نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

 محکومیت بی گناهان یکی از مصادیق خطاهای قضایی است. بنابراین، این برداشت که این دو مفهوم را معادل هم می داند نادرست است. البته، مهم ترین مصداق خطای قضایی، محکومیت افراد بی گناه است. بی گناهی می تواند واقعی و یا حقوقی باشد. منظور از بی گناهِ واقعی یعنی محکومی که اساسا جرم انتسابی را مرتکب نشده و به اصطلاح ناکرده بزه است. بی گناه حقوقی، محکومی است که رفتار مجرمانه انتسابی را مرتکب شده است ولی محکومیت وی از طریق نقض تشریفات دادرسی عادلانه حاصل آمده است. این تقسیم بندی به رغم برخی مزایا تا حدودی گمراه کننده است. زیرا در بسیاری از موارد عملا بی گناهی واقعی و حقوقی بر هم منطبق می شوند. برای نمونه، پژوهشگرانی که قایل به این تقسیم بندی هستند مواردی مانند عدم کفایت ادله اثبات را از نوع خطای شکلی و فنی می دانند. در حالی که اصولا متهم زمانی بی گناهی واقعی اش ثابت می شود که ادله ای که جرم او را ثابت و فرض بی گناهی او را نقض کنند وجود نداشته باشند. در واقع، محکومیت بی گناهان، محکومیتی است که مبتنی بر ادله نادرست یا مخدوش است. به رغم وجود اختلاف نظرها، اغلب پژوهشگران، مفهوم مضیق بی گناهی یعنی بی گناهی واقعی و نیز ضابطه عینی یا رسمی در تشخیص بی گناهی را مبنای مطالعات خود در زمینه محکومیت بی گناهان قرار داده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conviction of the Innocent; from the Judicial Error to the Real Innocence

نویسندگان [English]

  • Muhammad Farajiha 1
  • Jamshid Gholamlou 2

چکیده [English]

Wrongful conviction of the innocent is a type of miscarriage of justice. Thus, the perspective that believes these two concepts are equivalent is false. Innocence can be actual or legal. The actual innocent is who does not commit the crime. The legal innocent is who commit a crime but his/her conviction was achieved through a violation of due process/fair trial. Despite some advantages of this division, it is somewhat misleading. Because, in practice, in many cases legal and actual innocence overlap each other. For example, researchers who provide this division, include insufficient evidence as a procedural error, not substantive. While, normally, an accused be wrongly convicted when there is no enough evidences. Actually, the criminal justice system ignores presumption of innocence. Despite disagreements, most researchers have applied actual concept of innocent and objective criteria in determining innocence in their studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Wrongful conviction
  • Judicial Error
  • Real innocence
  • Legal innocence
  • Fair Trial
- آشوری، محمد، ( 1383 ). حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، انتشارات
دانشکده حقوق و علوم ساسی دانشگاه تهران، چاپ نخست.
- تدین، عباس، ( 1388 ). تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری ، تهران: میزان، چاپ اول.
- کاتوزیان، ناصر، ( 1383 ). یاس از اثبات و اصل برائت، مجله دانشکده حقوق و علوم
.245- سیاسی دانشگاه تهران، شماره 66 ، صص 260
- کریم زاده، احمد، ( 1376 ). نظارت انتظامی در نظام قضایی، تهران: نشر آیدا، چاپ نخست.
- طباطبایی، سیدعبدالرضا، ( 1381 ). گزیده ای از موارد تجدیدنظر فوق العاده ، تهران، روزنامه رسمی، چاپ نخست.
- Zalman, Marvin, Brad Smith and Angie Kiger, (2008). Officials’
Estimates of the Incidence of “Actual Innocence” Convictions, Justice
Quarterly Volume 25, Number 1.
- Acker, R. James and Allison D. Redlich, (2011). wrongful conviction,
law, science, and policy, Carolina Academy Press.
- Martinz, John, (2007-2008). Wrongful Convictions as Rightful Takings:
Protecting "Liberty-Property".
- Westervelt, Saundra D, and John A. Humphrey, (2005). Wrongly
convicted, Rutgers Universiry Press.
- Górski, Adam, and Maria Ejchart, (2012). Wrongful conviction in
Poland, University of Cincinnati Law Review, Vol. 80.
- Cytryn, Steven M, Guilty (2012). until proven innocent: providing
effective relief to the actually innocent in New York, Cardozo Pub. Law
Policy d-Ethics J, Vol. 10, p. 469.
- Naughton, M, (2004). Redefining of miscarriage of justice, British
journal of criminology, 45(2), p. 178.
- Roberts, S. & Weathered, L. Assisting the factually innocent: The case
of contradictions and compatibility of the innocence projects and the
criminal cases review commission. Oxford Journal of Legal Studies, 29(1),
43-70. doi: 10.1093/ojls/gqn022
- Huff, C.R., Rattner, A., & Sagarin, E. (1996). Convicted but innocent:
Wrongful conviction and public policy. Thousand Oakes, CA: SAGE Publications Inc
- Savage, S.P. (2007). Restoring justice. Campaigns against miscarriages
of justice and the
- restorative justice process. European Journal of Criminology, 4(2), 195- 216.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
- Gross, Samuel R. Lost lives: Miscarriages of justice in capital cases,
law and contemporary problem, Vol. 61, No. 4, p. 128-129.
- Ramsey. Robert J, (2003). false positives in the criminal justice processan
analysis of associated with wrongful conviction of innocent, university of
Cincinnati.
- Naughton, M, (2009). The criminal case review commission, Hope for
the Innocent? Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Naughton, M, (2013). The innocent and the criminal justice system, a
sociological analysis of miscarriage of justice, Palgrave Macmillan, New York.
- Turvey, Brent E., Caraig M. Cooley, (2014). Miscarriage of justice,
Actual innocence, forensic evidence, and law, Google Books.htm.
- Roberts, S. (2003). Unsafe convictions: Defining and compensating
miscarriages of justice. Modern Law Review, 66, 441-451.
- Garner, B. A. (2000). Black’s Law Dictionary (7th ed.). St. Paul: West Group.
- Smith, Brad, Marvin Zalman, and Angie Kiger, (2011). How Justice
System Officials View Wrongful Convictions.
- Walker, C. and Starmer, K. Miscarriage of justice, (1999). London: Blackstone.
- Bohm, Rabret M. (2005). Miscarriages of Criminal Justice; An
Introduction, Journal of Contemporary Criminal Justice, Vol. 21 No. 3, p. 196-200.
- Forst, B. (2004). Errors of justice: Nature, sources, and remedies. New
York: Cambridge University Press.
- Rattner, Areye, (1983). Convicting the innocent: when justice goes wrong, the Ohio state university.