، «رفتار کرامت مدار با بزهدیده، اعطای اختیار در مرحله‌ی تعقیب و تحقیق»، مندرج در تازههای علوم جنایی، کتاب اوّل، صص 458 تا 461، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.
فرجیها، محمد (1390)، «مدیریت امور جرمیابی»، فصلنامه‌ی کارگاه، سال چهارم، ، شماره 15: صص 22-6.
کدی، برایان (1385)، بررسی جنایی شیشه و رنگ، ترجمه‌ی علی شادکام و حسین دیبایی اصل، تهران: دفتر تحقیقات کاربردی پلیس آگاهی ناجا.
گاردنر، راس ام (1385)، بررسی کاربردی صحنه جرم، ترجمه علی شادکام، تهران: دفتر تحقیقات کاربردی پلیس آگاهی ناجا.
مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور 1381 (1384) تألیف اداره‌ی وحدت رویه و نشر مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چاپ روزنامه‌ی رسمی کشور.
نجفی ابرندآبادی، علیحسین؛ توجهی، عبدالعلی (1378)، «بزهدیده شناسی و مشکل بزه‌‌دیدگیهای گزارش‌نشده»، مجله‌ی مدرس، شماره‌ی 4: صص 80-71.
ونیتن، ای مارک (1393)، «آزار و بیتوجهی و سوء رفتار نسبت به کودک: گزارشدهی الزامی»، ترجمه دکتر حسن قاسمی مقدم، ص 128 تا 130، مندرج در کتاب: دانشنامه بزهدیدهشناسی و پیشگیری از وقوع جرم، جلد اوّل، تهران: نشر میزان.