نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم.قم،ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم، قم ، ایران

چکیده

در عصر حاضر اینترنت به عنوان یک ابزار ارتباطی گسترده و مهم می‌‌تواند بر مبنای مادة 41 منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی تحت عنوان یک ضمانت اجراء مورد تحریم قرار گیرد. با وجود این پیش‌‌بینی، تاکنون اقدام بارزی از سوی شورای امنیت در این خصوص گزارش نشده است. اگرچه در عمل، این دولت‌ها هستند که بدون هیچ مجوز و دستور قانونی این محدودیت را علیه یکدیگر اعمال می‌‌کنند و چنین محدودیت‌‌هایی را در حدود معاهدات و اصول حقوقی بین‌‌الدولی خود می‌پذیرند، اما این هم تا زمانی است که کشورها از حیطة قدرت وارد عمل نشده باشند. در این صورت تحریم اینترنتی بجای ضمانت اجراء بودن، ماهیت مجرمانه می‌‌یابد و توسط ضمانت اجرایی دیگر پاسخ داده می‌‌شود. با مطالعات انجام‌‌شده در این تحقیق به روشی توصیفی-تحلیل به بیان تحریم اینترنتی در دو مفهوم و مصداق متمایز، شامل ضمانت اجراء و جرم بین‌المللی پرداخته می‌شود. النهایه از شورای امنیت ملل متحد انتظار می‌‌رود با ارتکاب رفتارهایی که ناقض امنیت و صلح بین‌المللی هستند نظیر آنچه در سطح کلان جنگ و تروریسم اینترنتی محسوب می‌شوند، مقابله نماید و دیوان کیفری بین‌المللی جهت رسیدگی قضائی مراحل لازم را اعمال کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Online boycott: criminal action or reaction at the level of international law

نویسندگان [English]

 • Abolfath Khaleghi 1
 • Parisa Saghafi 2

1 Associate Professor, faculty of Law. The University of Qom, Qom, Iran

2 PhD, candidate of Criminal Law and Criminology, The University of Qom, Qom, Iran

چکیده [English]

In today's age, the Internet as a wide and important communication tool can be sanctioned based on Article 41 of the United Nations Charter and international laws under the guaranty of implementation. Despite this prediction, no clear action has been reported by the Security Council in this regard. Although in practice, these are the governments that apply this restriction against each other without any permission and legal order and accept such restrictions within the limits of their international treaties and legal principles, but this is only as long as the countries are within the scope of power. have not taken action. In this case, instead of being a guarantee of enforcement, the internet ban becomes criminal in nature and is condemned by another enforcement guarantee. With the studies carried out in this research, in a descriptive-analytical way, the internet embargo is expressed in two distinct concepts and examples, one time as a guarantee of implementation and another time as an international crime, and finally, this is expected from the Security Council with Such behavior that violates international security and peace on a macro level, such as war and internet terrorism, and the International criminal Court should apply the necessary procedures for judicial proceedings

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sanctions (Boycott)
 • Enforcement guarantees
 • Internet
 • International law
 • انصاری، باقر، (۱۳۹۹). «حق دسترسی به اینترنت؛ مبانی و محتوا»، مجلة حقوقی دادگستری، دورة ۸۴، شمارة ۱۱۲، زمستان.
 • تنن بام، اندرو اس. (2003). شبکه‌های کامپیوتری، ترجمه: احسان ملکان و علیرضا زارع پور، موسسة علمی فرهنگی (نص)، چاپ بیست و دوم پاییز 1391.
 • حکمتی، فاطمه، ضیایی، سیدیاسر (1396). تحریم رسانه‌ای ایران از منظر حقوق بین‌الملل، خرسندی، تهران.
 • خالقی، ابوالفتح (1399). رژیم دادرسی جنایات بین‌المللی، انتشارات مجد، تهران
 • دلخوش، علیرضا (1390). «جنبه‌های گوناگون مسئولیت در حقوق بین‌الملل کیفری»، حقوقی بین‌المللی، مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، سال بیست و هشتم، شمارة 44 .
 • روحانی رانکوهی، سیدمحمدتقی و امیری یوسف (1392). واژه‌‌نامة مهندسی داده‌‌ها، نشر جلوه، تهران.
 • زمانی، سیدقاسم، غریب‌‌آبادی، کاظم (1394). «واکاوی قانونی بودن و مشروعیت تحریم‌های یکجانبة اقتصادی به موجب حقوق بین‌الملل»، دیدگاه‌های حقوق قضایی، شمارة 72.
 • سجادی، سیدکمال؛ حیدری، مهتاب (1400). «شیوه‌‌های حل‌‌وفصل اختلافات نام دامنه»، مطالعات حقوق، شمارة 23.
 • سلطانی‌‌فر، محمد (1391). «حقوق بین‌الملل، رسانه‌‌ها، صلح و امنیت بین‌المللی»، دانشنامة حقوق و سیاست، شمارة 18.
 • ضیائی بیگدلی، محمدرضا (1385). حقوق بین‌الملل عمومی، چاپ بیست و چهارم، گنج دانش.
 • ضیایی، سیدیاسر، شکیب‌‌نژاد، احسان (1395). «قانونگذاری در فضای سایبر رویکرد حقوق بین‌الملل و حقوق ایران»، حقوقی بین‌المللی، شمارة 57.
 • عابدینی، عبدالله (1393). حقوق بین‌الملل کیفری، نظریه و رویه، شهر دانش، تهران.
 • عاملی، سعیدرضا، محسنی آهویی، ابراهیم (1397). فقدان مشروعیت قانونی-بین‌‌المللی تحریم و نقض حقوق بشر، موسسة اسلامی حقوق بشر 2018، لندن.
 • فیوضی، رضا (1386). حقوق بین‌المللی کیفری، انتشارات دانشگاه تهران.
 • موسوی، محمدرضا و همکاران (1392). «تأثیرات تهدیدات امنیتی تروریسم سایبری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای مقابله با آن»، مطالعات بین‌المللی پلیس، شمارة پیاپی 14.
 • معین، محمد (1360). فرهنگ فارسی، ج1، چاپ چهارم، امیر کبیر، تهران.

هریسن داینیس، هیتر (1395). جنگ سایبری و حقوق جنگ، ترجمه: سعید حکیمی‌ها هومان شاهرخ، میزان، تهران