نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه عدالت تهران

چکیده

چکیده
مشارکت جنایی به مثابه عنوانی که دربرگیرنده ی معاونت و شرکت در ارتکاب جرم و
همچنین جرایم سازمانیافته میشود، حوزهی مطالعاتی مشترکی میان حقوق کیفری و جرم -
در ،« مداخلهی حداقل دو نفر در ارتکاب جرم » شناسی است. ابتنای تعریف مشارکت جنایی بر
هر دو حوزهی مطالعاتی، همدلی دانشهای مذکور را در تبیین مفهوم و تعیین مصادیق آن به
دنبال داشته است. بااین وجود حسب اقتضائات هر حوزه، مشارکت جنایی، قلمرو متفاوتی به
خود اختصاص داده است. بررسی جرمشناختی مشارکت جنایی حاکی از این است که تحقق
توان » و « تعامل با افراد و گروه های ناسازگار » عنوان مذکور متوقف بر احراز دو رکن
است. همچنین، الگوهای تحقق مشارکت جنایی را می توان به سه « تأثیرگذاری ناسازگاران
منحصر دانست. « مشارکت ناخودآگاه » و « مشارکت تبانیمحور » ،« مشارکت سازمانیافته » مور

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Criminological Approach to the Issue of Criminal Participation

نویسندگان [English]

  • Ghassem Mohammadi 1
  • Ehsan Abbaszadeh Amirabadi 2

چکیده [English]

Criminal participation as a subject including abetting, complicity and
organized crimes created a joint field of study between criminal law and
criminology. Basing the definition of criminal participation on “Intervention
of at least two individuals” in both studies followed the empathy of those
science in explaining concept and setting examples. However, according to
the requirements of each area, criminal participation has allocated a
different domain to itself. Criminological review of criminal participation
suggests that substantiation of this title is based on proof of two elements:
engagement with incompatible groups and individuals and effectiveness of
incompatible party. Moreover, patterns of criminal participation can be
limited in three cases: organized participation, conspiracy-based
participation and unconscious participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal participation
  • Organized group
  • Abetting
  • Complicity
  • Conspiracy-based participation
  • Unconscious participation
 
 - اردبیلی، محمدعلی. ) .(1388حقوق بین الملل کیفری. گزیده مقالات ،1تهران، میزان.
- اردبیلی، محمدعلی. ) .(1392حقوق جزای عمومی. جلد ،2تهران، میزان.
- استفانی، گاستون، لواسور، ژرژ و بولک، برنار. ) .(1383حقوق جزای عمومی. ترجمـه ی حسن دادبان، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
- ایبراهمسن، دیوید. ) .(1371روانشناسی کیفری. ترجمه ی پرویز صانعی، تهـران، کتابخانـه گنج دانش.
- بابایی، محمدعلی. ) .(1390جرم شناسی بالینی. تهران، میزان. - باهری، محمد. )
-.(1380نگرشی بر حقوق جزای عمومی. تهران، مجد.
- برنارد، تامس، اسنیپس، جفری و جرج ولد، الکساندر..( 1392 ) جرم شناسـی نظـری ولـد. ترجمه ی علی شجاعی، تهران، دادگستر.
- توسلی، غلام عباس..(1383) مشارکت در شرایط جامعه آنومیک. تهران، دانشگاه تهران.
- حمیدی، منوچهر. .( 1351 ) معاونت در ارتکاب جرم. تهران، بیجا.
- شیخ اوندی، داور..( 1384) جامعه شناسی انحرافات و مسائل جامعتی ایران. تهران، قطره.
- صانعی، پرویز. .( 1371 ) حقوق جزای عمومی. جلد ،2تهران، کتابخانه گنج دانش.
- صدیق سروستانی، رحمتا... ) .(1390آسیب شناسی اجتمـاعی )جامعـه شناسـی انحرافـات اجتماعی(. تهران، سمت.
- عباس زاده امیرآبادی، احسـان. ) .(1393مشـارکت جنـایی در حقـوق ایـران و فرانسـه )بـا رویکرد جرمشناسی(. پایان نامه ی کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده معـارف اسـلامی و حقوق دانشگاه امام صادق  (ع)
- عبید، رؤوف. ) .(1977اصول علمی الاجرام و العقاب. قاهره، دارالفکر العربی. – علی آبادی، عبدالحسین. ) .(1334حقوق جنایی. ج ،1تهران، دانشگاه تهران.
- عیدالغریب، محمد. ) .(1994شـرح قـانون العقوبـات )القسـم العـام(. الجـزءالاول، قـاهره، مطبعه ابناء وهبه حسان. - غلامی، حسین. ) .(1387تکرار جرم )بررسی حقوقی
- جرم شناختی(. تهران، میزان. 144فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال چهارم، شماره دوازدهم، پاییز 1394 - کاظمی، قباد. .( 1389) تاثیر جرایم سازمان یافته بـر مبـانی حقـوق کیفـری مـاهوی. رسـاله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.
 - کینیا، مهدی. .( 1386 ) مبانی جرم شناسی. جلد ،1تهران: دانشگاه تهران.
- گسن، ریموند..(1374) جرم شناسی نظری. ترجمه ی مهدی کینیا، تهران، مجد.
- مارش، یان؛ ملویله، گینور؛ مورگان، کیت؛ نوریس، گارت و والکینگـتن، زئـو. ).(1389 نظریه های جرم. ترجمه ی حمیدرضا ملک محمدی، تهران، میزان.
- محمــدی، قاســم و عبــاس زاده امیرآبــادی، احســان. .(1393ارکــان معاونــت در اثــم)»«. پژوهشهای حقوق جزا و جرمشناسی، شماره 3
- مظلومان، رضا. )» .(1351پدیده ی تقلید و رابطه اش با بزهکاری«. مهنامـه قضـایی، شـماره .81
- میرکمالی، سید علیرضا و عباس زاده امیرآبادی، احسان. )» .(1392نقـش اسـناد هـویتی در پیشگیری از جرایم سازمان یافته«. دوفصلنامه علمی- پژوهشی آموزههای حقوق کیفری، شماره .7
- میرمحمدصادقی، حسین..( 1386) حقوق جزای بین الملل. تهران، میزان.
- نجفی ابرندآبادی، علی حسین و هاشم بیگی، حمید. ) .(1393دانشنامه جرم شناسی. تهـران، کتابخانه گنج دانش.
- وایت، راب و هینز، فیونا. ) .(1386جرم و جـرم شناسـی. ترجمـه ی علـی سـلیمی، محسـن کارخانه و فرید مخاطب قمی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- وایت، راب و هینس، فیونا. ) .(1382درآمدی بر جرم و جرم شناسی. ترجمه ی میر روحا... صدیق بطحایی اصل، تهران، دادگستر.
- ویلیامز، فرانکپی و مک شین، ماری لین دی. ) .(1388نظریه های جرمشناسی. ترجمـه ی حمیدرضا ملک محمدی، تهران، میزان.

- Alix, Julie, Terrorisme et droit pénal, Paris, Dalloz, 2010.
- Bloch, H et Niderhoffer, A, Les bandes d’adolescents, Traduit par Elisabeth Grin, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 1963.
- Bossard, André, La criminalié internationale, Paris, PUF, 1988. 145
- Bouzat, Pierre et Pinatel, Jean, Traité de Droit pénal et de criminologie, V°
3, Paris, Dalloz, 1975.
- Cusson, Maurice, Le contôle social du crime. Paris, PUF, 1983.
- Decocq, André, Droit pénal général, Paris, Librairie Armand Colin, 1971.
- Gassin, Raymond, Criminologie, Paris, Dalloz, 1990.
- Hauret-Lépine, Laetitia, Délinquance juvénile: Appartenance à une bande
et comportement de récidive, Université Nancy 2, Faculté de droit,
sciences économiques et gestion, Thèse pour l’obtention du grade de Docteur ès Sciences Économiques, 2008.
- Merle, Roger et Vitu, André, Traité de droit criminel, Tome1: problèmes
généraux de la science criminelle droit pénal général, Paris,Cujas, 1984.
- Pinatel, Jean, Les criminels par entrainement collectif d’ordre passionnel,
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1958, n° 3, p.
664-674.
- Pinatel, Jean, La criminologie, Paris, Spes, 1969.
- Radzinowicz, Leon, Oú en est la criminologie? Paris, Cujas,1965.
- Rassat, Michèle- Laure, Droit pénal général, Paris, Ellipses, 2004.
- Rizi, Julie, Une étude empirique de la délinquance juvénile au Canada,
Université du Québec à Montréal, 2007.
- Robert, Jacques- Henri, Droit pénal général, Paris, PUF, 1992.
- Rosoni, Isabella, Paysans le jour, brigands la nuit. Société de pénurie et
criminalité dans l'Italie du XIXe siècle, Déviance et société. 1989 - Vol.
13 - N°2. pp. 113-124.
- Ruetsch, Jean-Yves, Prévenir la délinquance des jeunes: un enjeu pour
demain, Rapport d'étape remise à Monsieur le Secrétaire d'Etat à la Justice, 2010.
- Sighele, Scipio, La foule criminelle. Essai de psychologie collective, Traduit de l’Italien par Paul Vigny, Paris, Félix Alcan, 1901.
- Stéfani, Gaston; levasseur, George et Jambu-Merlin, R, Criminologie et science pénitentiaire, Paris, Dalloz, 1976.
- Sutherland, edwin (H) et cressey, Donald (R), Principes de Criminologie. Paris, Cujas, 1966.
- Tarde, Gabriel, «Les crimes des foules (extrait du Troisième Congrès International d'Anthropologie criminelle, 1892)», Hermès, La Revue, 1989/2 n° 5-6, p. 95-106.
- Tarde, Gabriel, La philosophie pénal, Paris, Masson, 1900