نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق ، دانشگاه قم

2 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق ، دانشگاه تهران پردیس فارابی

3 دانش آموخته دوره دکتری دانشگاه نهران پردیس فارابی

چکیده

جنایات علیه بشریت که می توان بلای قرن بیستم و مصیبت قرن حاضر نامید، منجر به فجایع هولناک بشری در جوامع انسانی شده است. شمار بالای کشته شدگان و قربانیان در نتیجه ارتکاب این جنایات که تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی به حساب می آیند، یافتن راهکارهایی جهت توقف و پیشگیری از این گونه جنایات را حیاتی می نماید. در پیشگیری از جنایات علیه بشریت، با توجه به ماهیت پیچیده این جنایات، تلاش جهت دستیابی به یک طرح جامع و مانع، غیر ممکن می باشد. اما در عین حال این امر نباید موجب شود که از تلاش جهت ارائه راهکارهایی در پیشگیری از جنایات مزبور دست برداریم. بر همین اساس مقاله حاضر به بررسی و ارائه راهکارهای پیشگیری از جنایات علیه بشریت می پردازد. این راهکارها در دو مبحث کیفری و غیرکیفری و در حوزه پیشگیری غیرکیفری در راستای تقسیم بندی رایج و کلاسیک جرم شناسی، در دو مبحث وضعی و اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند. به گونه ای که هر یک از این راهکارها می توانند بخشی از منطق پیشگیری از این جنایات را محقق سازند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A criminological analysis of preventive ways of the crimes against humanity

نویسنده [English]

  • mohammad ali hajedehabadi 1

1 b

چکیده [English]

A criminological study of preventive ways of the crimes against humanity

Abstract:

The crimes against humanity , a distaster of the 20th century and present times, have lead to the terrible human tragedies in the human societies. To find some vital strategies to prevent such crimes is a must since the high number of the victims and the casualties of these crimes is considered as a great threat to the international peace and security. To prevent these highly complex nature crimes requires a comprehensive plan, which seems to be impossible. However, this fact should not stop us from attempting to reach the necessary strategies to prevent such crimes. These strategies are studied from two perspectives: penal and non-penal ones. In the non- penal approach, according to the common and classical criminological classification, social and situational issues will be analysed here in. so as to materialize the ways to prevent these crimes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key word: crimes against humanity
  • Prevention
  • penal prevention
  • situational prevention
  • social prevention
فهرست منابع
- آسایش زارچی، محمدجواد (1374)، بحران بوسنی و هرزگوین و مذاکرات صلح، تهران: انتشارات اطلاعات.
- احمدی نوحدانی، سیروس(1387)، امنیت و دموکراسی در کنگو دموکراتیک: بررسی نقش نهادهای نظامی در برقراری صلح، تهران: نشر نی.
- ابراهیمی، شهرام (1391)، جرم‌شناسی پیشگیری، جلد اول، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.
- استور، آنتونی (1373)، ویرانگری انسان: ریشه‌های کشتار جمعی و ستمکاری انسان، ترجمه پرورین بلورچی (رستمکلایی)، تهران: نشر روایت.
- ایلی باگیزا، اماکولی (1389)، ماندم تا روایت کنم (یافتن خدا در بحبوحه‌ی کشتار جمعی روآندا)، ترجمه نادره میر محمدعلی، چاپ دوم، تهران: انتشارات راستین.
- بارانی، محمد (1393)، پیشگیری از جرایم جهانی «تعهدات بین‌المللی دولت­ها»، تهران: نشر میزان.
- جاویدزاده، حمیدرضا (1390)، «سیاست‌های پیشگیرانه سازمان ملل متحد در قبال نسل‌کشی»، فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، شماره 33، سال سیزدهم: صص 42-1.
- جهان‌بین، داریوش (1378)، «فرهنگ، وفاق اجتماعی و خشونت»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 5 و 6: صص 108-87.
- حبیب‌زاده، محمدجعفر؛ توحیدی‌فر، محمد (1381)، «اختیارات سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی»، مجله دادرسی، شماره 31: صص 22-17.
- حسینی، امیرحسین (1390)، «مفهوم مأموریت‌های صلح‌بانی سازمان ملل و سیر تحول آن»، مجله سیاست خارجی، شماره 99: صص 1052-1023.
- خالقی، علی؛ جاویدزاده، حمیدرضا (1390)، «رویکرد قضایی سازمان ملل متحد در مبارزه با نسل‌کشی»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 41، شماره 1: صص 224-203.
- رابرتسون، جفری (1392)، جنایات علیه بشریت، گروه پژوهشی ترجمه دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ سوم، مشهد: نشر دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
- سردارنیا، خلیل ا... (1391)، «عراق، استمرار خشونت و رویای دموکراسی: یک تحلیل چند سطحی»، مجله راهبرد، شماره 63: صص 36-7.
- سردارنیا، خلیل ا... (1388)، «اثر سرمایه اجتماعی بر حکمرانی خوب»، ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 260-259، سال بیست و سوم: صص 145-132.
- سرمد، خسرو (1373)، یوگسلاویسم ریشه‌های یک خصومت تاریخی، تهران: انتشارات بنیاد.
- سن، آمارتیا (1388)، هویت و خشونت: توهم تقدیر، فریدون مجلسی، تهران: انتشارات آشیان.
- سورل، مارک (1377)، «سازمان ملل متحد و حل بحران‌های بین‌المللی»، ابراهیم بیک‌زاده، نامه مفید، شماره 14: صص 140-117.
- شریفیان، جمشید (1385)،«سازمان ملل متحد و مداخله بشردوستانه»، سیاست خارجی، شماره 80: صص 930-913.
- صلح‌چی، محمدعلی (1381)، «مداخله بشردوستانه در حقوق بین‌الملل»، در مجموعه مقالات اولین همایش بین‌المللی در بررسی مسائل حقوق بین‌المللی بشر، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی.
- کاسسه، آنتونیو (1371)، «جامعه بین‌المللی و کشتار جمعی»، محمدعلی اردبیلی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 10: صص 240- 217.
- گسن، ریموند (1370) جرم‌شناسی کاربردی، مهدی کی‌نیا، تهران: نشر مترجم.
- محمد نسل، غلامرضا (1391)، مبانی پیشگیری از جرم، تهران: نشر میزان.
- مگوایر، مایک؛ مورگان، راد؛ رینر، رابرت (1393)، دانشنامه جرم‌شناسی آکسفورد، جلد سوم، حمیدرضا ملک محمدی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
- میرخلیلی، سید محمود (1388)، پیشگیری وضعی از بزهکاری با نگاهی به سیاست جنایی اسلام، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
- ممتاز، جمشید؛ رنجبریان، امیرحسین (1393)، حقوق بین‌الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی، چاپ چهارم، تهران: نشر میزان.
- نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1389)، «پیشگیری عادلانه از جرم در علوم جنایی»، مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری، چاپ سوم، تهران: انتشارات سمت.
- نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین؛ هاشم بیگی، حمید (1393)، دانشنامه جرم‌شناسی، چاپ سوم، تهران: انتشارات گنج دانش.
- نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، تقریرات درس جرم‌شناسی (پیشگیری)، نیم‌سال نخست سال تحصیلی 80-1379.
- یارارشدی، علی؛ ملکی، وحید؛ سعیدی روشن، حمیده (1392)، «خشونت از منظر جرم‌شناسی؛ عوامل گرایش و راهکارهای مقابله با آن»، کارآگاه، شماره 22، سال ششم: صص 169-146.