نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق کیفری

2 استاد دانشگاه

چکیده

یکی از مباحث پر چالش و حاشیه‌دار در مراکز پژوهشی غرب، کارکردگرایی دین در جوامع امروزی است، چه در سطح عمومی نظام اجتماعی و چه در سطح خاص نظام‌های حقوقی و قضایی. ازمهمترین بازتاب های اهیمت این موضوع را می توان در مواجهات برون دینی، درون دینی و اجتماعی موجود نسبت به این پدیده یافت. در این میان، سکولاریسم بیش از هر اصل دیگری در تعقیب این پدیده ی اجتماعی بوده است؛ هرچند سکولاریسم درایالات متحده آمریکا پس ازدهه ها تلاش بی وقفه در انسداد شریان های کارکردگرایی سخت دین توفیق داشته است، در سترون ساختن نفوذ آرام و پر قدرت کارکردگرایی نرم دین ناکام مانده است. این واقعیت که باور آن شاید سخت بنماید، در سازوکار و رویه دستگاه قضایی آمریکا به وضوح تجلی یافته است. اثربخشی دینی از طریق کانال های متعدد، تمام کنشگران دستگاه قضایی ایالات متحده آمریکا را متاثر ساخته و جریان رسیدگی پرونده های معروف را تا حد زیادی در اختیار خود در آورده است. دامنه ی وسیع این واقعیت اجتماعی، موجب برانگیختن بسیاری از پژوهشگران علوم انسانی گردیده است تا از طریق پژوهش های متعدد راز همبستگی باورداشت مذهبی و کیفیت حکم، کاتالیزور ها و کانال های موثر این کارکردگرایی را کشف نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Query on the Soft Functionalism of Religion (With the case study of judicial system of USA)

نویسنده [English]

  • Thomas Gutmann 2

1 PhD Student in Criminal Law

2 Professor at University

چکیده [English]

در صورت پذیرش مقاله ، چکیده انگلیسی توسط نویسنده مسئول که ویرستار انگلیسی مجله است در مرحله ویراستاری، اضافه خواهد گردید
در صورت پذیرش مقاله ، چکیده انگلیسی توسط نویسنده مسئول که ویرستار انگلیسی مجله است در مرحله ویراستاری، اضافه خواهد گردید
در صورت پذیرش مقاله ، چکیده انگلیسی توسط نویسنده مسئول که ویرستار انگلیسی مجله است در مرحله ویراستاری، اضافه خواهد گردید
در صورت پذیرش مقاله ، چکیده انگلیسی توسط نویسنده مسئول که ویرستار انگلیسی مجله است در مرحله ویراستاری، اضافه خواهد گردید
در صورت پذیرش مقاله ، چکیده انگلیسی توسط نویسنده مسئول که ویرستار انگلیسی مجله است در مرحله ویراستاری، اضافه خواهد گردید
در صورت پذیرش مقاله ، چکیده انگلیسی توسط نویسنده مسئول که ویرستار انگلیسی مجله است در مرحله ویراستاری، اضافه خواهد گردیددر صورت پذیرش مقاله ، چکیده انگلیسی توسط نویسنده مسئول که ویرستار انگلیسی مجله است در مرحله ویراستاری، اضافه خواهد گردید
در صورت پذیرش مقاله ، چکیده انگلیسی توسط نویسنده مسئول که ویرستار انگلیسی مجله است در مرحله ویراستاری، اضافه خواهد گردید

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious effectiveness
  • Soft functionalism
  • Jury
  • christianity
  • The judicial system of USA
- فوکو، میشل ( 1387 )، مراقبت و تنبیه؛ تولد زندان، ترجمه نیکو سرخوش و افشین
جهاندیده، نی، تهران.
- کتاب مقدس (عهد عتیق و جدید)
تبارشناسی تحولات عدالت کیفری » ،( - گوتمان، توماس و خدادادی، سید بهمن ( 1393
پژوهشحقوق کیفری، سال سوم، شماره نهم، ،«(17- اروپا در قلمرو رفتارهای جنسی (قرون 15
زمستان، تهران.
- مک للان، دیوید ( 1386 )، مسیحیت و سیاست، ترجمه رضا نظر آهاری، چاپ نخست،
نشر معاصر، تهران.
- همیلتون، ملکم ( 1392 )، جامعهشناسی دین، ترجمه محسن ثلاثی، چاپ چهارم، نشر
ثالث، تهران.
- Associated Press, June, 2005
- Bailey, E. (2005, June 30) Church Settles Priest Abuse Claims, LA Times.
B1.
- Bjarson, T. & Welch, M.R (2004) Father knows best: Parishes, priest, and
American Catholic parishioners` attitudes toward capital punishment. Journal for
the Scientifics Study of Religion, 43
- Blume, J.H. & Johnson, S. L (2000) don’t take his eye, don`t take his
tooth, and don`t cast the first stone: Limiting religious arguments in capital
cases. William and Mary Bill of Rights Journal, 9
- Clarkson, Frederick (1995) Christian Reconstructionism. In Berlet,
Chip. Eyes Right! Challenging the Right Wing Backlash.: South End Press:
Boston
- Duffy, B.C (1997) Prosecutors` use of religious arguments in the
sentencing phase of capital cases, Vanderbilt Law Review, 50
- English, Adam C. (2003) Christian Reconstruction after Y2K. New
Religious Movements and Religious Liberty in America. Waco, TX: Baylor
University Press.
- Fateh-Moghadam. Bijaan & Gutmann. Thomas (2013). Governing
[through] Autonomy. The Moral and Legal Limits of”Soft Paternalism” in
Ethical Theory and Moral Practice, V. 16, No.4
- Fowler. James (2008) Christianity is Not Religion, C.I.Y Press: USA
- Howard, W.G. & Redfering, D. (1983) The Dynamics of jury decisionmaking:
A case study. Social Behavior and Personality, 11
- Ian T. Ramsey (1966) God and Morality, Christian Ethics and
Contemporary Philosophy, London SCM Press: London
- Kenneth D. Allan (2005) Explorations in Classical Sociological Theory:
Seeing the Social World. Pine Forge Press.
- Krawietz. Birgit (2008) Justice as a Pervasive Principle in Islamic Law, in
جستاری در کارکرد باوری نرم دین در امور کیفری ... 97
“Islam and the Rule of Law” ed Krawietz. B & Reifeld. H. KAS Press.
- Lieber,M.J. & Woodrick,A.C (1997). Religious beliefs, attributional
styles, and adherence to correctional orientation. Criminal Justice and
Behavior,24
- Maimon, A. (2005, May 31) Judge lets some defendants attend worship as
sentencing option. The Courier-Journal. Retrieved November 29, 2005 from
http:// www. Courier-Journal.com
- Miller, Monica K. (2006) Religion in Criminal Justice, LFB Scholarly
Publishing LLC: USA
- Modka- Truran, M.K. (2004) Reenchanting the Law: The religious
dimension of judicial decision making, Cayholic University Law Review, 28
- Polk, K. (2004, June 7) Nichols More Committed to Religion, Sister
Testifies: Defense Argues to Save Bombing Conspirator’s Life, CNN.com.
Retrieved November 29, 2005
- Reid, C.J. (2004) the unavoidable influence of religion upon the law of
marriage, Quinnipiac Law Review, 23.
- Smith, S.D (1988). Legal Discourse and the De Facto Disestablishment.
Marquette Law Review, 81
- Springer, J. (2004, April 5) Jury Accepts Insanity Defense for Mother
Who Stoned Son, Court TV. Retrieved Number 29, 2005
- Vogel, B. (2003) Support for life in Prison without the possibility of
parole among death penalty proponents. American Journal of Criminal Justice,
27
سایتهای اینترنتی
- www.Christianitytoday.com/ct/2000/marchweb-only143.oa.html