نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری رشته حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده
نقطه آغاز مسیرِ اندیشه کیفری است. درواقع ، تصویری که از جرم « جرم » ترسیم مفهوم
اختیار می شود، سایر مفاهیم بنیادین جرمشناختی (نظیر مجرم و علت شناسی) و نیز مفاهیم
بنیادین نظام سیاست گذاری کیفری (نظیر عدالت، جرمانگاری و پیشگیری) را صورت بند ی
می کند. به این دلیل، مقاله حاضر درصدد است مفهوم جرم را در چارچوب دو پارادایم متمایز
مدرنیسم و پست مدرنیسم به بحث گزارد. در این راستا، ایده محوری مقاله این است که اگر در
پنداشت مدرنیستی جرم با پیش فرض ماهیت عینی یا معنای ذاتی (از درون ) تصویر م ی شود ،
خوانش پست مدرن آن را با ماهیت ذهنی یا معنای اکتسابی (از بیرون) جایگزین می کند. جهت
شرح این ایده، ابتدا انگاره های پست مدرنیسم معرفی می شود. سپس پنداشت مدرنیستی از جرم
ارائه « جرم شناسی تأسیس ی » نقد و آسیب شناسی می شود و نهایتاً تعریف نوینی از جرم از منظر
می شود. به رغم اهمیت پیش گفته، این تقابل مفهومی جرم، ه یچ گاه در ادبیات جرم شناس ی
پارسی موردبررسی قرار نگرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Postmodernism and Rethinking the Concept of Crime

نویسندگان [English]

  • Bagher Shamloo 1
  • Mahdi Kazemi Jouybari 2

چکیده [English]

Defining the concept of crime is the starting point in the criminal
thought. Basically, any view taken on the concept of crime formulates the
other fundamental criminological concepts (such as the criminal and
etiology) as well as basic concepts of criminal policy system (such as justice,
criminalization and prevention). In the light of the foregoing, we attempt to
discuss the concept of the crime in the framework of two distinct paradigms
of modernism and postmodernism. That said, we argue that while the
modernist reading conceives the crime with the presumption of the objective
nature or inherent meaning, the postmodernist reading, on the contrary,
replaces this presumption with the subjective nature or acquired meaning. In
order to develop this thesis, the ideas of postmodernism will first be
introduced. Subsequently, a critique of the modernist view of the crime will
be offered. Eventually, a new definition of the crime from the perspective of
the constitutive criminology will be provided. Despite the above-said
importance, this analysis of the meaning of the crime has never been touched
upon in the Persian literature of criminology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime
  • postmodernism
  • Subjectivity
  • De-construction
  • Constitutive criminologyy

- استراترن، پل. ) .(1389آشنایی با دریدا، ترجمه پویا ایمانی، تهران: نشر مرکز.
- حقیقی، شاهرخ. ) .(1391گذار از مدرنیته، نیچه، فوکـو، لیوتـار، دریـدا. تهـران: نشـر آگه.
- رابینسون، دیو. ) .(1390نیچه و مکتب پستمدرن، ترجمه ابوتراب سهراب و فـروزان نیکوکار، تهران: نشر فروزان.
- ساراپ، مادن. ) .(1382راهنمایی مقدماتی بر پساساختارگرایی و پسامدرنیسم. ترجمه محمدرضا تاجیک، تهران: نشر نی.
- کاظمی، مهدی. ) .(1394پستمدرنیسم و باز- خوانی اندیشه کیفری. رساله دکتـری. دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
- لچـــت، جـــان. ) .(1392پنجـــاه متفکـــر بـــزرگ معاصـــر، از ســـاختارگرایی تـــا پساساختارگرایی. ترجمه محسن حکیمی، تهران: نشر خجسته.
- مالپاس، سایمون. ) .(1388ژان فرنسوا لیوتار. ترجمه بهرنگ پورحسینی، تهـران: نشـر مرکز.
- متیوز، اریک ) .(1391فلسفه فرانسه در قرن بیستم. ترجمه محسن حکیمی، تهران: نشر ققنوس.
- مجتهدی، کریم. ) .(1380فلسفه نقادی کانت. تهران: نشر امیرکبیر.
- نیچه، فردریش. ) .(1385فلسفه، معرفت و حقیقت. ترجمه مراد فرهادپور، تهران: نشر هرمس.
- واربرتون، نایجل. ) .(1391آثار کلاسیک فلسـفه، ترجمـه مسـعود علیـا، تهـران: نشـر ققنوس.
- وارد، گلن. ) .(1392پستمدرنیسم. ترجمه قادر فخر رنجبری و ابوذر کرمی، تهـران: نشر ماهی.
- هیکس، استیون. ) .(1391تبیین پستمدرنیسم. شکگرایـی و سوسیالیسـم، از روسـو تا فوکو، ترجمه حسن پورسفیر، تهران: نشر ققنوس. 68فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال چهارم، شماره دوازدهم، پاییز 1394
- وایت، راب. هینز، فیونا. ) .(1392جرم و جرمشناسی،متندرسـی نظریـههـایجـرم و کجروی. ترجمه علی سلیمی،قم: پژوهشگاهحوزه ودانشگاه.

- Arrigo, A.B (2014). Postmodern Criminology, in: Bruinsma, G &Weisburd,D. Encyclopedia of Criminology And Criminal Justice. NewYork. Springer.
- Arrigo, A.B &Bernard, J.T(1997). Postmodern criminology in relationto radical and conflict criminology, Critical Criminology. 8: (2). pp: 39-60
- Bak, A. (1999). Constitutive Criminology: An Introduction To TheCore Concepts”, in: Henry, S& Milovanovic, D. Constitutive CriminologyAt Work, Applications To Crime And Justice, State Uiversity of New York Press, pp: 17-36
- Barak, G & Henry, S& Milovanovic, D. (1997) “Constitutive Criminology: An Overview of an Emerging Postmodernist School”, in:
MacLean, B.D &,Milovanovic, D. Thinking Critically About Crime. Vancouver. Collective Press.
- Henry,S. (2009).Social constitution of crime. in: 21st Century Criminology, edited by J.Mitchell Miller. Sage. pp: 296-304
- Henry,S & Milovanovic, D. (1999).Introduction: Postmodernism And Constitutive Theory. in: Henry, S& Milovanovic, D. Constitutive Criminology At Work, Applications To Crime And Justice, State Uiversity of New York Press. pp: 3-16
- Milovanovic,D. (2007). Legalistic definition of crime and an alternative view. available at: http://anali.ius.bg.ac.rs/Annals%202006/Annals%202006%20078-086.pdf.
- O, Brien.M & Yar, M. (2008).Criminology: The Key Concepts. London. Routledge.