سلبِ آزادی پیشگیری محور با تأکید بر ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392

علی حسین نجفی ابرند آبادی؛ سودابه رضوانی

دوره 4، شماره 12 ، مهر 1394، صفحه 9-42

https://doi.org/10.22054/jclr.2015.1780

چکیده
  چکیدهسلبِ آزادی پیشگیری محور افراد دارای اختلال روانی، برای تأمین امنیت عموم وپیشگیری از تکرار جرمِ احتمالی مجرمان خطرناک اعمال می شود. ماده 48 مکرر سابق و ماده150 قانون مجازات اسلامی 1392 ، بارزترین مصداقِ قانونی این رویکرد در حقوق کیفریایران است. درواقع، می توان سلب آزادی پیشگیری محور را نوعی اقدام پیش دستانه 2 برایحفظ امنیت عموم تلقی ...  بیشتر

پست مدرنیسم و باز- اندیشی مفهوم جرم

باقر شاملو؛ مهدی کاظمی جویباری

دوره 4، شماره 12 ، مهر 1394، صفحه 43-68

https://doi.org/10.22054/jclr.2015.1781

چکیده
  چکیدهنقطه آغاز مسیرِ اندیشه کیفری است. درواقع ، تصویری که از جرم « جرم » ترسیم مفهوماختیار می شود، سایر مفاهیم بنیادین جرمشناختی (نظیر مجرم و علت شناسی) و نیز مفاهیمبنیادین نظام سیاست گذاری کیفری (نظیر عدالت، جرمانگاری و پیشگیری) را صورت بند یمی کند. به این دلیل، مقاله حاضر درصدد است مفهوم جرم را در چارچوب دو پارادایم متمایزمدرنیسم ...  بیشتر

حفظ صحت و استنادپذیری ادله ی الکترونیک با استفاده از بیومتریک و رمزنگاری

حسنعلی موذن زادگان؛ الهام سلیمان دهکردی؛ مهشید یوشی

دوره 4، شماره 12 ، مهر 1394، صفحه 69-97

https://doi.org/10.22054/jclr.2015.1782

چکیده
  چکیدهاستنادپذیری ادله ی الکترونیک عبارت از واجد اعتبار بودن دادههای الکترونیک در محضردادگاه و ایفای نقش در صدور رأی مقتضی است. برای این که دلیل الکترونیک بتواند همانندادله ی سنتی کارکرد اثباتی داشته باشد، باید دو شرط عمده ی استنادپذیری یعنی صحتانتساب، اصالت و انکارناپذیری را دارا باشد. برای محقق شدن این دو شرط اساسی ضروریماده ی ...  بیشتر

نگاهی به قلمرو جرایم امنیتی در پرتو صلاحیت دادگاه انقلاب

غلامحسن کوشکی؛ نادر علیزاده سرشت

دوره 4، شماره 12 ، مهر 1394، صفحه 99-124

https://doi.org/10.22054/jclr.2015.1783

چکیده
  چکیدهیکی از مهم ترین موارد صلاحیت دادگاه انقلاب رسیدگی به جرایم علیه امنیت است، اماپیرامون مفهوم و قلمرو جرایم امنیتی دو تفسیر وجود دارد. نخست، دیدگاه حداکثری کهتفسیری موسع از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ارائه می نماید، رویه ی قضایی و ظاهربرخی قوانین مانند بند (ت) ماده ی 303 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 متمایل به این نظراست. در مقابل، ...  بیشتر

رویکرد جرم شناختی به مقوله ی مشارکت جنایی

قاسم محمدی؛ احسان عباس زاده امیرآبادی

دوره 4، شماره 12 ، مهر 1394، صفحه 125-145

https://doi.org/10.22054/jclr.2015.1784

چکیده
  چکیدهمشارکت جنایی به مثابه عنوانی که دربرگیرنده ی معاونت و شرکت در ارتکاب جرم وهمچنین جرایم سازمانیافته میشود، حوزهی مطالعاتی مشترکی میان حقوق کیفری و جرم -در ،« مداخلهی حداقل دو نفر در ارتکاب جرم » شناسی است. ابتنای تعریف مشارکت جنایی برهر دو حوزهی مطالعاتی، همدلی دانشهای مذکور را در تبیین مفهوم و تعیین مصادیق آن بهدنبال داشته ...  بیشتر

چالش تعیین دادگاه ایرانی صالح در رسیدگی به جرایم ارتکابی اشخاص بی تابعیت در خارج از کشور

سیدمحمدصادق طباطبایی؛ سیدحسین اسعدی

دوره 4، شماره 12 ، مهر 1394، صفحه 147-175

https://doi.org/10.22054/jclr.2015.1841

چکیده
  توانایی و تکلیف رسیدگی هر دادگاهی به یک اتهام، مبتنی بر صلاحیت قانونی آن مرجعقضایی است. در صورت ارتکاب جرم در خارج از کشور، تعیین دادگاه ایرانی صالح، مستلزمصلاحیت فرامرزی دادگاه های ایران است. آنچه صلاحیت فرا سرزمینی دادگاه های ایران راتوجیه می کند ضوابطی است که با توجه به شخصیت متهم، قربانی جرم و نوع جرم تعیینمی شود. پس از احراز صلاحیت ...  بیشتر