نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه کاشان ، کاشان ،ایران

2 دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه کاشان ، کاشان ،ایران

3 دانشجویی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه کاشان،کاشان،ایران

چکیده

تعقیب مجدد متهم پس از صدور قرار منع تعقیب یکی از راهکارهای پیش‌‌بینی‌‌شده توسط قانونگذار درجهت رعایت عدالت در مورد افرادی است که در زمان رسیدگی به اتهام آنها به دلیل یا دلایل کافی دسترسی وجود نداشته است. مبانی تعقیب مجدد متهم منطبق با اهداف دادرسی کیفری می‌‌باشد که از آن جمله می‌‌توان به دستیابی به حقیقت قضایی و جلوگیری از هنجارشکنی در جامعه اشاره نمود. از آنجایی که مرجع اصلی انجام تحقیقات مقدماتی دادسرا می‌‌باشد قانونگذار امکان تعقیب مجدد متهم در پی صدور قرار منع تعقیب در این نهاد را در مادة 278 قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار داده است. لیکن در پاره‌‌ای موارد مصرح قانونی که تحقیقات مقدماتی جرایم در مرجعی غیر از دادسرا انجام می‌‌گیرد و امکان صدور قرار منع تعقیب وجود دارد، در خصوص تجویز تعقیب مجدد متهم سکوت اختیار نموده است، لذا با توجه به سکوت قانونگذار این ابهام ایجاد گردیده که در فرض صدور قرار منع تعقیب توسط دادگاه آیین تعقیب مجدد به چه نحوی خواهد بود که در اینصورت با توجه به شان دادگاه چنانچه قرار منع تعقیب توسط دادگاه در مرحلة تحقیقات مقدماتی صادر شده باشد، امکان تعقیب مجدد متهم وجود دارد. لیکن بر خلاف حکم مندرج در مادة 278 هرگاه قرار منع تعقیب دادگاه در مرجع عالی قطعیت یافته باشد، برای تعقیب مجدد نیازی به تجویز مرجع عالی نمی‌‌باشد چراکه برخلاف دادسرا که در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌‌نماید، دادگاه در معیت مرجع تجدیدنظر قرار نداشته و دارای استقلال می‌‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

How to re-prosecution the accesed after the issuance of a restaining order through the court

نویسندگان [English]

 • Abbas Zaraat 1
 • Saied Qomashi, 2
 • Farshad Shirzadifar 3

1 professor department of criminal law and criminology ، Kashan University.* Kashan.Iran

2 associated professor department of criminal law and criminology ، Kashan University.* Kashan.Iran.

3 PhD student of Kashan University. Kashan, Kashan. Iran.

چکیده [English]

Re-prosecution of the accused after the issuance of a restraining order is one of the solutions envisaged by the legislature to ensure justice for persons who did not have access to sufficient reasons or reasons at the time of the trial. The grounds for re-prosecuting the accused are in line with the objectives of the criminal proceedings. These include achieving the Judicial truth, preventing norm-breaking in society. The main source of criminal investigation is the prosecutor's office, so the legislator has made the possibility of re-prosecuting the accused based on Article 278 of the Code of Criminal Procedure in this institution. In some cases, depending on the type of charge, the judicial organization and the personality of the perpetrator, step-by-step investigations are carried out in a source other than the prosecutor's office, and it is possible to issue a restraining order. according to the silence of the legislator, this ambiguity has arisen as to what the procedure of re-prosecution will be if the court issues a restraining order? Depending on the position of the court in Judicial system, if a restraining order is issued by the court at the preliminary investigation stage, it is possible to re-prosecute the accused, but contrary to Article 278, if the restraining order is finalized in a higher authority, there is no need to prescribe a higher authority because the court has independence. It is not like the prosecutor's office.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Prohibition of prosecution
 • protest
 • court
 • re-prosecution
 • the principle of innocence
 • آشوری، محمد. (1398). آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات سمت.
 • بوشهری، جعفر. (1390). حقوق جزای فرانسه، چاپ اول، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار.
 • تدین، عباس. (1396). قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، چاپ سوم ، تهران، معاونت حقوقی قوة قضائیه.
 • تدین، عباس. (1391). تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری، چاپ دوم، تهران، انتشارات میزان.
 • خالقی، علی. (1392). نکته‌‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری، چاپ سوم، تهران انتشارات شهر دانش.
 • خالقی، علی. (1395). آیین دادرسی کیفری، جلد یک، چاپ سی‌‌وسوم، تهران، انتشارات شهر دانش.
 • خزانی، منوچهر. (1377). فرآیند کیفری، مجموعه مقالات، تهران، انتشارات گنج دانش.
 • رحمدل، منصور. (1394). آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ دوم، تهران، نشر دادگستر.
 • زراعت، عباس؛ حاجی‌‌زاده، حمیدرضا؛ متولی جعفرآبادی، یاسر. (1391). قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی، تهران انتشارات خط سوم.
 • .................... (1392). شرح مختصر قانون مجازات اسلامی، جلد اول، چاپ چهارم، تهران، انتشارات شمشاد.
 • ................... (1393). آیین دادرسی کیفری، جلد یک، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
 • ................... (1393). آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
 • ................... (1394). آیین دادرسی کیفری، جلد سوم، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
 • ................... (1390). بطلان در آیین دادرسی کیفری، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
 • شاه حیدری‌‌پور، محمدعلی؛ رفیعی، احمد. (1395). قانون آیین دادرسی کیفری، معاونت حقوقی قوة قضائیه، تهران روزنامة رسمی.
 • شاهرودی، سیدمحمود. (1426). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ع، جلد 2، قم، مؤسسة دایره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت ع.
 • شاهرودی، محمد ابراهیم جناتی. (بی‌‌تا). منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی.
 • قلی‌‌پور جمنانی، فرامرز. (1395). برابری تعقیب و تحقیق در پرتو تحولات نوین دادرسی، رسالة دکتری، دانشگاه شهید بهشتی.
 • کاتوزیان، ناصر. (1394). گامی به سوی عدالت، تهران، نشر میزان
 • گلدوست جویباری، رجب. (1394). آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات جنگل.
 • مظفر، محمدرضا. (1395). اصول الفقه، ترجمة زراعت، عباس، مسجدسرایی، حمید، جلد سوم، قم، انتشارات حقوق اسلامی.