نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر

چکیده

چکیده
اشاره « تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه » بند الف مادهی 37 قانون نامه ی جنایی 1392 به
« تقلیل » نوع نگارش قانون گذار در ماده ی 37 به گونه ای است که دو تفسیر از واژه ی .« کرده است
در این بند در معنای عام به کار رفته و هر دوی « تقلیل » ممکن است. بر پایه ی تفسیر نخست، واژه ی
را دربر می گیرد. این تفسیر بر سه استدلال احراز نظر قانون گذار، استناد به « کاهش و تبدیل کیفر »
بافتار (از نوع بافتار هم متن جنایی درونی) و قاعده ی تفسیر به سود متهم استوار است. این نوشتار با
سنجش تفسیر نخست، از تفسیر دوم بر پایه ی استناد به معنای زبانی، پیشینه ی قانون گذاری، هدف
« تقلی ل » قانون و سایر بافتارهای حاکم بر این مسأله پشتیبانی می کند؛ یعنی، بر آن است که واژ هی
است و در نتیجه، به استناد بند الف ماد هی 27 ، امکان « کاهش کیفر » در این بند فقط به معنای
تبدیل کیفر زندان به کیفر مناسب تر دیگر وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mitigation of Incarceration in Islamic Penal Code of the Islamic Republic of Iran (2013)

نویسنده [English]

  • Ali Shojai

چکیده [English]

Article 37 (A) of Islamic Penal Code of the Islamic Republic of Iran (2013)
referes to "one or two degrees of decrease in incarceration ". The wording
of the article makes two interpretations of the word "decrease" possible;
according to the first interpretation, the word has a general meaning and
contains both "reduction and substitution". The interpretation is based on
three arguments, i.e. legislative intent, context (internal criminal co-text)
and the rule of interpretation in favor of the accused. While criticizing the
first interpretation, the present essay supports the second interpretation with
reference to the semantic meaning, legislative history, purpose of legislation,
and various contexts. According to the second interpretation, the word
"decrease" in this article only means "reduction of the punishment"; hence,
the substitution of another more proper punishment for incarceration will
not be possible according to article 37 (A).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Interpretation
  • Mitigation
  • Decrease
  • Substitution
  • Context
  • cotext
  • Legislative intent of legislature
  • Purpose of legislation
 - انوری، حسن ( 1382 )؛ فرهنگ فشرده سخن، ج. 1؛ چ. 1، تهران، انتشارات سخن.
- شجاعی، علی ( 1390 )؛ تحلیل هرمنوتیکی و گفتمانی تفسیر متون کیفری؛ رساله ی دکتری
در دانش کده ی حقوق دانش گاه تهران، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، نیم سال نخست، سال
 1390- تحصیلی 91
- شجاعی، علی ( 1392 )؛ قاعده های تفسیری ویژه در حقوق جنایی؛ مجله پژوهشهای حقوق
.39- جزا و جرم شناسی، سال اول، ش. 1، صص. 57
- صدری افشار و هم کاران ( 1381 )؛ فرهنگ معاصر فارسی؛ چ. سوم، تهران، نشر فرهنگ معاصر.
- قاضی زاده، مجید ( 1393 )؛ تقلیل (تخفیف) حبس به مجازاتی دیگر نیز ممکن است؛ در:
http://rhoghough.ir/1393/ تقلیل تخفیف-حبس-به-مجازاتی-دیگر-نیز-/ 03