نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ستادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده
یکی از مهم ترین موارد صلاحیت دادگاه انقلاب رسیدگی به جرایم علیه امنیت است، اما
پیرامون مفهوم و قلمرو جرایم امنیتی دو تفسیر وجود دارد. نخست، دیدگاه حداکثری که
تفسیری موسع از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ارائه می نماید، رویه ی قضایی و ظاهر
برخی قوانین مانند بند (ت) ماده ی 303 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 متمایل به این نظر
است. در مقابل، دیدگاه حداقلی تفسیری مضیق در خصوص قلمرو جرایم امنیتی ارائه می کند،
این دیدگاه متعلق به حقوقدانان است. در این مقاله تلاش می شود دیدگاهی که تفسیر موسع را
ترویج و توجیه می کند مورد واکاوی قرار گیرد تا تعارض آن با بسیاری از اصول دادرسی
آشکار شود. در ورای تفسیر اخیر برخی مصلحت اندیشی های مقطعی همچون رسیدگی سریع و
قاطع وجود دارد که در بلندمدت عرصه را بر جریان دادرسی عمومی که ضامن حقوق متهم
است، تنگ و ضرورت ارائه ی تفسیر حداقلی از جرایم امنیتی برای رسیدگی در دادگاه
اختصاصی انقلاب را دوچندان می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Glance at the Sphere of Crimes against Public Security in the Light of the Jurisdiction of Revolution Court

نویسندگان [English]

  • Gholamhasan Koushki 1
  • Nader Alizadeh Seresht 2

چکیده [English]

One of the most significant jurisdiction of the Revolution Court is to
investigate crimes which are against the public security. However, there are
two categories regarding the concept and the realm of crimes against public
security. First, there is a broad interpretation approach toward such crimes
committed inside and outside the country which is mostly based on some
provisions such as clause (T) of article 303 cited in the criminal procedure
law. Secondly, there is a narrow interpretation on the realm of such crime
which is more favorable in jurists’ eyes. I attempt to investigate the “broad
interpretation approach” to find its contradictions to the many principles of
procedure. Beyond such interpretation, there are some temporary
consultations to find the best policy such as swift and decisive investigation
that will drive the fair trial, supposed to guarantee the individuals’ rights,
into a corner in the long term and redouble the importance of minimalistic
interpretation regarding the crimes against public security which are about
to be heard in the Revolution Court.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jurisdiction of court
  • Tribunal court
  • Revolution court
  • Crimes against public security
 -آخوندی، محمود. ) .(1389آیـین دادرسـی کیفـری. ج ،2چـاپ هشـتم، تهـران، سـازمان چاپ و انتشارات. - احمدوند، محسن. ) .(1387جرایم امنیتی در فقه. تهران، کمیل. 123
نگاهی به قلمرو جرایم امنیتی در پرتو صلاحیت دادگاه انقلاب
- اردبیلی، محمدعلی. ) .(1383حقوق جزای عمـومی. ج ،1چـاپ بیسـت و یکـم، تهـران، میزان.
- اصغری، سید محمد. ) .(1388بررسی تطبیقی جرم سیاسـی همـراه بـا دو قاعـدهی »درأ« و »نفی حرج«. تهران، اطلاعات.
- افتخاری، اصغر. )» .(1379امنیت در گذار«. فصلنامه ی راهبردی، سال سوم، ش4 .
 - پیمانی، ضیاءالدین. ) .(1374حقوق کیفری اختصاصی. چاپ دوم، تهران، میزان.
 - پیوندی،غلامرضا. ) .(1388جرم سیاسی، چاپ دوم. تهران،سـازمان انتشـارات پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی .
 - خالقی، علی. ) .(1393آیین دادرسی کیفری. چاپ بیست و پنجم، تهران، شهر دانش.
- دهخدا، علی اکبر. ) .(1372لغتنامه. چاپ دوازدهم، تهران، دانشگاه تهران.
 - زراعت، عباس. ) .(1377جرم سیاسی. تهران، ققنوس.
- عالی پور، حسن. ) .(1389جرایم علیه امنیت ملی. تهران، معاونت آموزشی قوهی قضاییه.
 - علی آبادی، عبدالحسین. ) .(1373حقوق جنایی. ج ،1چاپ سوم، تهران، فردوسی.
- غلامی، حسین. )» .(1391اصل حداقلی حقوق جزا«. فصلنامهی حقوق کیفری، سـال اول، ش .2
 - قربانی، فرجاالله. ) .(1378مجموعه آراء وحدت رویهی جزایی. تهران، مدین.
 - کاشانی، سید محمود. ) .(1383استانداردهای جهانی دادگستری. تهران، میزان.
 - کوشکی، غلامحسین، تدین، عباس، ابراهیمی، شهرام. ) .(1388نهادهـای قضـایی فرانسـه. سلسبیل.
 - سالاری مهدی. ) .(1389جرایم علیه امنیت کشور. تهران، میزان.
- شمس نـاتری، محمـدابراهیم. ) .(1392قـانون مجـازات در نظـم حقـوقی کنـونی. تهـران، میزان.
- ماندل، رابرت. ) .(1379چهره ی متغیر امنیت ملی. ترجمه ی پژوهشکده ی راهبردی تهـران پژوهشکده ی راهبردی.
- محمدی ،ابوالحسن.) .(1394مبانی استنباط حقوق اسلامی اصول فقه. چـاپ . 55تهـران ، انتشارات دانشگاه تهران .
- میرمحمدصادقی، حسین. ) .(1387حقوق کیفری اختصاصی .2چاپ دوم، تهران، میزان. 124فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال چهارم، شماره دوازدهم، پاییز 1394
- میرمحمدصادقی، حسین. ) .(1392حقوق کیفری اختصاصی .3تهران، میزان.
 - میرمحمدصادقی، حسین. ) .(1390حقوق جزای بینالملل. تهران، میزان.
- ولیدی، محمد صالح. ) .(1373حقوق جزای اختصاصی. چاپ دوم، تهران، میزان.
- هاشمی، سید محمد. ) .(1388حقوق اساسـی جمهـوری اسـلامی ایـران. چـاپ پـانزدهم، تهران، میزان.
- jonsson ann (2009) human trafficking& human security.usa and Canada by
roaledge.
- philip r wood (1995) comparative law of security and guaandees Canada
sweet and Maxwel